työntekijät

20 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyisikö kuvauksia lastenkodissa tai orpokodissa työskentelystä ulkomailla tai Suomessa ennen 1980-lukua? Faktan ohella myös romaanit kiinnostavat, jos… 39 8.8.2023 Äkkiseltään tuntuu, että lastenkodissa asuneiden lasten kertomuksia löytyisi enemmän kuin lastenkodeissa työskennelleiden. Monista lastenkodeista julkaistuista historiikeista voi löytyä sitten molempien näkökulmaa, sekä lasten että työntekijöiden. Varmaan kannattaakin lähteä liikkeelle laajalla haulla ja katsoa mitä ylipäätään aiheesta löytyy, julkaistujen teosten lähdekirjallisuudesta voi päästä taas eteenpäin. Hain ensin laajalla haulla 'lastenkodit' ja 'historia' pääkaupunkiseudun Helmet-verkkokirjastosta, josta löytyi seuraavanlaista aineistoa aiheesta:   Helmet -- lastenkodit historia Sitten hain samalla haulla Finna-tietokannasta, josta löytyi laajemmin aineistoa aiheesta, lisänä artikkeleita ja kuvia, sekä myös tieteellisempiä...
Kumpi on halvempi palkata,keikkatyöläinen,vai vakituinen työntekijä? 216 24.3.2023 Kysymykseen ei ehkä ole täysin yksiselitteistä vastausta. Tapauskohtaisesti yritykselle voi olla joskus edullisempaa käyttää keikkatyöläistä. Tässä opinnäytetyössä on selvitelty vuokratyövoiman ja oman rekrytoinnin kannattavuutta työnantajalle: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65216/kauranen_hanna.pdf?… Kun tutkimuksessa koottiin esimerkkien perusteella laskettujen palkkojen ja kulujen tulokset yhteen, päädyttiin tulokseen, että taloudellisesti vuokratyövoima on kalliimpaa. On kuitenkin huomioitava, ettei laskelmissa otettu huomioon aivan kaikkia työnantajalle koituvia kustannuksia, sillä jotkin kustannukset eivät ole kaikilla, vaan ne voivat olla joissakin tilanteissa yrityskohtaisia. Henkilöstövuokrausyritykset saattavat...
Onko työmarkkinoiden avaaminen molemminpuolista? 214 21.12.2018 Maahantulon ja työnteon säädökset ovat maakohtaisia, joten automaattisesti työmarkkinoiden avaaminen ei avaa vastavuoroisesti samoja mahdollisuuksia suomalaisille kaikkialle. Asiasta voidaan toki neuvotella ja tehdä sopimuksia, kuten EU:n takaama työntekijöiden vapaa liikkuvuus, joka perustuu valtioiden väliseen sopimukseen. Asia riippuu pohjimmiltaan siis kuitenkin siitä, avataanko työmarkkinoita yksipuolisesti vai solmitaanko siitä vastavuoroinen sopimus. Pitäisin itse melko todennäköisenä, ettei tällaiseen työmarkkinoiden avaamiseen kuuluisi tuota vastavuoroisuutta. EU-kansalaisten oikeuksista löytyy tietoa osoitteesta https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=fi.
Maksetaanko kirjastovirkailijalle ilta- ja viikonlopputyöstä lisiä? Eroaako virkailijan työaika kirjastonhoitajien työajasta, esim toinen enemmän aamu- tai… 1305 14.3.2018 Yleisissä kirjastoissa noudatetaan yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaista työaikaa. Kunta-alalla sovelletaan kirjastoissa pääasiallisesti toimistotyöaikaa. Työaika ei siis riipu tehtävänimekkeestä. Ilta- ja viikonloppulisiä maksetaan sopimusten mukaan. Työvuorojen aamu- tai iltapainotteisuus vaihtelee kovasti kirjaston ja työntekijän tehtävien mukaan. Jos kirjasto on auki iltaisin ja viikonloppuisin, työntekijät ovat työvuorossa myös silloin. Useimmat kirjastoalan työntekijät tekevät ilta- ja viikonlopputyötä tehtävänimekkeestä riippumatta. Alla lisää tietoa: https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes    
Miten paljon Suomessa on prosenttuaalisesti fyysisen työn tekijöitä koko työvoimasta? Puutarhurit, rakennusalan työntekijät, kaupanalan seisomatyöläiset,… 347 27.7.2017 Yksi tapa tarkastella asiaa on työllisten sosioekonomisen aseman luokitus http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/sosioekon_asema/001-1989/index… . Työssäkäyntitilaston mukaan työntekijöitä oli työllisistä 28,9 % vuonna 2014 http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/?tabl… .
