AKE johtajien työpaja 30.9.2020 Muistio

AKE-johtajien kokous 30.9.2020, kokouksen muistio

Kokouksen aika ja paikka

Kokous etäkokouksena 30.9, puheenjohtajana Katri Vänttinen ja sihteerinä Aija Laine

AKE-linja kokouksen herättämiä ajatuksia

Käsitellään vielä AKE-linjan pohjalta mahdollisesti nousseita ajatuksia, ja jatketaan

keskustelua.

AKE-linjakokouksen pohjalta ei noussut esiin sellaisia asioita, joita olisi ollut tarpeen käsitellä vielä johdon kokouksessa.

Työryhmät: Libopin toimituskunta ja Vankilakirjastotyö

Työryhmistä käsittelyssä Libopin toimituskunta ja vankilakirjastotyön kokonaisuus, josta

Rebekka alustaa.

Vankilakirjastotyö

Neuvotteluissa OKM:n ja Risen kanssa keväällä 2019 päätettiin, että laaditaan linjaukset vankiloissa tapahtuvalle kirjastotoiminnalle. Tähän työhön perustettiin työryhmä, jonka aikatauluksi sovittiin, että esitys linjauksista valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Linjausten tavoitteena on mm. kirkastaa toiminnan tavoitteet ja vastuutahot, määritellä vankilassa tehtävä kirjastotyö, kuvata minimivaatimukset toiminnalle, sekä asettaa tavoitteet, jotta minimitasolle päästään. Lisäksi selvitetään vankiloiden tarpeet osaamisen kehittämiselle ja koordinaatiolle.

Kirjastojen rooli on toimia asiantuntijatehtävässä. Vankilassa toimivan kirjaston tulee tukea lukemisen ja kirjallisuuden harrastamista, sekä tiedonhakua. Digitaitojen ja mediakasvatuksen osalta kirjaston rooli enemmän konsultoiva. Vankiloissa tehtävä työ rahoitetaan osana AKE-rahoitusta, ja näin toimitaan vielä vuosi 2021. Tämän jälkeen tarvitaan uutta rahoitusta, tai muuten toiminta lakkaa.

Työryhmä ehdottaa toiminnan rahoitusta vuoden 2022 talousarvioon. Toiminnan kustannukset ovat 200 000 ja se kattaa kaikki suljetut 17 vankilaa. Tavoitteena on vakiintunut toimintamalli, joka vaatii 4 htv hajautettuna niihin kirjastoihin, jotka tuottavat palvelun. Työryhmä ei ota kantaa rahoituksen kohdentamiseen, vaan päätös tästä tehdään ministeriössä, mikäli rahoitus saadaan.

Rebekka on toimittanut työryhmän esityksen AKE/VAKE – johtajille. Työryhmä toivoo esitykseen kommentteja 22.10 mennessä. Ryhmä kokoontuu 23.10 käsittelemään asiaa.

Työryhmän esitystä pidettiin hyvänä ja tärkeänä. Hyvä vankilakirjastokuvaus auttaa myös vankilaa pyytämään apua kirjastolta vankilakirjastotyön kehittämiseen. Vankilakirjastotyö on uraa uurtavaa toimintaa, jolla tuetaan yhdenvertaisuuden ja demokratian toteutumista kaikkialla.                  

Libopin toimituskunta

Libopin toimituskunta toivoo, että AKE-johto nimittää toimituskunnalle puheenjohtajan.

Aija alustaa aiheesta.

Libopin toimituskunta aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Toimituskunta on toiminut ilman puheenjohtajaa tämän ajan. Aija on toiminut koollekutsujana ja sihteerinä, mutta ryhmälle olisi tärkeää nimittään puheenjohtaja, varsinkin nyt, kun yhteisiä verkko-oppimiskokonaisuuksia aloitetaan rakentamaan valtakunnallisen koulutuskyselyn pohjalta. Puheenjohtajan on hyvä olla AKE-kirjastosta, koske AKE-kirjastojen tehtävänä on osaamisen kehittäminen. Vakella on eri tehtävät.

Liboppi-yhteistyö nähtiin johdon keskuudessa tärkeänä, jotta esim. päällekkäistä työtä voitaisiin välttää ja vähentää. Libopin toivottiin kehittyvän myös käyttöliittymänä houkuttelevammaksi. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Laura Tyysteriä, joka aloittaa Turussa AKE-työn parissa. Lauran työhön voidaan sisällyttää osana Liboppi- yhteistyö. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja Laura valittiin toimituskunnan puheenjohtajaksi.

AKE/VAKE -toiminta pandemian aikana

Monilla alueilla eletään nyt pandemian kiihtymisvaiheessa. Kirjastoissa täytyy mahdollistaa turvavälit, ja näistä muistutetaan yleisillä kuulutuksilla. Lahdessa on poistettu myös kalusteita, jotta turvavälejä noudatettaisiin paremmin. Käytännössä turvaväleistä huolehtiminen on kuitenkin hankalaa, esim. tilanteissa, joissa kirjastoon tullaan ryhmissä.

