Saavutettavusdirektiivin vaatimukset verkkosivustoille voimassa

Kunnallisten palvelujen, muun muassa kirjastojen verkkosivustojen, kirjastojen mobiilipalvelujen sekä OKM:n avustusta saavien hankkeiden edellytetään noudattavan saavutettavuutta koskevia määräyksiä. Tämä kannattaa ottaa huomioon uusia palveluja suunniteltaessa sekä vanhoja sivustoja uudistettaessa.

Saavutettavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvat julkisen hallinnon ja julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset sekä lähes kaikki näiden sisällöt. Saavutettavuusvaatimukset koskevat seuraavia:

* valtion viranomaiset ja liikelaitokset (esim. ministeriöt ja virastot)
* kunnalliset viranomaiset mukaan lukien liikelaitokset ja koulut
* osa eduskunnan virastoista ja Tasavallan presidentin kanslia
* julkisoikeudelliset yhdistykset siltä osin kun ne hoitavat julkista hallintotehtävää
* itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (esim. Kela)
* yliopistot, yliopistolain (558/2009) pykälässä tarkoitetut
* ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetyt
* ortodoksinen kirkko ja ortodoksiset seurakunnat
* lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yhtiöt (esim. katsastuskonttorit, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt)

Saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

* 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
* Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
* Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Tekniset vaatimukset organisaatioille

Digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimukset koskevat havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

* Saavutettavuusdirektiivissä määritelty saavutettavuuden vähimmäistason määritellään eurooppalaisen standardin EN 301 549 saavuttavuuden huomioon ottamisesta julkisen sektorin tieto- ja viestintätekniikkahankinnoissa. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ovat ne, jotka on kuvattu eurooppalaisen standardin 301 549 luvuissa 9-11.
* Käytännössä eurooppalaisen standardin tekniset vaatimukset perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.0 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines, tekeillä on versio 2.1). WCAG on kansainvälinen tekninen ohjeistus siitä, kuinka saavutettavuus toteutetaan verkkopalveluissa.  WCAG on jaettu kolmeen vaatimustasoon: A, AA ja AAA. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset perustuvat WCAG 2.0 -ohjeistuksen AA-tasoon. 

Yksinkertaistetusti saavuttettavuusohjeita löytyy Papunetin sivuilta Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

Saavutettavuusseloste nähtäväksi palveluun

Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että julkisen hallinnon digitaalisissa palveluissa on saatavilla saavuttavuusseloste yllä mainitun porrastuksen mukaisesti. Komissio antaa saavutettavuusselosteen yksityiskohtaisen mallin vuoden 2018 aikana. Selosteen tulee sisältää tiedon:

* mitkä sisällön osat eivät ole saavutettavia, ja syyt siihen, sekä tieto mahdollisista tarjolla olevista saavutettavista vaihtoehdoista (kohtuuttoman rasitteen käyttö)
* siitä, miten kuka tahansa voi ilmoittaa organisaatiolle, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia, ja pyytää saavutettavassa muodossa tietoja, jotka ovat itselle omien etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi oleellisia (organisaation saavutettavuusyhteystieto).
* menettelystä, johon asiakas voi turvautua, jos hän saa ilmoitukseensa tai pyyntöönsä epätyydyttävän vastauksen (saavutettavuuden oikeussuojakeinot).

Lisää tietoa:

Valtiovarainministeriön Saavutettavuus-sivusto
Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus
VRK:n Verkkopalveluiden saavutettavuus -video 
Kuntaliiton Saavutettavuusopas
Kirjastot.fi:n saavutettavuussivu

 

Lisää linkkejä ja vinkkejä valtiovarainministeriön Saavutettavuus-sivustolla.