Yleisten kirjastojen konsortio

Yleisten kirjastojen konsortiolla ei ole toimintaa tällä hetkellä.

Yleisten kirjastojen konsortio on vuonna 2014 perustettu yhteistyöelin, jonka toiminta keskittyi kirjastojen e-aineistoihin siis kaikkeen digimediaan –  sekä metatietoprosesseihin. Konsortion jäseninä on 280 kuntaa, ja sen toiminta perustuu vapaaehtoiseen sopimukseen. Konsortio pyrki laaja-alaiseen kirjastoyhteistyöhön, joka liittyi mm. hankintoihin, luettelointiin, koulutukseen, tiedotukseen ja markkinointiin.

Konsortio kilpailutti aktiivisesti e-aineistoja ja neuvoteli puitesopimuksia jäsenilleen. Konsortioon osallistuminen ei kuitenkaan velvoittanut hankkimaan aineistoja.

Kaikki yleiset kirjastot voivat liittyä

Yleisten kirjastojen konsortion toimintaa koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto. Jäseniksi pystyivät liittymään kaikki kunnat ja niiden yleiset kirjastot tekemällä konsortiosopimuksen. 

Konsortion tavoitteet

Konsortio pyrki etsimään yleisten kirjastojen digitaaliselle medialle valtakunnallisia ratkaisuja ja kehittämään laajaa yhteistyötä.

Yhteistyön tavoitteita olivat muun muassa

  • vaikuttaa yleisten kirjastojen digimediatarjonnan lisääntymiseen valtakunnallisesti
  • edistää ja tukea yleisten kirjastojen e-aineisto-osaamisen kehittymistä ja jakamista
  • koordinoida yhteishankintoja ja edistää kirjastojen hankintaosaamista
  • tehostaa metatietoprosesseja, jotta kirjastot saavat laadukkaammat kuvailutiedot nopeammin 
  • kehittää ja toteuttaa kirjastotyön laatua ja saavutettavuutta sekä ammatillista osaamista parantavia hankkeita
  • valmistella yhteisiä valtakunnallisia hankkeita sekä niiden hankerahoitusta
  • jakaa valtakunnallisesti kopioitavissa olevia hyviä kirjastokäytänteitä
  • edistää kirjastojen verkostoitumista ja toisilta oppimista

Digitaalisten aineistojen käyttöoikeuksiin ja tekniikoihin liittyy paljon erityiskysymyksiä. E-aineistojen käyttö yleistyi, joten kansallisen tason yhteistyölle on tarvetta esimerkiksi hankinnoissa. Aineistoneuvottelut käytiin usein kansainvälisten toimijoiden kanssa. Palvelun käytettävyys ja tekninen sopivuus oli testattava eri laitteiden ja kirjastojärjestelmien kanssa, ja ennen kaikkea verkkoaineiston käyttöönotto sekä markkinointi kannatti tehdä yhdessä. Tämä säästi kustannuksia ja kasvatti medianäkyvyyttä.

Keskitettyä viestintää ja markkinointia

Yhteistä viestintää ja markkinointia kehitettiin, jotta verkkoaineistot löydettäisiin aiempaa paremmin ja niiden käyttö olisi sujuvampaa. Tähän päästiin toteuttamalla valtakunnallisia palveluja, tuottamalla opetus- ja markkinointimateriaaleja ja yhtenäistämällä tunnuksia. Yhteisesti tuotettavat aineistot takasivat, että pienetkin kirjastot saavat e-markkinointimateriaaleja. Viestinnän ja markkinoinnin yhteistyökumppaneina olivat Kirjastot.fi sekä kaikki liittyneet kirjastot.

Muista myös

Yleisten kirjastojen digimediahanke 2020-21 

Yleisten kirjastojen neuvoston alainen Metatietoryhmä 

Lisätietoja:

Konsortion aikaisempia materiaaleja voi tiedustella osoitteesta toimitus@kirjastot.fi.