tietosuoja

24 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen unohtanut kirjastokortin PIN-koodin, miten toimin? 66 20.5.2021 Saat PIN-koodin käymällä kirjastossa. Koodia ei anneta puhelimessa eikä sähköpostitse.
Mihin nettilehtien rekisteröitymistietoja käytetään? 63 24.11.2020 Arvelet aivan oikein.Lehdet haluavat lukijoidensa tietoja mm. lukijoiden profiloimiseen, lehden käytön seurantaan ja tietysti myös mainontaan. Mainonta voi olla joko suoraan lukijalle suunnattua tai hänen lukemiensa sivujen mainosten kohdentamista.  Suomen tietotoimisto kertoo tietosuojasivuillaan tietojen käytöstä näin:" STT-konserni: Voimme käsitellä käyttäjän henkilötietoja STT-konsernin sisällä. STT-konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt ovat nähtävillä täällä. Suostumus: Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Journalismi: Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja, kuten henkilöstä otetun valokuvan, journalistisia, taiteellisia tai kirjallisen ilmaisun...
Taloyhtiöiden varastotilojen varkaudet ovat olleet monissa yhtiöissä vuosikymmenien ajan ongelmana, Onko taloyhtiön hallituksella oikeus sijoittaa… 258 9.3.2020 Taloyhtiöillä on oikeus järjestää tiloissaan kameravalvontaa, mutta koska Suomessa ei ole erikseen lakia taloyhtiöiden kameravalvonnasta, asianajotoimistot ja asiantuntijat kehottavat ottamaan huomioon tiettyjä yksityisyyden suojaan, kotirauhaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä seikkoja. Salakatselun ja kotirauhan rikkomisen välttämiseksi kameravalvonnasta tulee ilmoittaa asianmukaisesti, esimerkiksi näkyvällä kyltillä ”alueella nauhoittava kameravalvonta”. On myös määriteltävä tarkkaan, onko kameravalvottu alue ns. kotirauhan piirissä. Henkilötietolain kannalta on myös erityisen tärkeää, että tallentavaa kameravalvontaa varten on nimetty henkilö, joka vastaa henkilötietoja sisältävän materiaalin asianmukaisesta käsittelystä...
Miksi yleisissä kirjastoissa asiakasta velvoitetaan näyttämään kirjastokortti? 189 30.8.2019 Suoranaisia oraakkeleja emme sentään ole vaan pyrimme perustamaan vastaukset lähteiden antamaan tietoon. Ja varmaan olemme erehtyväisiä siinä missä oraakkelitkin. Kirjastokortissa on kirjastokortin numero, joka yhdistää kortin asiakkaan tietoihin. Sen kautta kirjastojärjestelmä pystyy ohjaamaan lainat oikealle kortille. Jos kirjastokortti katoaa, kortti ja sitä kautta myös numero voidaan vaihtaa, jolloin vanhalla kortilla ei voi enää lainata. Henkilötunnus taas on pysyvä, eikä sitä juuri vaihdeta kuin erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Henkilötunnus on yksilöivä tunniste, ja sillä voidaan yhdistää kirjastojärjestelmässä olevat asiakastiedot tiettyyn henkilöön. Joissakin kirjastoissa on aikaisemmin käytetty henkilötunnusta...
Valvontakameroiden määrä kaupunkiympäristöissä kasvaa! Onko mitään määräystä joka velvoittaisi ilmoittamaan valvotun alueen yhteydessä myös valvontaa… 117 18.9.2018 Jos kameravalvonnassa kerätään ja tallennetaan tietoa, syntyvästä henkilörekisteristä on laadittava tietosuojaseloste. Siitä on ilmettävä mm. rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot,. Seloste on pidettävä jokaisen saataville. Alla lisää tietoa: http://www.scando.com/html/kameravalvonta.htm https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2017/5/kameravalvonta-on-henkilotietojen-kasittelya http://salo.tjhosting.com/kokous/20173834-13-2.PDF    
Brittiläisellä ystävälläni oli kirjastokortti vuonna 1982, nyt haluan löytää hänet, mutta en muista syntymävuotta tai toista nimeä ja osoitetta,Joten se… 359 19.9.2017 Tietosuojalainsäädäntö ei anna mahdollisuutta kertoa asiakastietojamme.
Uutisessa sanottiin, että Helsingin kaupunginkirjastossa varauksia ei voi tietosuojasyistä laittaa itsepalveluhylllyyn asiakkaan nimen perusteella. Mihin… 554 30.5.2016 Tietosuojavaltuutettu on antanut asiasta Espoon kaupungille eli kaupunginkirjastolle lausunnon, jonka dinaarinumero on 2634/452/2013. Lausunto on päivätty 18.12.2014. Sitä voinee tiedustella tietosuojavaltuutetun toimistosta, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html. Tietosuojavaltuutettu perustaa päätöksensä henkilötietolakiin. Kiellettyä ei ole sinänsä varausten laittaminen asiakkaan nimen mukaan, mutta tietosuojavaltuutettu edellyttää, että asiakkaalta kysytään palvelun käyttöön nimenomainen suostumus, pääsääntöisesti kirjallisena, jotta suostumus voidaan tarvittaessa osoittaa toteen. Asiakkaalla täytyy olla myös halutessaan mahdollisuus hakea kirja jollakin toisella tavalla kuin oman...