Maskien käytössä on eroavaisuuksia eri kirjastoissa, esim. Uudellamaalla joissakin kirjastoissa henkilökunnalla on maskit käytössä. Helsingissä on voimassa maskisuositus, ja asiakasopasteita on pystytetty kirjastotiloihin. Useissa kirjastoissa ei kustanneta maskeja henkilökunnalle, näin on esimerkiksi Tampereella.

Omatoimikirjastojen aukioloajat vaihtelevat myös kirjastoittain. Monilla alueilla omatoimikirjastojen aukioloaikoja on supistettu. Helsingissä varaudutaan leviämisvaiheeseen, jolloin joudutaan laajempiinkin aukioloaikojen supistuksiin. Henkilökunnan mahdollinen sairastuminen myös voi vaikuttaa palvelujen tarjontaan.

Kirjastoautoihin liittyen ei ole tullut uutta ohjeistusta. Kirjastoautot ovat kiertäneet koko ajan normaalisti, mutta autojen toiminta on sidoksissa koulujen ja päiväkotien toimintaan. Mahdolliset koulujen sulkemiset vaikuttavat luonnollisesti autojenkin toimintaan.

Kirjastoautoissa toimitaan yleisesti niin, että päästetään vain muutamia asiakkaita kerrallaan autoon. Välillä tämä käytäntö herättää asiakkaissa ärtymystä.  Päiväkotien ja koulujen kanssa on toimittu puolestaan niin, että opettajat noutavat valmiiksi haetut kirjat autosta.

Keskusteltiin vielä Porvoon valmiussuunnitelmasta, joka on kolmivaiheinen. Palvelujen ulkoistuksien kustannukset herättivät myös keskustelua.

Muut mahdolliset esiin tulevat asiat

Monikielinen kirjasto

Monikielinen kirjasto sai OKM:ltä rahoituksen selvitykseen, jolla kartoitetaan, miten hyvin monikielinen kirjasto palvelee asiakkaita, ja millaisia kehittämistarpeita toiminnalle on. Hankkeessa on valmisteltu kyselyä niille kirjastoille, jotka käyttävät monikielisen kirjaston palveluja. Olisi tärkeää, että monikielisen kirjaston palvelut vastaavat niiden asiakkaiden tarpeisiin, jotka tarvitsevat monikielisen kirjaston palveluja.

Kyselyn luonnos lähtee kommentoitavaksi AKE-kirjastojen johtajille, ja valmis kysely puolestaan niihin kirjastoihin, joiden asiakaskunnassa on maahanmuuttajataustaisia/ vieraita kieliä puhuvia asiakkaita.

Hankkeen toimintatapa todettiin hyväksi. Pyydettiin huomioimaan, että kysely toteutetaan myös ruotsiksi.

OKM- ja AVI-hankehakemukset

Keskusteltiin AVI-hankehakemuksista. Alueellisesti laajemmat hankkeet ovat kannatettavia, ja niitä suositaan myös rahoittajan näkökulmasta, mutta rahojen hallinnointi on yhteishankkeissa hankalaa. Omarahoituksen osuuden raportointi herätti myös keskustelua. Kokemuksia on myös siitä, että kirjaston omat hankkeet saattavat jäädä yhteishankkeiden jalkoihin. Monissa kunnissa halutaan myös pitää hankkeet kirjaston omina hankkeina, eikä olla välttämättä halukkaita yhteishankkeisiin.

Yhteisesti todettiin, että on tärkeää, että alueilla myös muut kirjastot kuin AKE/VAKE-kirjastot saavat hankerahoitusta. Pienille kirjastoille hankerahoitus on usein ainoa tapa toteuttaa omaa kehittämistyötä.

Päätettiin, että hankekokonaisuus otetaan YKN:n asialistalle ja pyydetään erityisesti hankkeiden raportointiin liittyen selvennystä ja ohjeistusta taloustarkastajilta.

AKE/VAKE – johtajien keskinäinen viestintä

Keskusteltiin myös johtajien keskinäisestä viestinnästä. Yhteiset kokoukset koetaan tärkeiksi, mutta yhteisen ajan valinta on vaikeaa. Kati kutsuu nyt kuitenkin johtajat yhteiseen kokoukseen noin kuukauden kuluttua. Helsingin teamsiin pääsy on osoittautunut hankalaksi, esim. kuntien palomuurit voivat olla esteenä kirjautumisessa. Lisäksi monen yhtäaikaisen teamsin hallinta koetaan työlääksi. Tämän vuoksi keskustelua jatketaan jatkossakin sähköpostitse.