Nuorten kirjastolaisten ammattikuva – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tulokset

Yleisissä kirjastoissa työskentelevien nuorten ajatuksia ja toiveita kirjastotyöhön liittyen on kartoitettu valtakunnallisella kyselyllä. Kysely toteutettiin viidellä alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston alueella, joita olivat Joensuu, Oulu, Porvoo, Tampere ja Vaasa. Kyselyihin vastasi yhteensä 207 iältään 20 - 35 vuotiasta kirjastoissa työskentelevää henkilöä. Kyselytuloksia täydennettiin haastatteluilla.

Nuorten äänen kuuleminen on tärkeää, sillä yleisten kirjastojen henkilöstön vaihtuvuus tulee olemaan lähivuosina suurta. Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraportin mukaan vuoteen 2030 mennessä n. 30% kirjastojen henkilökunnasta saa­vuttaa eläkeiän, ja kirjastojen henkilöstöstä noin puolet on tällä hetkellä yli 50-vuotiaita. 

Tutkimustulokset osoittivat, että kirjastoalan opintoihin hakeutuu moti­voituneita nuoria, ja kirjasto on työpaikkana haluttu. Vastaajat olivat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä työ­hönsä ja työolosuhteisiinsa. Peräti 86 % vastaajista oli tyytyväisiä, tai melko tyytyväisiä työhönsä ja työtehtäviinsä ja 48 % koki työnsä mielekkääksi ja he pää­sivät käyttämään myös osaamistaan monipuolisesti työssään.

Vastaajista 68 %  koki, että työyhteisö ja esihenkilön tuki ovat heille erittäin tärkeä osa työn kokonaisuutta. Työn tärkeimmäksi asiaksi 28 % vastaajista valitsi mukavan työyhteisön. Seuraavaksi tärkeintä olivat mie­lekkäät työtehtävät (26 %), sekä mahdollisuus toteut­taa itselle tärkeitä asioita ja toimia omien arvojensa mukaisesti (17 %).

Työssä jaksamista tukivat hyvä työilmapiiri, osaava esihenkilötyö ja johtaminen, mielekäs työnkuva ja vai­kutusmahdollisuudet työssä. Työssä jaksamisen osate­kijöinä nähtiin myös omat kyvyt rajata ja johtaa omaa työtään, toimivat työvuorojärjestelyt, sekä mahdolli­suus sovittaa työelämä siten, että aikaa jää myös har­rastuksille ja muulle yksityiselämälle.

Vastauksista nousi kuitenkin esille myös huoli työn vaatimus­ten kasvusta ja lisääntyvistä työtehtävistä. Paljon kri­tiikkiä esitettiin myös alan palkkausta kohtaan, jonka ei todettu vastaavan työn vaatimuksia. Samoin kirjas­toalan julkisuuskuvasta kannettiin huolta. Työssä jaksamista heikentävinä tekijöinä mainit­tiin mm. asiakaspalvelun ongelmatilanteet, kiire työtehtävien suorittamisessa, työhön liittyvä epävarmuus, sekä ongelmat työyhteisössä.

Tutkimuksen tuloksista voi lukea tarkemmin raportista: Bloggari, vloggari, vinkkari, tapahtumanikkari ja nuorisotyöntekijä: nuorten kirjastotyöntekijöiden ammattikuva – valtakunnallisen kyselytutkimuksen tulokset.

Lisätietoja aiheeseen liittyen: Aija Laine/Valtakunnallinen kehittämistehtävä, aija.laine@hel.fi