Informaatikko on oppijan asialla

Oulun kaupunginkirjastossa eri ammattiryhmät – informaatikot, kirjastonhoitajat ja kirjastovirkailijat – ovat muodostaneet työryhmiä, joissa työnkuvia on selkeytetty ja työn sisältöä kehitetty.

Informaatikoiden asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi kaksi vuotta kestäneen työnsä, jonka aikana informaatikkojen työn sisältöä ja tavoitteita on linjattu ja toimenkuvia on yhtenäistetty. Jokaiselle informaatikolle on määritelty oma kehittämisvastuualueensa.

 

Tiedonhankintaa, monilukutaitoa, uuden luomista

Informaatikoiden päätehtäviksi nostettiin kirjaston tarjoamien opetusten kehittäminen, lukemaan innostaminen ja monilukutaidon edistäminen. Informaatikot ovat vastuussa kirjaston uusien opetusmenetelmien ja -teknologioiden kehittämisestä sekä käyttöönotosta. Tiivis yhteistyö alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa on tärkeää.

 

Yhteistyötä ja koulutusta

Informaatikoiden työ jakaantuu kehittämistyön ja oman kirjaston töiden kesken. Keskeistä on myös verkostojen luominen ja ylläpito sekä moniammatillinen yhteistyö kirjaston sisällä. Informaatikot osallistuvat Oulun kaupunginkirjaston alueelliseen kehittämistehtävään.

Ryhmän tavoitteena on kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittäminen pitkällä tähtäimellä. Informaatikot järjestävät koulutuksia paitsi kirjaston henkilökunnalle myös opettajille.

 

Tulevaisuus on verkossa

Informaatikot seuraavat alansa kehitystä. Verkossa toimiminen vaatii uudenlaista tapaa katsoa asioita. Opetuksen kenttä muuttuu, joten kirjaston toiminnan ja opetusten on muututtava myös. Ryhmässä mietitään, millä keinoin kirjaston opetuksista saataisiin vuorovaikutteisempia.

Informaatikot ovat mukana myös Viides tila – kirjastot virtuaaliympäristöissä -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnan osaamista uusien opetusteknologioiden ja -menetelmien käyttämisessä ja tuottaa uutta verkkoaineistoa yhdessä.

Ryhmä suunnittelee myös yhdessä Kirjastoreitti-sivuston sisältöjä ja kehittää sitä eteenpäin, jotta se toimisi yhä paremmin kirjaston henkilökunnan ja opettajien työn tukena.

www.kirjastoreitti.fi
Tutustu esitteeseemme - Lukemattomien mahdollisuuksien maailma

 

Raportti liitteenä