Pöytäkirja 1/2005

Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksen 1/2005 pöytäkirja

Aika: perjantai 8.4.2005 klo 12.00 – 16.00
Paikka: Ravintola Pääpostin auditorio, Mannerheiminaukio 1, Helsinki              

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Maija Berndtson avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleeksi ja todeten, että kokouksen aikataulu on tiukka, kun sen edelle haluttiin sijoittaa Postitalossa juuri avatun Helsingin uusimman kirjaston Kirjasto 10:n esittely, ja ohjelmaan sisällytettiin OPM:n toivomuksesta ajankohtaiset ja tärkeinä pidetyt Nelli-portaali ja Tiedonhaun portti.

2. Neuvoston kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten kirjaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Läsnäolijat todettiin maakuntakirjastojen sekä alueitten edustajien luettelon mukaisessa järjestyksessä. Samalla todettiin neuvoston kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.

Läsnä olleet keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen edustajat:

Maija Berndtson (Helsinki), Elina Smeds (Espoo), Inkeri Jurvanen (Hämeenlinna; Timo Koivun sijainen 2005), Rebekka Pilppula (Joensuu; Maire Nuutisen seuraaja), Liisa Laatu (Jyväskylä), Susann Forsberg (Kokkola), Ritva Anttila (Kouvola), Hilkka Kotilainen (Kuopio), Marja Malminen (Lahti), Eija Karjalainen (Lappeenranta), Leila Utriainen (Mikkeli), Maija Saraste (Oulu), Asko Hursti (Pori), Terttu Lehtola (Porvoo), Rispa Elonheimo (Seinäjoki), Tuula Ylisalmi (Tampere); Helena Virtanen (Turku) ja Birgitta Aurén (Vaasa).

Muitten kirjastojen edustajina läsnä olivat:

Marja Huuhtanen (Etelä-Karjala / Imatra), Marita Hakala (Etelä-Pohjanmaa / Lapua), Päivi Lehmusvuori (Etelä-Savo / Juva), Riitta Maajärvi (Häme / Riihimäki), Jorma Linnakangas (Itä-Uusimaa / Loviisa), Tuula Jakonen (Kainuu / Sotkamo), Eeva-Liisa Kullberg (Keski-Pohjanmaa / Kannus), Sohvi Koskinen (Keski-Suomi / Kuhmoinen), Merja Sali (Kymenlaakso / Anjalankoski; varajäsen), Elli Kangosjärvi (Lappi / Muonio), Eija Saramäki (Pirkanmaa / Pirkkala), Leif Storbjörk (Pohjanmaa / Jakobstad), Kaisu Kärnä (Pohjois-Karjala / Pyhäselkä), Merja Kummala-Mustonen (Pohjois-Pohjanmaa / Nivala), Riitta Tukiainen (Pohjois-Savo / Juankoski), Jaakko Lyyra (Päijät-Häme / Hollola), Maritta Turunen (Uusimaa / Vihti), Eija Lehtinen (Varsinais-Suomi / Muurla)

Poissa olivat Kainuun ja Lapin maakuntakirjastojen sekä Satakunnan alueen edustajat.

Kokouksen sihteerinä läsnä oli neuvoston sihteeri, projektipäällikkö Hannu Taskinen keskuskirjastosta. Lisäksi läsnä oli asiantuntijoina asiakohtien 7 ja 8 käsittelyn ajan palvelupäällikkö Kristiina Hormia-Poutanen, sovellussuunnittelija Jukka Pennanen sekä pääsuunnittelija Ari Rouvari Helsingin yliopiston kirjastosta, it-suunnittelija Leena Salminen Vaasan kaupunginkirjastosta sekä erikoissuunnittelija Erkki Lounasvuori keskuskirjastosta. 

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi, kun läsnä oli yli puolet edustajista (36 / 39). Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Laatu ja Marja Huuhtanen. Todettiin, että jos ääntenlaskijoita tarvitaan, pöytäkirjan tarkastajat hoitavat tämän tehtävän.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Kansalliskirjaston järjestämä kirjastoverkon tapaaminen 7.4.2004

Sihteeri esitteli lyhyesti edellisenä päivänä järjestetyssä kirjastoverkkotapaamisessa esitettyjä, erityisesti Kansalliskirjaston toimialan laajenemista koskevia, asioita. Paikalla olleet täydensivät esittelyä.  Esillä olleista teemoista käytiin lyhyt keskustelu.

Kokouksen aineisto on luettavissa osoitteesta
http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/koulutus/kirjastoverkon_tapaaminen2005.htm

6. Neuvoston toimintasuunnitelma 2005–2006

Käsiteltiin työvaliokunnan laatima toimintasuunnitelma / tehtäväluettelo siltä osin kuin asiat eivät tulleet esityslistan muissa kohdissa käsitellyiksi.

