Etsin teoksia jotka käsittelevät työttömän kanssa tehtävää työtä ja toimintaa. Teoksessa olisi hyvä olla kuvatu ammattilista vuorovaikutusta työttömien kanssa…

Kysytty

Etsin teoksia jotka käsittelevät työttömän kanssa tehtävää työtä ja toimintaa. Teoksessa olisi hyvä olla kuvatu ammattilista vuorovaikutusta työttömien kanssa tehtävässä työssä. Olen yrittänyt hakea erilaisilla hakusanoilla teoksia, huonolla tuloksella.

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Kysymyksessä ei täsmennetä millaisesta ja minkä alan ammattiryhmän työttömien kanssa tekemästä työstä on kysymys, joten kattava haku antaa laajan tuloksen. Melinda-, Koha-, Arto- ja Theseus-tietokannoista aihepiiriin liittyviä julkaisuja löytyy lähinnä työvoimaneuvojien että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osalta. Tuloksia tulee yhdistämällä työttömiin ja työttömyyteen viittaavia hakusanoja noihin ammattinimikkeisiin, työ- ja elinkeinopalveluihin, asiakaspalveluun, vuorovaikutukseen, ohjaukseen ja tukemiseen viittaaviin hakusanoihin. Hakusanat näkyvät kunkin julkaisun tietojen yhteydessä. http://melinda.kansalliskirjasto.fi/ https://www.theseus.fi/ http://vaarakirjastot.fi/ https://arto.linneanet.fi/ https://www.theseus.fi/

Työvoimaneuvojan työtä ja työ- ja elinkeinotoimistojen sekä työvoiman palvelukeskusten asiakaspalvelua
käsittelevät seuraavat:

Tampereen työvoimatoimiston toimintamahdollisuus työvoimaneuvojien näkökulmasta / Jenni Vesanen. [Tampere] : Tampereen yliopisto, 2008. - Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, sosiologia. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80413/gradu03409.pdf?sequen… -asiasanoja: työvoimatoimisto, työnvälitys, työvoimaneuvoja, työkierto, toimintamalliuudistus

Kaisanlahti, Miina: Sosiaalityön asiantuntijuus aktivointisuunnittelun kontekstissa työvoimaneuvojien näkökulmasta Tampere, 2006. - Pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, sosiaalityö.
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1 15796 http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/93455/gradu01100.pdf?sequen… - asiasanoja: aktivointi, (sosiaalityön) asiantuntijuus

Sammalkorpi, Ilona: Yhteisymmärryksen rakentaminen työvoimatoimiston maahanmuuttaja-asiakkaan ja virkailijan kommunikaatiossa. http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/2006… Julkaisussa: Siirtolaisuus. -Turku : Siirtolaisuusinstituutti. -0355-3779. -33 (2006) : 4, s. 13-17 - asiasanoja: maahanmuuttajat--asiointi--työvoimatoimistot (ysa)
vuorovaikutus--maahanmuuttajat--työvoimaneuvojat

Koivumäki, Kai. ; Oinonen, Tiina: Maahanmuuttajien ohjaus työ- ja elinkeinotoimistoissa. // Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. -Jyväskylä : PS-Kustannus, 2013 ISBN 978-952-451-576-4 Teoksessa: Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö / Vesa Korhonen ja Sauli Puukari (toim.) -- Jyväskylä : PS-kustannus, 2013 Juva : Bookwell - asiasanoja: sosiaalinen vuorovaikutus, ohjaus, työvoimapalvelut

Spangar, Timo: Ohjauksen liike näkyviin - Tutka ja TE-toimistojen ohjauspalvelut : seurannan ja arvioinnin prototyyppi. [Helsinki] : Työ- ja elinkeinoministeriö : 2013. - (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN 1797-3554 ; 32/2013.) ISBN 978-952-227-806-7 http://www.tem.fi/files/38086/TEMjul_32_2013_web_21112013.pdf Tutkan käyttöä ja tulkinta asiakastyössä käsitellään sivuilla 21-27. - asiasanoja: työ- ja elinkeinotoimistot;
työvoimapalvelut; asiakaslähtöisyys; ohjaus; palvelut; asiakaspalvelu

Leiman, M. (2007). Dialoginen ohjaus ja neuvonta. Julkaisussa Tuetusta toimijuudesta itsenäiseen toimijuuteen. Dialoginen ohjaus ja neuvonta käytännössä. Joensuu: Optio työelämään-projekti, 9-27. Kirjan johdannossa todetaan, että dialoginen ohjaus ja neuvonta (DON)on joustava, asiakaslähtöinen ja tarpeenmukainen lyhytinterventio. Erityisen joustavuutensa vuoksi sillä on laaja sovellettavuus terveys-sosiaali-,koulutus-ja työvoimapalvelujen asiakastyössä. - asiasanoja: työttömät ohjaus
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/1506373/Dialoginen+ohjaus+ja+…-
65eb0bca1198

