AKE/VAKE-johtajien kokous 19.9.2019 muistio

Kokousaika ja - paikka

Aika: 19.9. klo 10 – 15

Paikka: Helsingin kaupunginmuseon kokoustila Kasari, Aleksanterinkatu 16

Paikalla:

Marita Ahola

Malin Hollmén

Marja Malminen

Rebekka Pilppula

Jouni Pääkkölä

Suvi Pirnes-Toivanen

Katri Vänttinen (pj.)

Aija Laine (siht.)

Etänä:

Pasi Rantanen

Päivi Savinainen

Oppimisalusta

Toiveena on esitetty, että kehittämistehtävää hoitavilla kirjastoilla olisi yhteinen oppimisalusta. Tätä varten tarvitaan alustan sisällön ja teknisen toteutuksen linjaamista, jonka toteutuksesta vastaamaan ehdotetaan perustettavaksi pieni työryhmä, jossa olisi edustus kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista ja AVI:sta, sekä tekninen asiantuntija. Lisäksi pohditaan sitä, mitä oppimisalustalla tavoitellaan.

Osaamisen kehittämisen puitteissa on tarvetta laajentaa koulutusmuotoja. Luentotyyppisten koulutusten lisäksi on tarvetta myös itseopiskelun tukemiseen. Turku on jo ottanut käyttöön Moodle –alustan, ja sen käyttöä voitaisiin laajentaa myös valtakunnalliseksi.

Oppimisalustan käyttöönottoa selvittämään perustettiin työryhmä.  Työryhmään kuuluvat Asko Autio (Turku), Anneli Haapaharju (Vaasa), Inka Jousea (Lahti), Aija Laine (Vake) ja Johanna Vuorinne (Kuopio).  Päivi selvittelee vielä Johannan mahdollisuutta osallistua, Aija kutsuu ryhmän koolle. Ryhmä käyttää konsultointiapua tarvittaessa teknisten kysymysten osalta.

Työryhmä antaa selvityksen ennen tämän vuoden hankehaun päättymistä. Mikäli päädytään ottamaan Moodle valtakunnalliseen käyttöön, Turku sisällyttää hakemukseensa käyttöönottoon liittyvät kulut. Käyttöönotto voidaan toteuttaa pilottimallilla, jolloin osa kirjastoista kokeilee ensin käyttöä. Oulu ja Rovaniemi ilmoittautuivat halukkaiksi piloteiksi.

Valtakunnallisen digihankkeen tilanne

Valtakunnallisen suunnitelman läpikäynti ja digitaitojen minimivaatimusten lanseeraus. Tilannekatsaus siihen, missä mennään tällä hetkellä?

Digitukitoiminnan jalkauttaminen kirjastoihin vaatii yhteistä verkostomaista toimintatapaa, jossa eri toimijoiden vastuut on määritelty. Alueellinen ja valtakunnallinen työ on hyvä erottaa keskenään. AKE-kirjastoilla on omat digitukeen palkatut työntekijät, jotka vastaavat kukin oman alueensa koulutuksista. Toiminnassa on tärkeää poistaa valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan päällekkäisyyksiä, koska tehtävänanto on jo muutenkin laaja.

AKE-kirjastot listaavat toiveensa koskien Vaken digihanketta, ja tämän pohjalta voidaan käydä keskustelu kokonaisuudesta.

Vankilakirjastotyö

Vankilakirjastotoimintamalli ja valtakunnallinen vankilakirjastotyö.

Vankilakirjastotoiminnan linjaaminen on herättänyt keskustelua ja asiasta on eri näkemyksiä. Yhteisen toimintamallin ja linjausten laatimista varten on perustettu työryhmä. Työryhmään kuuluu edustus Kuopiosta, Oulusta, Turusta ja Vaasasta, lisäksi ryhmässä ovat AVIn ja Risen edustajat. Ryhmää vetää Rebekka. Työryhmä laatii linjauksista paperin, joka saadaan mahdollisesti ensi vuoden ensimmäiseen OKM/AKE/VAKE/AVI –kokoukseen.

Vankiloiden vastuulla on järjestää vankiloiden kirjastopalvelu, yleisillä kirjastoilla on puolestaan asiantuntijarooli. Vankilat voivat ostaa kirjastopalvelut yleisiltä kirjastoilta. Vankiloiden kirjastopalveluja tulisi myös kehittää, kuten muutakin kirjastotoimintaa. Työryhmän linjauksissa huomioidaan myös uudenlainen vankilakirjastokonsepti.

Lounas 12.15 – 13.15 Kaupungintalon ravintolassa

IFLA 2020

IFLA työryhmän ehdotus AKE/VAKE – johtajille IFLAAN osallistumisesta.

Käsiteltiin IFLA-työryhmän laatima ehdotus IFLAAn osallistumisesta ja puollettiin osallistumista IFLAAn. Koska vain kahteen AKE-hakemukseen voidaan sisällyttää IFLAn matkustamiskulut, päätettiin arpoa osallistujat. Arpa osui Vaasaan ja Kuopioon. Muut osallistujat voivat hakea avustusta muista rahoituslähteistä.

Oppilaitosyhteistyö

Onko tarvetta pohtia keskitettyä mallia oppilaitosyhteistyöstä? Asia nousi esiin Vaken kirjastokierroksilla. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on tällä hetkellä satunnaista. Tarvetta olisi esim. välittää tutkimusaiheita oppilaitoksille, sekä toiveita koulutusten sisältöjen suhteen.

Todettiin, että ne kirjastot, jotka toimivat kirjastoalan oppilaitosten alueilla hoitavat yhteistyötä, eikä tähän tarvita muita rakenteita. Ruotsinkielisten kirjastojen keskuudessa on tekeillä selvitys liittyen mm. alan osaamistarpeisiin. Odotetaan tämän selvityksen valmistumista ja sen tuloksia

Pyydetään Henkevän edustaja YKN:oon, joko syys- tai kevätkokoukseen.

Ensi vuoden yhteiset kokoukset

Vuoden 2020 yhteisten kokousten ajankohtien päättäminen.

Ensi vuoden kokoukset toivotaan seuraavasti:

  • OKM/AKE/AVI/VAKE – kokous helmi-maaliskuussa, riippuen rahoituspäätösten aikataulusta, sekä toinen kokous syyskuun puolivälissä.
  • Syyskuun lopussa johtajatyöpaja isomman kokouksen jälkeen.

Muut asiat

Keskusteltiin mm. palvelujen ostosopimuksista.