Onko olemassa sellaista tietopalvelua, josta näkisi suomalaiset yhdistykset ja kuinka monta henkilöä siinä työskentelee? Tai jotakin tapaa päätellä missä… 478 21.6.2016 Suomessa yhdistyksiä hallinnoi Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistyksiä on Suomessa n. 130 00. PRK ylläpitää Yhdistysrekisteriä, josta voi etsiä yhdistyksiä. Palvelu on heidän internet-sivuillaan Yhdistysnetti-nimellä. Saatavat tiedot ovat kuitenkin niukkoja, eivätkä sisällä esim. henkilökuntaa. Laajemmat tiedot ovat maksullisia. Ohessa linkki palveluun: http://yhdistysrekisteri.prh.fi/etusivu.htx Kansalaisyhteiskunta-sivustolla voi käyttää Järjestöhakemistoa. Haun voi tehdä järjestön nimen, toimialan ja/tai asiasanan perusteella. Hakutuloksissa on linkki järjestön kotisivulle. Sivun alussa on kerrottu suurimpia järjestöryhmittymiä jäsenmäärineen. Ohessa linkki: http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto
Isovanhempani asuivat Viipurissa vuodet 1920-1939. Löysin tiedon, että 1926 Karjalan kaupunginosassa vuokra-asuntojen hinnat 1 ja 2 huoneesta vaihtelivat… 2245 20.1.2016 Suomen tilastollisesta vuosikirjasta 1926 http://www.doria.fi/handle/10024/69226 osiosta Työväenoloja (s. 243-245) löytyy muutama palkkatilasto vuodelta 1925, ei autonkuljettajista mutta kylläkin maanviljelystyöväen keskimääräisistä palkoista ja valtion rautatierakennustöiden keskimääräisistä tuntipalkoista. Esimerkiksi tilaston "Maanviljelystyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1914-1925" mukaan Viipurin läänissä miehen vuosipalkka v. 1925: 3859 mk talon ruuassa 7518 mk omassa ruuassa Yllä olevasti linkistä pääsee katsomaan tarkemmin maanviljelystyön päiväpalkkoja ja keskimääräisiä tuntipalkkoja rautatierakennustöissä. Suomen virallisen tilaston (SVT) tilastosta Teollisuustilastoa 1925 (s. 4) löytyy yleisesti Suomen eri...
Saako tyonantaja googlettaa tyonhakijat ja vierailla esim. hänen facebookissa / sivustolla 1531 4.11.2014 Tietosuojavaltuutettu on sivuillaan ottanut asiaan kantaa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/henkilotietojenkeraaminenin… . Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) (työelämän tietosuojalaki) sanotaan, että työnantajan tulee kerätä tiedot ensisijaisesti työntekijältä/työnhakijalta itseltään. Kyseisen lain 4 § koskee myös tietoverkoista kerättyjä tietoja. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä löytyy esimerkiksi Finlexistä :http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759 . Työsuojeluhallinon sivuilla on myös tietoa työelämän tietosuojasta http://www.tyosuojelu.fi/fi/tietosuoja . Tämänkin mukaan: "Muualta kuin työntekijältä itseltään kerätyistä tiedoista ja niiden sisällöstä työnantajan on kerrottava työntekijälle...
