Pöytäkirja 1/2004

Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksen 1/2004 pöytäkirja

Aika: perjantai 14.5.2004 klo 9.00 - 11.30

Paikka: Helsingin pääkirjaston auditorio

1. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Läsnäolijat: Birgitta Aurén (Vaasa), Maija Berndtson (Helsinki) pj, Sunniva Drake (Espoo), Rispa Elonheimo (Seinäjoki), Maija Kanerva (Tampere), Eija Karjalainen (Lappeenranta), Liisa Laatu (Jyväskylä), Terttu Lehtola (Porvoo) klo 9.50 lähtien, Tuula Luhtala (Kokkola), Marja Malminen (Lahti), Maire Nuu-tinen (Joensuu), Inkeri Näätsaari (Turku), Pirjo Pietikäinen (Kouvola), Helvi Puolakka (Oulu), Erkki Romppainen (Kajaani), Heli Saarinen (Rovaniemi) klo 9.30 lähtien, Hannu Taskinen (Helsinki) sihteeri ja Leila Utriainen (Mikkeli) sekä asiantuntijana Matti Sarmela kohdan 5 käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sunniva Drake ja Pirjo Pietikäinen.

2. Sääntömuutos

Neuvosto muutti sääntöehdotuksessa kaksi kohtaa:
- kohdassa kolme työvaliokunnan valintaa koskevassa virkkeessä ilmaisu "enemmistöltään ruotsinkielisten" korvattiin sanalla "kaksikielisten".
- työvaliokunnan tehtävien hoitamista koskevassa kohdassa (4) lauseesta "nimeää tarvittaessa neuvoston edustajat kirjastoalan toimielimiin ja työryhmiin" poistettiin sana "kirjastoalan".

Päätettiin, että säännöt tulevat voimaan 14.5.2004 ja että uudistettujen sääntöjen mukaan v. 2004 valittavien edustajien toimikausi päättyy vuoden 2006 lopussa.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin kokouksessa.

3. Vastaus Helsingin yliopiston kirjaston tietokantapalveluiden kirjeeseen MANDA-yhteistietokannan nykytila ja kehittäminen 26.2.2004

Neuvosto päätti antaa HYK:n kirjeeseen 26.2.2004 seuraavan vastauksen:

"Yleisten kirjastojen neuvosto katsoo, että MANDA-tietokannan päivittäminen
on tarkoituksenmukaista lopettaa, mutta tietokanta olisi syytä säilyttää
toistaiseksi käytettävissä 'jäädytettynä'.

MANDAn ylläpidon muutosten toimeenpanosta sovittaessa tiedontuottajia edustaa yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokunta."

Neuvosto valtuutti työvaliokunnan edustamaan neuvostoa / tiedontuottajia HYK:n tietokantapalveluitten kanssa tarvittavissa keskusteluissa MANDAn ylläpidon muutosten toteuttamiseksi

4. FinELib-aineistojen uudistettu hinnoittelumalli yleisille kirjastoille

a) Neuvosto hyväksyi kuntien asukaslukuun perustuvan aineistojen hinnoittelumallin, mutta painottaa samalla, että se pitää tärkeänä e-aineistojen kotikäyttömahdollisuuden huomioon ottamista tulevissa lisenssineuvotteluissa ja sen vaatiman käyttäjien autentikoinnin kehittämistä yhdessä kirjastojen kanssa.

b) Neuvosto hyväksyi työryhmän esityksen eri osapuolten työnjaosta muuten, mutta se ei pitänyt hyväksyttävänä maakuntakirjastojen velvollisuutta laskuttaa alueensa kuntia niiden osuudesta hankittuun aineistoon.

Neuvosto edellyttää, että FinELibin laskutusjärjestelmää kehitetään niin, että vuodesta 2006 alkaen laskut voidaan toimittaa Kansalliskirjastosta suoraan aineistoja tilaaville kirjastoille.

5. Neuvoston tiedotus

Vastaava toimittaja Matti Sarmela esitteli Kirjastot.fi:n kautta neuvostolle tarjoutuvia tiedotus- ja kommunikointimahdollisuuksia.

Neuvosto keskusteli erilaisista tiedotus- ja keskustelutarpeista. Kiireellisimpänä pidettiin säännöllistä tiedotteiden julkaisemista.

6. Neuvoston pitkäjänteisen toiminnan suunnittelu

Puheenjohtaja alusti neuvoston toiminnan strategisen suunnittelun ajankohtaisesta tarpeesta sekä sen mahdollisista lähtökohdista.

Neuvosto kävi asiasta monipuolisen lähetekeskustelun ja antoi työvaliokunnalle tehtäväksi valmistella strategiatyön käsittelyä seuraavassa neuvoston kokouksessa syksyllä 2004.

7. Yhteistyö muiden kirjastosektoreitten toimielinten kanssa

Neuvosto keskusteli monessa yhteydessä ilmenneestä tarpeesta tiivistää yhteistyötä muitten kirjastosektoreitten kanssa. Katsottiin, että yleisten kirjastojen neuvosto voi olla tässä asiassa aloitteellinen ja ehdottaa kaikkien sektoreitten työvaliokuntien tms. yhteistä kokousta yhteistyökysymysten käsittelemiseksi lokakuussa 2004 järjestettävien kirjastonjohtajien neuvottelupäivien yhteydessä Jyväskylässä. Todettiin, että eri sektoreitten toimielinten sihteerit voisivat muodostaa kokouksen valmistelutyöryhmän.

8. Neuvoston seuraava kokous

Päätettiin, että Yleisten kirjastojen neuvoston seuraava kokous pidetään 13.10.2004 Jyväskylässä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Maija Berndtson
puheenjohtaja

Hannu Taskinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Sunniva Drake
Pirjo Pietikäinen

Liite: Yleisten kirjastojen neuvoston säännöt