Laki ja viranomaiset

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kansalliset kirjastopoliittiset linjaukset ja hallinnonalan talousarvioesitys sekä kirjastoja koskeva lainsäädäntö eduskunnan päätettäväksi.

Ministeriö myöntää avustuksia kirjastojen kehittämiseen ja osallistuu työhön, jolla yhteiset tietovarannot saadaan paremmin hyödynnettäviksi.

Ministeriössä yleisiä kirjastoja koskevat asiat kuuluvat kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle ja tieteellisiä kirjastoja koskevat asiat korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastoja koskevat sivut

Aluehallintovirasto

Aluehallintoviraston (AVI) kirjastotoimessa edistetään  yleisten kirjastojen toimintaa, jotta niille asetetut tavoitteet toteutuisivat. AVI järjestää myös lyhytkestoista täydennyskoulutusta kirjastohenkilökunnalle. Koulutustilaisuuksien aiheita ovat mm. lainsäädäntö, kirjastojen kehittäminen, johtaminen ja kansainvälistyminen.

Kunnat tai kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea aluehallintovirastolta valtionavustusta yleisten kirjastojen paikalliseen tai alueelliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Aluehallintovirasto vastaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista.

Aluehallintoviraston kirjastotoimen sivut

Muita AVI:n tiedotuskanavia