Strategia

Erikoiskirjastojen neuvoston strategia 2015 - 2020

Strategia on hyväksytty verkoston vuosikokouksessa marraskuussa 2014.

 

MISSIO

Erikoiskirjastojen neuvosto edustaa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkostoa ja valvoo niiden etua toimimalla edustajana kansallisessa kirjastoverkossa, edistää yhteisten päämäärien toteuttamista ja tekee erikoiskirjastot näkyväksi osaksi kirjastoverkkoa, omaa kehysorganisaatiotaan ja yhteiskuntaa.

VISIO

Kirjastosektorien väliset rajat hälvenevät kehittäessämme yhdessä kansallista tietohuoltoa ja kirjastopalveluita. Kansallisia kirjastoverkkopalveluita kehitetään kaikille kirjastoille.

Erikoiskirjastojen neuvoston tehtävät

Erikoiskirjastojen neuvosto on erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen yhteistyötä koordinoiva ja kehittävä elin. Neuvosto toimii neuvottelukumppanina ja yhteydenottotahona erikoiskirjastojen näkemyksiä ja tarpeita koskevissa asioissa. Erikoiskirjastojen neuvosto:

 • edustaa jäsenkirjastojaan kansallisen kirjastoverkon toimintaan ja kehittämiseen liittyvissä asioissa tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja sekä teettämällä selvityksiä
 • edistää erityyppisten erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä koordinoi erikoiskirjastojen verkoston toimintaa ja kehittämistä;
 • edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta alansa sidosryhmien ja kansallisen kirjastoverkon sekä kansainvälisten alan järjestöjen kanssa;
 • tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen ja vastaavien tietopalvelujen henkilökuntaa, kokoelmia ja sisällöntuotantoa osana kansallista tietoverkkoa;
 • edistää kansallista tietohuoltoa ja kansallisia kirjastopalveluita koskevaa kehitystyötä osallistumalla kirjastojen väliseen yhteistyöhön;
 • seuraa kansallisen ja kansainvälisen kirjasto- ja informaatioalan kehitystä
 • edistää tietovarantojen yhteiskäyttöä ja avointa tiedonsaantia.

Strategiassa huomioidaan toimintaympäristön muutokset, kuten:

 • Tiukentuva talous aiheuttaa kirjastojen supistamisia, lakkauttamisia ja yhdistymisiä.
 • Kehysorganisaation tuottavuuden kasvattaminen lisää työssä olevan henkilöstön osaamisen vaatimuksia sekä muuttaa työn sisältöä ja tuo uusia tehtäviä. Kirjastot ovat tiiviimmin mukana kehysorganisaatioiden toiminnassa.
 • Asiakaskunnan uudet tavat käyttää sähköisiä palveluita, kuten sosiaalista mediaa, vaikuttavat uusien palvelujen kehittämiseen kirjastoissa.
 • Avoimen julkaisemisen ja tutkimusdatan lisääntyminen tuo uusia mahdollisuuksia tietopalvelutyöhön. Laajenevien tietoaineistojen hallinta ja monitieteisyys tuo uusia haasteita.

Jäsenstrategia

 • Erikoiskirjastojen neuvosto edistää erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston jäsenien mahdollisuutta kokemusten vaihtoon sekä hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamiseen vahvistaakseen jäsentensä ammatillista identiteettiä.
 • Neuvosto luo yhteydenpitomuodot neuvoston ja verkoston jäsenten välille sekä neuvoston, työryhmien edustajien ja jäsenorganisaatioiden yhteistyöverkostojen välille.
 • Verkoston toiminta laajenee sekä maantieteellisesti että toimialoittain kattamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti erikoiskirjastot ja tietopalvelut.

Erikoiskirjastojen neuvoston toimintatavat

 • vaikuttaa kirjastoalan kehitykseen tuomalla ennakoivasti esille erikoiskirjastojen näkökulmia ja tarpeita;
 • antaa lausuntoja, ottaa kantaa sekä osallistuu alan kehityshankkeisiin ja nimeää edustajia ohjaus- ja työryhmiin;
 • edistää erikoiskirjastojen henkilöstön ammattitaitoa kehittävän koulutuksen suunnittelua ja järjestämistä yhteistyössä jäsentensä, Kansalliskirjaston, oppilaitosten sekä kirjastoseurojen ja yritysten kanssa;
 • organisoituu niin, että se edustaa mahdollisimman tasapuolisesti edustamiaan organisaatioita
 • pitää yhteyttä ja osallistuu alan verkostoihin ja työryhmiin ja vaikuttaa sitä kautta aktiivisesti kirjastoalalla;
 • luo vuorovaikutteiset viestintämuodot neuvoston ja verkoston välille ja tiedottaa toiminnastaan tarkoituksenmukaisten verkkopalveluiden kautta;
 • toimii yhteistyössä kaikkien kirjastojen kanssa madaltaakseen kirjastosektoreiden välisiä rajoja.