Hankkeen esittely

Mikä on yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanke?

Hanke on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama  kansallinen tutkimus- ja koulutushanke (2020–2021), jonka tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta. 

Hankkeen vetäjä: Harri Sahavirta, harri.sahavirta@hel.fi

Hankekoordinaattori: Leila Sonkkanen, leila.sonkkanen@hel.fi

Ohjausryhmän puheenjohtaja: Saara Ihamäki, aluekirjastopalveluiden johtaja, Helsingin kaupunginkirjasto

Hankkeen kumppanikirjastot:

Kumppaneiden tehtävänä on osallistua hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, toteuttaa alueelliset koulutukset, testata, kehittää ja ottaa käyttöön uusia käytäntöjä ja työtapoja sekä jalkauttaa niitä kirjastoihin. 

Miksi hanke on käynnistetty?

Kuntien ja yleisten kirjastojen strategioihin sisältyy vahvasti ympäristötietoisuus, jota myös asiakkaat, erityisesti nuoret  odottavat kirjastoilta. Kirjastojen ympäristötyö on kuitenkin ollut suppeaa ja keskittynyt kirjastorakennusten käyttöteknisiin ominaisuuksiin sekä vihreän toimiston periaatteisiin (energiansäästö ja kierrätys). Tämä näkyy kirjastojen ympäristöohjelmissa.

Kirjastoille ominaisia toimintoja, kuten luotettavaa ja ajantasaista informaatiota tai asukkaiden osallistumista, ei ole huomioitu,eikä näitä käytäntöjä ole kerätty yhteen, kehitetty tai tehty näkyviksi kuntalaisille. Ei ole olemassa selvyyttä, mitä kirjastojen ympäristötyön tulisi sisältää. Kirjastojen hiilineutraaliuden ja jakamistalouden keinot puuttuvat.

Hankkeen myötä kuva kirjastojen ympäristötietoisuudesta ja -työstä selkenee, syvenee ja monipuolistuu. Inspiroituneista kirjastolaisista muodostuu vahva vertaistukiverkosto, joka antaa esimerkkiä, mahdollistaa osallistumisen ja kouluttaa ympäristötietoisimpia kuntalaisia. 

Hankkeen tavoitteet:

  • Kartoitetaan yleisten kirjastojen ympäristötietoisuuden kehittyminen 2012-2020 kehittämiskohteiden löytämiseksi.
  • Luodaan konsepti kirjastojen hiilijalan- ja kädenjäljen pienentämiseksi.
  • Lisätään kirjastojen tietoisuutta ympäristöjohtamisen tärkeydestä.
  • Kootaan parhaat käytännöt ja tieto kirjastojen ympäristötoimista yhteen,ja kehitetään tätä tietämystä yhdessä asiantuntijoiden kanssa.
  • Luodaan ympäristötietoisten kirjastolaisten verkosto.
  • Toteutetaan materiaalipankki kirjastojen ympäristötyön uudistamiseksi ja inspiroimiseksi.
  • Luodaan uusia toimintatapoja kirjastojen ympäristötyölle.
  • Luodaan mahdollisuuksia kuntalaisten, erityisesti nuorten, osallistumiselle, vaikuttamiselle sekä kohtaamiselle asiantuntijoiden kanssa.
  • Selkiytetään kirjastojen roolia jakamistalouden edistäjänä sekä YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden ja hiilineutraaliuden tukijana kirjastojen henkilökunnalle ja asiakkaille.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa uusitaan täydennettynä vuonna 2012 tehty kyselytutkimus yleisten kirjastojen ympäristötietoisuudesta sekä kerätään olemassa olevat parhaat käytännöt ja ideat jatkotyöskentelyn pohjaksi ja ideoidaan, millaista (tutkimus)tietoa kirjastot tarvitsisivat ympäristötyönsä tueksi. Kerätään ja tuotetaan tarvittava lisätieto, kuten hiilijalanjälkimittaukset, asiantuntijoiden avustuksella. Tarkastellaan myös kirjastojen hiilikädenjälkeä ja sitä, miten asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään käyttämällä kirjastoa ja saada aikaan positiivisia ilmastovaikutuksia.

Tämän perustietopaketin pohjalta suunnitellaan alueelliset työpajat, joissa kirjastot voivat jakaa omaa tietämystään, kehittää perustietopaketin informaatiota ja luoda uusia toimintatapoja. Osallistujakirjastot toteuttavat työpajat, fasilitointi ja kouluttajat tulevat hankkeesta.

Toteutetaan materiaalipankki koulutusaineistoista (Kirjastot.fi –sivuille) ja sisällytetään siihen uusitut oppaat kuntalaisille, kirjastoille ja päättäjille sekä uusi opas ympäristöjohtamisesta. Lisäksi perustetaan ympäristötietoisten kirjastolaisten verkosto yhteydenpitoa ja vertaistukea varten sekä suunnitellaan tälle sopiva alusta ja hankkeen jälkeinen ylläpito (moderointi).

10 syytä ympäristötietoisuuden puolesta (yleisille) kirjastoille