Suomen kirjastosäätiö

Suomen kirjastosäätiö on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti:

  • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita,
  • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä,
  • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa,
  • muuta tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Suomen kirjastosäätiön apurahat 

Kevät 2024, myönnetty:

Haasio, Ari 2 000 €
Kaipiainen, Urho 406 €
Karhu, Heidi 500 €
Kärkkäinen, Petri 4 000 €
Martikainen, Kari 406 €
Musiikkikirjastoyhdistys ry 600 €
Rauhala, Teemu 650 €
Suomen kirjastoseura 5 000 €

Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen Kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia, ja niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin.

Säätiön hallituksen jäsenet

Säätiön puheenjohtaja on Sirpa Manner ja  asiamiehenä toimii Anneli Ketonen (anneliketonen@gmail.com).

Säätiön hallitus pitää keskimäärin neljä kokousta vuodessa.

Säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Suomen kirjastosäätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus

2 § Suomen kirjastosäätiön tarkoituksena on tukea kirjastoalan tutkimusta ja kehittämistä. Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa, jos säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista ja tarkoituksen muuttaminen on säätiön varojen tehokkaan ja tuloksellisen käytön edellytys.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Suomen kirjastosäätiö tukee taloudellisesti kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita, projekteja, koulutusta, tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja, kirjastoalan kansainvälistä toimintaa sekä muuta tarkoitustaan edistävää toimintaa. Se voi tukea sekä yksityisiä henkilöitä, vapaita yhteenliittymiä että yhteisöjä.

Säätiön pääoma

4 § Säätiön peruspääoma on yksi miljoonaa (1.000.000) mk. Varainhoito on suunnitelmallista. Säätiön vuosimenoihin saadaan peruspääomasta käyttää enintään sen tuotto.

Käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, joista ei ole toisin määrätty.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja tai kartuttaa omaisuuttaan muilla tavoin esim. harjoittamalla säätiön tarkoitusta tukevaa liiketoimintaa.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

Säätiön johto

5 § Säätiötä johtaa hallitus, johon kuuluu kuusi kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kunakin vuonna on kaksi jäsentä erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituskausia saa yhdellä hallituksen jäsenellä olla enintään kaksi peräkkäin.

Hallituksen jäsenet valitsee Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry:n hallitus. Kesken kauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitsee jäsenen Suomen kirjastoseura hallitus.

Mikäli Suomen kirjastoseura ry:n hallitus ei ole huhtikuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa hallituksen jäsenten valinnan säätiön istuva hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus voi kutsua henkilöitä osallistumaan hallituksen kokouksiin asiantuntijoina. Asiantuntijat eivät ole hallituksen jäseniä eikä heillä ole äänioikeutta, mutta heillä on puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen jäsenille maksetaan tavanomainen ja kohtuullinen kokouspalkkio. Hallitus päättää palkkioiden suuruuden.

Asiamies

6 § Hallitus valitsee säätiön asiamiehen sekä päättää palkkaus- ja muista sopimusehdoista. Asiamies kuuluu säätiön johtoon mutta ei toimi toimitusjohtajan roolissa säätiössä eikä edusta säätiötä. Asiamies voidaan valtuuttaa nimenkirjoittajaksi erillisellä valtuutuksella.

Säätiön tilintarkastaja

7 § Säätiöllä pitää olla yksi tilintarkastaja, joka valitaan vuosittain säätiön vuosikokouksessa. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos valittava varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, tällöin on valittava yksi varatilintarkastaja.

Säätiön edustaminen

8 § Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden säätiön edustamiseen hallituksen jäsenelle tai muulle nimetylle ihmiselle.

Tilikausi ja tilintarkastus

9 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.  Säätiön tilintarkastus on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallituksen toiminta

10 § Säätiön hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai jonkun hallituksen jäsenen kutsusta. Kutsu kokouksiin toimitetaan hallituksen jäsenille kirjallisessa muodossa tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi kokoontua puhelimitse tai sähköisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmistö jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit ratkaistaan säätiölain mukaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi hallituksen jäsen.

Vuosikokous

11 § Hallitus kokoontuu vuosikokouksen lisäksi tarvittaessa.

Tiedotus

12 § Säätiön apurahojen haettavaksi julistamisesta ja myöntämisestä sekä hallituksen jäsenten ja asiamiehen valinnasta tiedotetaan Kirjastolehdessä, Kirjastot.fi-verkkosivustolla ja/tai muulla tavalla.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen valituista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutoksesta on pyydettävä lausunto Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry:n hallitukselta. Sääntömuutos on rekisteriöitävä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. Varojen käytöstä lakkauttamisen jälkeen on pyydettävä Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry:n hallituksen lausunto.