Hankkeen esittely

Mikä on Nuoret ja ympäristötunteet -hanke?

Hanke on Helsingin kaupunginkirjaston hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen kehittämishanke (2021–2022), jonka tarkoituksena on testata ja kehittää kirjaston ympäristö- ja ilmastotoimintaa metodilla, jossa nuoret itse saavat valita heitä kiinnostavat aiheet, toimintatavat ja työmuodot. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka on toteutettavissa eri kirjastoissa.

Hankekoordinaattori: Veera Visuri, veera.visuri@hel.fi

Hankkeen muut yhteistyökumppanit:

Kumppaneiden tehtävänä on osallistua hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, toteuttaa alueelliset tapahtumat, testata, kehittää ja ottaa käyttöön uusia käytäntöjä ja työtapoja sekä jalkauttaa niitä kirjastoihin. 

Miksi hanke on käynnistetty?

Hanke jatkaa Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeen pohjalta. Selvitysten mukaan nuorten ahdistukseen vaikuttavista tekijöistä suurin on ilmastonmuutos. Nuorten ympäristötunteiden käsittelemiselle ei ole ollut aiemmin paikkaa tai siihen soveltuvia työtapoja. Ympäristötunteet liittyvät kiinteästi ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevaan tietoon, joten kirjastot ovat sopiva paikka järjestää yhdessä nuorten kanssa ympäristötunteita käsitteleviä tapahtumia.

Kirjastoissa nuorten kanssa tehtävä ympäristötyö on vasta käynnistymässä. Hankkeessa kerätään tietoa siitä, minkälaisten toimintatapojen kautta ympäristötyöpajoja ja -menetelmiä voidaan nuorten kanssa toteuttaa sekä pilotoidaan ja vakiinnutetaan kirjastoihin sopivia tapoja. Tapahtumien ja työpajojen tavoitteena on nuorten ympäristötunteiden käsittely ja ilmastoahdistuksen lievittäminen.

Hanke tukee hallitusohjelman kestävän kehityksen tavoitetta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaa tarjoamalla nuorille vaikuttamisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja sen kautta merkityksellisen elämän kokemuksia.

Hankkeen tavoitteet:

  • Luodaan mahdollisuuksia ja keskustelupaikkoja nuorten ympäristö- ja ilmastotunteiden ilmaisulle
  • Toteutetaan yhdessä nuorten kanssa ympäristö- ja ilmastotunteisiin liittyviä tapahtumia ja työpajoja
  • Kehitetään kirjastojen ja nuorten ympäristö- ja ilmastoyhteistyötä
  • Luodaan toimintamalli, joka on toteutettavissa eri kirjastoissa nuorten osallistamiselle ja tukemiselle ilmastotoimiin ja -tekoihin
  • Kehitetään kirjastojen ympäristötoimintaa

Hankkeen toteutus

Toteutuksena ovat yhdessä nuorten kanssa suunniteltavat ja toteutettavat työpajat ja tapahtumat, joissa nuoret voivat työstää tunteitaan sekä tuoda esiin itselleen tärkeitä asioita. Työpajojen ja tapahtumien vetäjinä, asiantuntijoina ja keulahahmoina toimivat soveltuvat tieteen ja taiteen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijat sekä nuorten omat idolit.

Kohderyhmänä tavoitellaan 13–20-vuotiaita nuoria. Nuoria tavoitetaan niiden kirjastoammattilaisten kautta, jotka tekevät töitä nuorten kanssa, nuorisotoimen ja nuorten harrastusjärjestöjen ja -yhdistysten kautta.

Hankkeessa kerätään tietoa ja palautetta siitä, minkälaisten toimintatapojen kautta ympäristötyöpajoja ja -menetelmiä voidaan nuorten kanssa tehdä ja hyödynnetään hankkeessa käytettyjen asiantuntijoiden osaamista konseptin tueksi. Toimintaa vakiinnutetaan ja vahvistetaan luodun konseptin avulla, kouluttamalla kirjastoammattilaisia, jakamalla hyviä käytänteitä sekä tiedotuksella. Vakiinnuttamisesta vastaavat kirjastot yhteistyökumppaneiden kanssa.