Lue poiminnot: Yleisten kirjastojen neuvoston (YKN) tuore kokouspöytäkirja

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) on valtakunnallinen verkottumisen, vaikuttavuuden ja ammattilaisuuden ylläpitäjä.

Vuoden ensimmäinen, koronaepidemian takia siirtynyt YKN-kokous pidettiin etänä 9.-10.9.2020. Kokousjärjestelyistä vastasi Turun kaupunginkirjasto.

Kokouksen pöytäkirja liitteineen on julkaistu. Tässä joitain poimintoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro

OKM:n edustaja Leena Aaltonen kommentoi puheenvuorossaan koronan vaikutuksia. Kirjastojen merkitys ihmisten arjessa tuli poikkeusoloissa näkyväksi, ja toisaalta ministeriön yhteistyö aluehallintoviranomaisten kanssa tiivistyi äkisti ja onnistuneesti. Keväältä saadun tiedon perusteella on laadittu kolme tulevaisuuskuvaa jatkovarautumisen tueksi (perustaso – kiihtyvä – leviävä). Eri tulevaisuuskuvilla on erilaiset taloudelliset vaikutukset.

Koko maata koskeva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) on siirtymässä maakuntien järjestämisvastuulle, ja kulttuuri- ja taidepalvelut jäävät kuntien järjestettäväksi. Soten ja kulttuuripalveluiden yhteistyön turvaaminen on tärkeää. Sote-lainsäädäntö on lausuntokierroksella, ja sote-järjestämislain pykälät 6 ja 7 koskevat kirjastoja: 6 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa (taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnin edistäjänä) ja 7 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen maakunnissa.

Kehittämishankkeiden 2021 hakuaika on 26.10. – 30.11.2020 (OKM ja AVI). Kirjastojen verorahamomenttiin ei ole tulossa muutoksia edelliseen budjettikierrokseen verrattuna.

Aaltonen nosti Kansalliskirjaston palveluista erityisesti esiin metatietovaranto Melindan kehittämisen. Ministeriö toivoi lisää tietoa Melindan hyödyistä yleisille kirjastoille.

Suunta-asiakirjan esittely ja käsittely

Yleisten kirjastojen suunta 2021–2025 on asiakirja, jonka avulla paneudutaan erityisesti ympärillä tapahtuviin muutoksiin, yleisten kirjastojen yhteiseen arvopohjaan nojaten. Suunta-työryhmä haluaa nostaa esiin ne toimintatavat, joilla toteutamme jatkossakin kaikille kansalaisille yhdenvertaisia, laadukkaita ja ajassa olevia palveluja.

Suunta-työryhmä esitteli nyt loppusuoralla olevan asiakirjan teemoja ja niihin liitettyjä toimintatapoja. Muuttuvaa maailmaa ja kirjastotyön muutosta halutaan tarkastella myös kirjastopalvelujen perustan, eli kirjastolakiin pohjautuvien sisällön, toiminnan ja tilojen kannoilta. Etäpienryhmissä työstettiin edelleen temaattisia alueita, joihin kuuluvat esimerkiksi

  • työn muutos (digitalisoituminen, verkostoituminen, ammattisisältöjen muutos)
  • eriarvoistuminen (maksumuurit yleistyvät, aineistojen saanti vaikeutuu, kuntatalous tiukentuu)
  • lukutaidon ja sivistyksen heikkeneminen (tiedon lukutaitovaatimukset kasvavat vaikka kansalaisena toimimisen taidot vähenevät, perinteisten medioiden rinnalle syntyy uusia medioita ja ihmisten käsitys todellisuudesta eriytyy, lukuharrastus vähenee ja eriytyy)
  • ilmastonmuutos ja globaalit kriisit (jakamistalouden merkitys, ympäristötietoisuus ja tiedon tarve kasvavat, samoin ennakoimattomat tapahtumat) 
  • kuntatalouden haasteet ja ennakoimattomuus

Sitran hanke: Kirjastoista kansanvallan foorumeita

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra vetää kokeiluhanketta, joka on käynnissä kesäkuuhun 2021 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää demokratiaa ja osallisuutta. Yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien kesken halutaan vahvistaa, ja kansalaiset ovat hankkeen keskipisteenä. 
Kokeilukonseptin valmistelussa on ollut mukana pieniä, keskikokoisia ja isoja kirjastoja: Inari, Mäntyharju, Imatra, Pietarsaari, Turku ja Oulu. Kolmen valmistelevan konseptityöpajan sarja on jo takana. Kokeiluvaihe alkaa lokakuussa 2020, ja siinä testataan ja hiotaan erilaisia toimintamalleja ja etsitään niistä toimivimpia. Jo kokeiluvaiheessa pyritään kartoittamaan ja varmistamaan toiminnalle pysyvä rahoitus. 

Sitran keskustelunavaukset, mm. miten jo nyt toteutatte kirjastolain hengen mukaista aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta, herätti vilkasta keskustelua. Kansanvaltaa kirjastoissa -etätyöpaja järjestetään 26.11.2020.

Muita kokousaiheita

  • Lainaa valokuvataidetta -pilottihankeen (2019–2020) esittely 
  • Vaikuttaminen, verkostoituminen ja yhteistyö/Suomen Kirjastoseura
  • Musiikin valtakunnallinen varastointi, tuoreimmat kokemukset
  • Yleisten kirjastojen konsortion kuulumisia
  • Finna-visio 2020–2030 

* * *
Mikä YKN?

Yleisten kirjastojen neuvosto eli YKN on alueelliseen edustukseen perustuva neuvosto. Se koordinoi yleisten kirjastojen valtakunnallista yhteistyötä sekä edustaa yleisiä kirjastoja kansallisen kirjastoverkon toimintaan ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi YKN laatii yhteisiä kannanottoja ja lausuntoja kirjastoalaa koskevista ajankohtaisista asioista.

* * *
Lisätietoja:

Jouni Pääkkölä, YKN:n puheenjohtaja, Oulun kaupunginkirjasto
jouni.paakkola@oulu.fi, 050 3618109

Rebekka Pilppula, YKN:n valmistelija, Turun kaupunginkirjasto
rebekka.pilppula@turku.fi, 050 590 7691