Onko rangaistavaa kritisoida julkisesti, työnantajan lähettämää, luotamukselliseksi luokitellun kirjeen sisältöä esimerkiksi keskustelufoorumin välityksellä… 1382 8.9.2011 Työsopimuslain 3 luvussa säädellään työntekijän velvollisuuksista. 3 luvun 1 §:n mukaan "Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa." Tämä ns. lojaliteettivelvollisuus käsittää kiellon loukata työnantajan liikesalaisuuksia. Työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksille annetaankin erikseen suojaa työsopimuslain 3 luvun 4 §:ssä: "Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia." Ajantasainen työsopimuslaki löytyy Finlex-tietopankista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055?search%5Btype%5D=pi… Ammatti- ja liikesalaisuuksista säädellään myös...
Kuinka monta yksityisen sektorin työpaikkaa ja/tai työntekijää Suomessa ollut vuonna: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010? 844 13.3.2011 Hei Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksesta: 1) Tiedot vuosilta 2005 -2009 Katso Työvoimatutkimus 2009: Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2005 - 2009, 15-74-vuotiaat ... http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tau_01… 2) Uusin tieto. Katso Työvoimatutkimus 2011: Liitetaulukko 9. Työlliset työnantajasektorin mukaan 2010/01 - 2011/01, 15-74-vuotiaat ... http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2011/01/tyti_2011_01_2011-02-22_tau_00…
Vaan, Olisin sekä kirjaston asiakkaana, että entisenä työntekijänä ja opiskelijana kysynyt työkokeilumahdollisuutta vaikka hyllyjärjestelyssä tms tehtävässä… 981 15.10.2010 Työkokeiluista ja työelämänvalmennus/harjoittelusta (työvoimatoimiston rahoittamaa)päättää jokainen kirjastonjohtaja itse. Voit siis ottaa yhteyttä pääkaupunkiseudun kirjastojen johtajiin ja kysyä työkokeilua. Yhteystiedot löytyvät täältä: http://www.kirjastot.fi/fi-fi/kirjastot/kunnan-ja-kaupunginkirjastot/ku… Jokainen kirjaston nimi on linkki, jonka takaa avautuu mm. henkilökuntaluoettelo puhelinnumeroineen.
Kysymys:lakko-oikeus ja oikeus olla osallistumatta lakkoon? Ovatko tämä tasavertaisia oikeuksia ja missä lainkohdassa ne määritellään? Jos on oikeus olla… 2488 26.4.2010 Kirjassa Työoikeus, WSOY 2008 s.988, sanotaan näin:"Työtaisteluoikeuden, kuten lakko-oikeuden nauttimasta perustuslain suojasta ei maamme osalta ole selkeää kannanottoa itse perustuslaissa tai perustuslakivaliokunnan kannanotoissa. Mutta PL 13 §:n sisältämän ammatillisen yhdistymisvapauden ja järjestäytymisvapauden maininnan pohjalta ja perustuslain esitöihin sekä kansainvälisiin sopimuksiin viittaamalla on esitettävissä perusteluita, että myös taisteluoikeus kuuluisi ainakin joiltakin osin perusoikeuksiemme piiriin." Perustuslaki 55/2001 löytyy Finlex-tietokannasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 Työsopimuslaki 55/2001 on luettavissa myös Finlex-tietokannassa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 Sen...