Aineistojen saatavuus

- Kaukopalveluselvitys; yhteisesitys opetusministerille valmistunut, jatkotoimenpiteiden valmistelu ja toimeenpano

Todettiin, että edellisen päivän kirjastoverkkotapaamisessa saadun tiedon mukaan asiaa ei ole toistaiseksi opetusministeriössä käsitelty. Lähitulevaisuudessa on kuitenkin tulossa ministeriön sisäinen neuvottelu, jossa mm. kaukopalveluselvitystä koskeva esitys käsitellään.

Käydyn keskustelun yhteydessä Birgitta Aurén toi esiin Vaasassa kirjastojen perimistä maksuista tehdyn yhteenvedon, jota toivottiin työvaliokunnassa käsiteltävän, samoin kuin muita yhtenäisten käytäntöjen edistämiseen liittyviä asioita.

Asian käsittelyn yhteydessä keskusteltiin myös mm. Kirjastoseurojen neuvottelukunnan ministeritapaamisissa ehdottamasta kirjastoyksikön perustamisesta opetusministeriöön. Työvaliokunnan tehtäväksi annettiin valmistella mahdollisia toimenpiteitä asiassa.

- FinELib-yhteistyö; olemassa olevien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, aineistojen etäkäyttöedellytysten selvittäminen

Todettiin, että FinELibin elimissä on neuvoston nimeämiä edustajia, joita voidaan ohjeistaa edistämään neuvoston asettamia tavoitteita. Keskustelussa tuli esiin lääninhallitusten viime syksynä arvioitiin liittyen tekemät selvitykset e-aineiston käytöstä lääniensä kirjastoissa. Selvityksissä tuli esiin mm. , että kaikki kirjastot eivät käyttäneet edes maksuttomia kansallisia viitetietokantoja. Todettiin markkinoinnin ja informaatio-ohjauksen tarvetta.

- Kirjastojen digitointiohjelma; tuen antaminen ohjelman toteuttamiselle tarvittavien resurssien hankkimiseen, edustajien nimeäminen tarvittaviin toimielimiin

Todettiin Kirjastojen digitointiohjelman olevan järjestäytymässä. Neuvosto on nimennyt oman edustajansa, osastonjohtaja Hanna Savolaisen Jyväskylästä, ohjelman työvaliokuntaan. Digitointiohjelman seuraava kokous pidetään Kuopiossa 25.4.2005.

Katsottiin, että kansallisen aineiston digitointivastuu on ensisijaisesti Kansalliskirjastolla, jolle myös julkinen rahoitus olisi pääasiassa kanavoitava. Oman paikallisen aineiston digitointi kuuluu ao. kirjastolle.

- Kirjastot.fi / Tiedonhaun portti / Digitv-pilotti; Nelli-portaali / alueellisten portaalien toteuttaminen; verkkopalveluilla on oma ohjausryhmänsä, jossa edustaja kaikilta sektoreilta, mutta neuvosto seuraa kehitystyötä

Tiedonhaun porttia ja Nelli-portaalia käsiteltiin erillisinä asioina.

Yleisradion Fono-tietokanta: Keskuskirjasto on valmistellut Fono-tietokannan yleisökäyttöön saamista Kirjastot.fi:n kautta. Yleisradiolta on saatu jatkoneuvottelujen pohjaksi vastaus keskuskirjaston tekemään ehdotukseen Fonon yleisökäytöstä. Keskuskirjasto on myös saanut opetusministeriöltä 5000 euron avustuksen hankkeen esiselvityksen sekä käyttöliittymän määritysten tekemiseen. Neuvosto antoi täyden tukensa hankkeelle. Asia tulee käsiteltäväksi neuvoston seuraavassa kokouksessa ennen valtionavustushakemusten jättämistä.

Verkon toiminta ja yhteistyö

- Yleisten kirjastojen verkon organisaation tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen: esitys kulttuuriministerille tehty, jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpano

Opetusministeriön kulttuuriosastolla valmistellaan selvityksen teettämistä ja etsitään selvitysmiestä.

- Kansalliskirjasto 2005–työryhmä; Kansalliskirjaston toimialan laajentaminen, kirjastoverkolle tuotettavien palveluitten määrittely, ohjausjärjestelmä. Prosessi käynnissä, seuranta, kannanotot tarvittaessa

Kirjastoverkkotapaamisen käsittelyn yhteydessä selostettiin Kansalliskirjaston toimialan laajentamisprosessia.

- Kirjastosektoreitten välisen yhteistoiminnan vakiinnuttaminen; lupaavasti alkaneen yhteistyön jatkaminen sihteerien tapaamisissa, työvaliokuntien yhteisissä kokouksissa, alan työryhmissä ja yhteisissä aktioissa

Sektoreitten välinen yhteistyö on kiinteytynyt etenkin Kansalliskirjastoprosessin yhteydessä. Kesäkuussa kirjastopäivien yhteydessä järjestetään seuraava työvaliokuntien yhteinen kokous.

