För allmänna bibliotek innebar coronaåret 2020 ett digitalt språng till online-tjänster

För allmänna bibliotek innebar coronaåret 2020 ett digitalt språng till online-tjänster.

En av de första riksomfattande coronabegränsningarna år 2020 var att stänga biblioteken. Under den riksomfattande stängningen efter våren begränsades tjänsterna lokalt efter behov. Begränsningarna återspeglas i bibliotekens verksamhetsstatistik för år 2020 i form av stora lokala och regionala variationer. 

Öppettiderna i sin helhet, dvs. tillgången till bibliotekstjänster, minskade mest i huvudstadsregionen, Kymmenedalen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Norra Karelen, nästen med en tredjedel. Det totala antalet öppettimmar minskade i hela landet, och begränsningarna gällde mest den tid som tjänster anlitades av kunder på eget initiativ. Biblioteksbesöken minskade med i genomsnitt en tredjedel i hela landet. I huvudstadsregionen var minskningen större. I hela landet gjordes 35 miljoner besök till bibliotek.

Trots den kraftiga inskränkningen av tjänster minskade inlåningen av material endast med en knapp femtedel i hela landet. Biblioteken utökade i stor utsträckning sin anskaffning av e-böcker, varvid inlåningen av e-böcker ökade med i genomsnitt 40 procent. Från biblioteken gjordes totalt närmare 1,6 miljoner e-bokslån.

Ett digitalt språng gjordes också i ordnandet av evenemang och kurser. Antalet evenemang som ordnades av biblioteken halverades, men deltagarantalet minskade endast med en tredjedel. Biblioteken tog raskt i bruk digitala verktyg i att förmedla evenemang, som också hade en stor efterfrågan och nåddes av totalt 650 000 deltagare i hela landet. Användarutbildningar ordnades cirka 17 000 gånger i hela landet med över 300 000 personer som deltagare. Även utbildningarna överfördes delvis till nätet. 

Statistiken över allmänna bibliotek för år 2020 publiceras 1.4.2021 på adressen https://tilastot.kirjastot.fi/ 

Närmare upplysningar ges regionvis av de sakkunniga för biblioteksväsendet (fornamn.efternamn@avi.fi):

  • RFV i Södra Finland: Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
  • RFV i Östra Finland: Virpi Launonen, tfn 0295 016 845
  • RFV i Lappland: Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395   
  • RFV i Sydvästra Finland: Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302  
  • RFV i Västra och Inre Finland: Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818, Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843  
  • RFV i Norra Finland: Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552  
  • Svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner: Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762  
     
Yhteyshenkilö
Satu Ihanamäki