Työttömyys ja ohjaus / Antti Tapaninen. Teoksessa: Ohjaus ammattina ja tieteenalana. 2, Ohjauksen toimintakentät / Jussi Onnismaa, Heikki Pasanen, Timo Spangar (toim.). Jyväskylä : PS-kustannus, 2000 - (Opetus 2000.) ISBN 952-451-017-0 - asiasanoja: ohjaus; työttömyys

Vajaakuntoinen TE-toimiston asiakkaana / Elina Vedenkannas, Tuomas Koskela, Matti Tuusa, Janne Jalava, Henna Harju, Mona Särkelä, Veijo Notkola. [Helsinki] : Työ- ja elinkeinoministeriö : [2011] - (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. ISSN 1797-3554 ; 31/2011) - (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN 1797-3554 ; 31/2011.) ISBN 978-952-227-561-5 http://www.tem.fi/files/30808/TEM_31_2011_netti.pdf - asiasanoja: asiakaspalvelu, kuntouttava työtoiminta, työnhakijat

Sosiaalityö työvoiman palvelukeskuksissa / Susanna Keskinen. Jyväskylä, 2013. - Pro gradu -tutkielma : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201303241366 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41105/URN%3aNBN%3a… - asiasanoja: työttömät, työvoiman palvelukeskus

Vuorovaikutuksellista tukea ja ohjausta käsittelevät seuraavat:

Vuorovaikutuksellinen tukeminen / Marika Vilen, Päivi Leppämäki, Leena Ekström ; [kuvitus: Krista Partti]. Helsinki : WSOY oppimateriaalit, 2008.ISBN 978-951-0-33099-9 Kuvauksen mukaan kirja soveltuu opintoihin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa, ammattiin valmistavassa peruskoulutuksessa sekä lisäkoulutuksessa, mutta sitä voivat soveltaa myös muut vuorovaikutustyötä tekevät, jotka käyttävät vuorovaikutusta ihmisen kasvun, terveyden, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen. - asiasanoja: vuorovaikutus -- tukeminen asiakastyö

Ohjatusti työhön : oppiminen, motivointi ja sosiaalinen yrittäjyys / Seija Markkanen, Sanna-Maija Kohonen ja Ari Nieminen. [Helsinki] : Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2007. - (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISSN 1455-9927 ; 34.)ISBN 978-952-493-019-2 - Julkaisu liittyy työssä oppimiseen, ja siinä käsitellään mm. vuorovaikutuksellista ohjausta http://195.148.89.50/files/diak/Julkaisutoiminta/B_34_ISBN_978952493020… - asiasanoja: pitkäaikaistyöttömät ohjaus; tukeminen

Onnistuuko ohjaus? : sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen / Kirsti Vänskä, Sirpa Laitinen-Väänänen, Tarja Kettunen, Juha Mäkelä. Helsinki : Edita, 2011 ISBN 978-951-37-6052-6 Kuvauksessa kerrotaan, että teos on tarkoitettu sekä ohjaustyötä tekevien ammattilaisten ja asiantuntijoiden käsikirjaksi että korkea-asteen oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalalle ja lääketieteeseen. Ohjauksellisia lähestymistapoja teoksessa ovat konstruktivismi, vuorovaikutus sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. - asiasanoja: pitkäaikaistyöttömät ohjaus; tukeminen

Matkalla ohjaajuuteen / Tiina Kalliola, Arja Kurki, Marjaana Salmi, Tutta Tamminen-Vesterbacka ; [piirroskuvat: Outi Kainiemi]. Helsinki : Kirjapaja, 2010 ISBN 978-952-247-055-3 Kirjan kuvauksen mukaan ohjaamisen käytännöt toistuvat samankaltaisina riippumatta ympäristöstä, joten kirjaa voi hyödyntää monissa eri yhteyksissä. - asiasanoja: ohjaus; tukeminen; ammattitaito; vuorovaikutus

Motivointi työvälineenä / Jukka Oksanen. Jyväskylä : PS-Kustannus, 2014 ISBN 978-952-451-613-6 Kuvauksen mukaan kirjan antama tieto soveltuu myös työvoima-alalle, kun asiakkaan kohtaamisessa pitäisi kyetä luomaan asiakkaaseen hyvä yhteistyösuhde. - asiasanoja: asiakastyö; vuorovaikutus ; sosiaaliset taidot - asiakastyö

Työtön mies A-klinikan naissosiaalityöntekijän asiakkaana : tapaustutkimus Itä-Suomesta / Heli Kammonen. [Kuopio] : Itä-Suomen yliopisto, 2010. - Lisensiaatintyö Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos. Kuntouttava sosiaalityö http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=0b32267a-af49-47fd-887b-e31ff4387162 - asiasanoja: työttömät asiakkuus asiakassuhde vuorovaikutus

Osaamisen kehittäminen työvoimaneuvojan työssä : verkko-opintopiiristä yhteisiä oivalluksia ohjaukselliseen työotteeseen / Hilpinen, Merja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK University of Applied Sciences 2007-06-12
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/19539/jamk_1183626315_9.pd… hakusanat: työvoimaneuvoja* vuorovaikutu* työnhakija* ohjau*

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.