Mitä maita ja minkälaisia työnantajia/työpaikkoja Pohjoismaalaiset (Suomalaiset, Ruotsalaiset, Tanskalaiset ja Norjalaiset) työntekijät suosivat ulkomaille… 1017 7.7.2008 Yleisistä kirjastoista ei kysymiäsi tilastoja löydy. Kannattaisi ehkä ottaa yhteyttä Tilastokeskuksen kirjastoon: http://www.stat.fi/org/yhteystiedot/index.html. Kannattaa tutustua myös EURES-portaaliin: http://europa.eu.int/eures/. Portaalissa kerrotaan rekrytoinnista Euroopassa. Helsingin Sanomien arkistosta löytyi artikkeli, joka oli päivätty 15.7.2005. ”Suomalaisia sairaanhoitajia on ollut töissä Yhdysvalloissa omatoimisesti aiemminkin, mutta nyt kyseessä on ensimmäinen suurempi rekrytointikampanja. Suomalaisia on aikaisemmin lähtenyt Saksaan, Itävaltaan ja Saudi-Arabiaan sekä varsinkin laman jälkeen Britanniaan, Norjaan ja eniten Ruotsiin. Tällä haavaa hoitoalan henkilöstöä työskentelee ulkomailla noin 6500 (vuoden 2005 tieto), joista...
Mistä voisin saada tietoa Ruotsin päiväkotien henkilökunnan koulutusrakenteesta ja muutenkin varhaiskasvatuksesta Ruotsissa? Esim. Turun amk:n tai Helsingin… 1649 10.10.2006 Kävin läpi Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tietokantoja enkä löytänty aivan tarkkaan aiheeseen osuvaa kirjallisuutta. Helsingin yliopiston kirjaston tietokannasta löysin seuraavat teokset, jotka liittyvät kasvattajien koulutukseen. Askling, Berit, Some notes on the teacher education programme in SwedenLinköping : Universitetet i Linköping , 1994 Sarja: (Rapport / Universitetet i Linköping, institutionen för pedagogik och psykologi ; 178) Dahlberg, Gunilla, Förskola och skola : om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats / av Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning) , 1995 Huomautus: Särtr. ur: Grunden för livslångt lärande : en barnmogen skola : betänkande / Utredningen...
Tarvitsisin työsuojeluvaltuutetun ominaisuudessa lain (vast.) sähköpostisalaisuudesta. Kuinka helposti työnantaja pääsee lukemaan työntekijänsä sähköpostia. 851 31.1.2006 Kyseessä on laki Yksityisyyden suojasta työelämässä ns. Työelämän tietosuojalaki (SäädK 759/2004). Voit hakea lain valtion säädöstietopankista www.finlex.fi Parasta olisi kuitenkin mennä eduskunnan palvelimelle www.eduskunta.fi , valita pääsivulta asiat ja asiakirjat, sieltä asioiden käsittelyvaiheet, jolloin avautuu lomake valtiopäiväasioiden hakua varten. Kun kirjoitat lomakkeen "asian tunnus" kohtaan: he 162/2003 ja painat suorita haku painiketta, saat eteesi asian käsittelytiedot. Vasemmalta freimiltä löydät kokotekstinä hallituksen esityksen ja valiokuntien mietinnöt ja lausunnot. Oikean freimin lopussa on linkki säädöskokoelmaan, eli itse lakiin. Asiaan perehtyessäsi on hyvä huomata ettei laki mennyt sähköpostienkaan osalta läpi...
Tutkimus: huumeiden käyttäjän tunnistaminen työterveyshuollossa, toimintaohjeet tms. Työterveyshuollon erikoistumisopinnot, ryhmätyö jonka aihe on:… 1859 22.1.2005 Lahden kaupunginkirjaston aineistotietokannasta http://nettikirjasto.lahti.fi/ löytyy tarkennetusta hausta asiasanoilla huumeet ja työ useita viitteitä. - Bothas, Heikki: Huumetestit suomalaisissa yrityksissä, 2002 - Huumeet ja turvallinen työpaikka, 2002 - Huumeiden käyttäjän kohtaaminen työssä, 2000 - Työelämän uusi tietosuoja : huumetestit, kameravalvonta ja sähköpostiviestit. 2004 Kirjoja ennaltaehkäisystä: - Ehkäisevän päihdetyön käsikirja : alkoholi, huumeet ja tupakka. 1999 - Huumetyö / toim. Ritva Piisi. 2001 Yleisempiä teoksia päihteistä, työterveyshuollosta: - Päihteenkäyttäjä hoitotyön haasteena / Marja-Liisa Havio... et al. 1994 - Päihdelääketiede / toim. Mikko Salaspuro. 2003 - Juutilainen, Inkeri: Työterveyshoitajan...