Resurssit

- Valtionosuusjärjestelmän uudistus; seurataan valmistelun etenemistä ja reagoidaan tarvittaessa

Keskusteltiin tehdyistä uudistusesityksistä, joiden vaikutukset ja merkitys on kunnille erilainen. Todettiin, ettei toistaiseksi ole perusteita yhteisiin kannanottoihin, mutta asian etenemistä seurataan, ja se on ollut esillä myös Kuntaliiton järjestämässä suurten kaupunkien kirjastotoimenjohtajien tapaamisessa.

Neuvoston jäseniltä oli tullut lisäksi ehdotus kahden muun asian esille ottamisesta ja mahdollisten toimenpiteiden sopimisesta:

- Kirjastopalveluiden tuottavuuden kehitystä laskettaessa käytettävät suoritteet (Heli Saarinen): Tilastokeskuksen käyttämä yhteen suoritteeseen, fyysisiin käynteihin, perustuva tuottavuusluku ei kuvaa oikein kirjastojen toiminnan tuottavuuden kehitystä. Olisi saatava aikaan kansallisesti yhtenäinen, paremmin tuottavuuden kehitystä kuvaava tilastointitapa.

Neuvosto päätti perustaa työryhmän tekemään ehdotuksen tarkoituksenmukaisemmasta tuottavuuden kehitystä kuvaavasta mittarista. Maija Sarasteen ehdotuksesta työryhmälle annettiin tehtäväksi myös ehdotuksen tekeminen verkkoasioinnin tilastoimisen yhdenmukaistamisesta. Työryhmään nimettiin Susann Forsberg Kokkolasta, Jouni Juntumaa Helsingistä, Marja Malminen Lahdesta, Heli Saarinen Rovaniemeltä sekä Merja Sali Anjalankoskelta. Sihteerille annettiin tehtäväksi työryhmän verkkotyöskentelyn organisoiminen. Ehdotusten pitäisi olla neuvoston ensi syksyn kokouksessa käsiteltävinä.

- Yleisten kirjastojen ja oppilaitoskirjastojen välinen työnjako (Eeva-Liisa Kullberg): Uudet etä- ja aikuisopiskelumahdollisuudet ovat kärjistäneet vanhaa ongelmaa.  Oppilaitosten kirjastot ja opinto-ohjaus ei ole ajan tasalla eivätkä pysty hoitamaan opiskelijoitaan kunnolla. Tämä tilanne lisää tuo paineita ja rasitusta yleisille kirjastoille.

Asia todettiin moniulotteiseksi.  Näkökulma on syytä pitää esillä kirjastoverkon yhteistyötä käsittelevissä tilaisuuksissa. 

7. Nelli-portaali ja sopimus portaalipalvelusta

Leena Salminen esitteli Pohjanmaan kirjastojen Nelli-hankkeen (Power point -esitys) taustaa, tavoitteita ja suunnittelun tilannetta sekä siihen liittyviä avoimia kysymyksiä. Tekeillä olevasta portaalista käytetty nimi ”Porstua” on vanhan alueellisen erillistietokannan nimi. Uudella portaalilla ei vielä ole virallista nimeä.

Maija Saraste esitteli Pohjanportti-hankkeen (Power point -esitys) suunnittelun lähtökohtia, yhteistyön organisointia, tavoitteita, suunniteltuja hakuja sekä suunnittelun nykytilannetta ja aikataulua.

Kristina Hormia-Poutanen käsitteli esityksessään (Power point -esitys)  sekä FinELibin ja yleisten kirjastojen yhteistyötä aineistohankinnassa että Nelli-portaalisopimusta ja yleensä Kansalliskirjaston ja asiakaskirjastojen välisten sopimusten tarpeellisuutta ja perusteluja. Portaalisopimuksen käsittelyssä fokus oli eri osapuolten velvoitteissa.

Käydyssä keskustelussa useat jäsenet esittivät, että sopimuksen kohtaan 1 Sopijapuolet sisältyvääasiakkaan määrittelyä ”Maakuntakirjasto X omasta ja maakunta-alueensa kirjastojen puolesta” ei voida hyväksyä.

Sovittiin, että maakuntakirjastot lähettävät aiheellisiksi katsomansa sopimusta koskevat huomautukset ja muutosehdotukset FinELibiin sähköpostitse 28.4.2005 mennessä osoitteella terhi.manninen@helsinki.fi.

8. Tiedonhaun portti

Erkki Lounasvuori esitteli Tiedonhaun porttia, sen taustafilosofiaa ja toteutuksen tämänhetkistä tilannetta. Edellisen aiheen käsittelyn venymisen vuoksi esitykseen jäi n. puolet suunnitellusta ajasta.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Maija Berndtson
puheenjohtaja                       

Hannu Taskinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Marja Huuhtanen                  

Liisa Laatu