Kirjastojen ympäristötietoisuus -kysely

Näin kyselytutkimus toteutettiin

Kyselytutkimus kirjastojen ympäristötietoisuudesta toteutettiin  5.-27.10.2020. Aineisto kerättiin verkkokyselynä (Google Sheets), jonka linkki lähetettiin suoraan kirjastojen sähköpostiosoitteisiin.

Kutsuttavien listalla oli 685 yhteyssähköpostia, vastausprosentti 24,2%.

Ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien (pl. Helsinki ja Espoo) osoitteisiin lähetettiin kutsu myös ruotsiksi. Jakelussa oli mukana myös Ahvenanmaa. 

Kyselyyn saatiin 168 vastausta, joista kaksi karsittiin tutkimusaineistosta pois (toisessa syynä tutkimuksen kielen asettama este vastaamiselle, toinen oli duplikaatti). 
Vastaukset saatiin yhteensä 112 kunnasta manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. 

Kyselytutkimuksen toteutti Positive Impact, tiiviissä yhteistyössä hankkeen henkilöiden kanssa. 

Vastaajien taustatiedot ja alueellinen edustavuus

Kunnat ja vastaajat

Vastaajien ja kuntien jakautuminen maakunnittain. Eniten vastauksia on Uudeltamaalta ja vähiten Kainuusta.

Vastaajien asema työyksikössä 

Noin 35 % vastaajista oli johtajia, 13 % esihenkilöitä, 24 % työntekijöitä, joiden vastuulle kuuluivat myös ympäristöasiat ja 27 % työntekijöitä, joiden vastuulle ympäristöasiat eivät kuuluneet

Kyselyn tulokset/ Megatrendit ja johtaminen

Megatrendien vaikutus kirjastotoimintaan

teknologian kehitys nähdään tärkeimpänä kirjastotoimintaan vaikuttavana megatrendinä, toisena väestön ikääntyminen. Sen sijaan sillä, että ekologisella jälleenrakentamisella on kiire, ei nähty olevan juurikaan vaikutusta.

Kirjaston toiminnan kannalta tärkeät aihepiirit

Kirjaston toiminna kannalta tärkeimpinä aihepiireinä alkaneen vuosikymmenen aikana pidettiin digitalisaatiota, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä oppimista ja ympäristökasvatusta. Niitä lähes 100 % piti tärkeinä tai jokseenkin tärkeinä. Hiilineutraalius oli tärkeä tai erittäin tärkeä 67 %:lle.

Kirjastojen ympäristöohjelmat ja -tavoitteet

Vastausten perusteella kirjastoilla ei ole juurikaan käytössä ympäristöohjelmia. 48 % vastaajista kertoo, että heillä on käytössä kotikuntansa ympäristöohjelma- tai strategia.

Ympäristötyö käytännössä

Kyselyssä luetellut käytännön ympäristötoimet ovat vähäisessä käytössä kirjastoissa.

Kyselyn tulokset/ Toiminta ja ympäristövaikutukset

Toimitilat ja energia

Kysymyksiä kirjastojen energiankäytöstä. Laitteiden virransäästöautomatiikka on käytössä, laitteet sammutetaan työpäivän jälkeen, käytössä on energiatehokkaita lamppuja ja energiatehokkuus huomioidaan laitehankinnoissa. Esim. uusiutuvan lämmön ja sähkön sekä valaistusta säätelevän liikkeentunnistusautomatiikan käyttö on vielä vähäistä.

Kierrättäminen ja lajittelu

Vähintään biojäte, paperi ja lasi lajitellaan 93 % kirjastoista. Asiakastiloissa on jätteiden lajittelumahdollisuus kuitenkin vain 26 %:lla. 70 %:lla on kierrätyspiste kirjoille, levyille tai lehdille asiakastiloissa.

Kuljetukset ja matkat

useimmilla vastaajakirjastoilla on maksuton parkkipaikka, koulutus-ja virkistystoiminnassa suositaan lähimatkailua ja henkilökunnalla on mahdollisuus etätyöhön. Pyöräparkki tai kaupunkipyöräpiste on yli puolella. Yli puolella aineistokuljetusten reitit on optimoitu. Sähköauton latauspaikat ovat hyvin harvinaisia.

Kokoelmat ja hankinnat

Enemmistössä kirjastoja aineistoja korjataan, ohjataan uudelleenkäyttöön,ohjataan kierrätykseen jätteenä ja tuotetaan lisääntyvässä määrin digitaaliseen muotoon. Puolella ympäristökriteerit ovat mukana tavarahankinnoissa.

Viestintä, vaikuttamistyö ja ympäristökasvatus

Kysymyksiä kirjastojen viestinnäsät, tapahtumista jne. Ynmpäristöaiheinen aineisto on ajantasaista ja luotettavaa, kirjastot järjestävät paljon ympäristöaiheisia tapahtumia ja teemaviikkoj ja tekevät yhteityötä eri järjestöjen kanssa. Ympäristöaiheinen aineisto on helposti saavutettavissa. Ulkoisessa viestinnässä, verkkosivuilla ja asiakasinformaatiossa ympäristöasiat eivät vielä näy.

Saatavilla olevat aineistot, laitteet ja palvelut

Kuinka monessa prosentissa kirjastoista on erilaisia palveluita ja lainattavia laitteita. Lainattavat laitteet kappalemäärittäin tarkemmin eriteltyinä. Kirjastot lainaavat erittäin monenlaisia tavaroita.