Olisiko teillä materiaalia joka koskisi seurakuntasihteerin työtä, työnsisältöä ja työnkuvaa? 1806 27.3.2004 Asiasanalla kirkon työntekijät löydät Turun kaupunginkirjaston aineistotietokannasta (http://www.turku.fi/kirjasto/) nelisenkymmentä viitettä aihepiiristä. Tarkistuksen arvoisia lienevät esim. Pentti Huhtisen Seurakunta työyhteisönä ja Juha Kauppisen Ajaton työ seurakunnassa. Seurakuntasihteerin työstä saatat löytää tietoa myös suoraan eri seurakuntien lehdistä tai muista vastaavista tiedotuskanavista, joissa työssä toimivat henkilöt itse kertovat työstään. Katso esim. internetsivu osoitteessa http://www.tampereenkirkkosanomat.fi/Arkisto/200202/kasvo.htm
Minkä tason kielitutkinto vaaditaan Suomesta kirjastoalalta töitä hakevalta ulkomaalaiselta? 816 28.8.2002 Selvittelin asiaa mm. Kajaanin käupungilta ja Oulun yliopiston kielikeskuksesta. Ulkomaalaisten kielitaidosta ei tiedustelujeni mukaan ole mitään säädöksiä, vaan työnantaja voi määritellä työssä tarvittavan kielitaidon.
Olisko minulla tätä kautta mahdollisuutta saada tietoa kirjoista, joissa kerrotaan yritysten henkilöstön kehittämismenetelmistä. En niinkään kaipaa… 730 4.5.2000 Weilin+Göösin Ekonomia-sarjassa ja Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen julkaisuissa on ilmestynyt useita teoksia, joista löytyy tietoa eri menetelmistä. Saat ensinmainitut julkaisut näkyviin pääkaupunkiseudun kokoelmatietokannasta (http://www.libplussa.fi) kirjoittamalla nimeke-kenttään ekonomia, jälkimmäiset puolestaan kirjoittamalla tekijä-kenttään Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Myös luokanmukaista (YKL 69.13) hakua ja eri hakutapojen yhdistelmää (tarkka haku) kannattaa kokeilla. Tarkassa haussa voit etsiä aineistoa yhdistämällä asiasanat henkilöstö ja kehittäminen. Netistä löytyy myös tutkielma Henkilöstön kehittämisen taustalla vaikuttavia tekijöitä (http://www.student.oulu.fi/~kapeltol/hk/projekti.htm), jossa on tiivistettynä...
Haluan tietoa tutkimuksista, kirjoista, lehdistä ja muista mahdollisista tietolähteistä, joissa käsitellään aihetta päiväkotien viihtyvyys työntekijöiden ja… 1949 29.1.2000 Helsingin kaupunginkirjaston Plussa-tietokannasta lötyi aiheestasi seuraavia kirjoja: Työ ja ihminen--työympäristötutkimuksen aikakauskirja 4/98--Uudet työorganisaatiot ja muuttuvat työn vaatimukset, Työterveyslaitos, Helsinki, 1998, 12. vsk., S. 269-364,// Keskinen, Soili: Päiväkotihenkilöstön sisäisten mallien yhteys työviihtyvyyteen, työn rasittavuuteen ja ammatti-identiteettiin, Turun yliopisto, Turku, 1990// Päiväkoti työyhteisönä, Soili Keskinen, Nana Virtanen (toim.), Helsingin yliopisto, [Helsinki], 1999// Siren-Tiusanen, Helena:Saako lapsi nukkua, liikkua ja elää omassa rytmissään--näkökulmia nuorimpien päiväkotilasten kuormittuvuuteen, Likes-tutkimuskeskus, Jyväskylä, 1996// Lahikainen, Anja Riitta: Uuteen päivähoitoon...