Voisitko suositella minulle tietosuojaan liittyviä aikakausilehtiä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi? Kiitos ja mukavaa päivänjatkoa! 584 17.1.2014 Helmet-kirjastoista (http://www.helmet.fi/fi-FI) löytyy muutamia tietosuojaa käsitteleviä lehtiä: - Tietosuoja - Turvallisuus - Turvallisuus & riskienhallinta - Macworld Alla mainittu lehti on hankittu moniin yliopistokirjastoihin: Computers & security: http://www.journals.elsevier.com/computers-and-security/
Nykyään puhutaan usein siitä, kuinka mikään nettiin laitettu kuva tai teksti ei häviä sieltä lopullisesti koskaan. Itse löysin nettiarkistoja etsiessäni vain… 743 20.5.2013 Mikään tieto, kuva tai sivuston osa ei varmasti säily netissä loputtomiin, mutta myöskään ei voi olla täysin varma, että ne ovat sieltä kadonneet. Sivusto on saatettu lopettaa, ja sen myötä suuri osa sivustosta on kadonnut, mutta jotkin osat ovat voineet esimerkiksi linkityksen kautta siirtyä muualle ja säilyä. Aiheesta lisää tietoa mm. Tietosuojavaltuutetun toimiston Lapsille ja nuorille -sivulta: http://www.tietosuoja.fi/51785.htm
Onko yleinen edunvalvoja vaitiolovelvollinen vai saako hän kertoa asiakkaan henkilökohtaisista asioista esim. asiakkaan lapsille? Jos saa niin minkä takia/mitä… 2148 12.3.2012 Holhoustoimilain 92§ määrää salassapitovelvollisuudesta seuraavaa: "Viranomaisessa toimivan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Edunvalvoja, holhoustoimen edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva henkilö, luottamushenkilö ja holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät ilman asianomaisen suostumusta saa ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä asian ilmaisemista: 1) valtion tai kunnan viranomaisille taikka muulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; 2)...
Onko olemassa puhelinnumeroa tai osoitetta, mihin ilmoittaa jos haluaa nimensä ja numeronsa pois lehtimyyjiltä yms. Luulisi, että sen pitäisi olla ilmaista… 1033 15.11.2011 Maistraatille tai väestörekisterikeskukseen voi ilmoittaa suoramarkkinointikiellosta: http://vrk.fi/default.aspx?docid=218&site=3&id=177 Tämä kielto ei kuitenkaan koske puhelinmyyntiä. Väestörekisterikeskuksella ei ole tietoa puhelinnumeroista, joten heidän kauttaan puhelinmyyntiä ei saa estetyksi. Täydellistä tapaa estää puhelimitse myyntiä ei ole. On olemassa kaupallisia toimijoita, jotka lupaavat estää puhelinmyynnin. Esimerkiksi Asiakkuusmarkkinointiliitto lupaa, että liiton jäsenyritykset luopuvat puhelinmarkkinoinnista kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Muiden liittojen jäsenyritykset voivat kuitenkin edelleen jatkaa markkinointiaan. http://www.asml.fi/rajoituspalvelut/kuluttajille/puhelintarjonnan_rajoi…
Kirjastojen lähettämien huomautuskirjeiden nitomisessa on monta tapaa ( A4-kokoinen arkki taitettuna kolmeen osaan), joissakin nidotaan kolmelta sivulta,… 745 1.9.2010 Kirjaston asiakastietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523. Useimpien kirjastojen nettisivuillakin tietosuojasta mainitaan esim. käyttösääntöjen yhteydessä, ja jos asia askarruttaa, siitä kannattaa kysyä tarkemmin kirjastosta. Tietosuojaa koskevia kysymyksiä voi tiedustella myös tietosuojavaltuutetulta http://www.tietosuoja.fi/.
Saako kirjana julkaistuja sukutauluja laittaa esille internettiin kysymättä lupaa henkilöiltä, joiden tietoja ko. tauluissa on? 3515 16.7.2010 Kun vielä elävien ihmisten sukututkimustietoja siirretään avoimeen internet-verkkoon, kyseessä on henkilötietojen sähköinen luovuttaminen, jolloin henkilötietolain ja julkisuuslain perustella jokaiselta ao. henkilöltä olisi pyrittävä pyytämään suostumus tietojensa internet-julkaisulle. Vaikka tiedot olisi jo aiemmin julkaistu sukukirjassa, avoimessa verkkoympäristössä tietojen voisi katsoa olevan laajemmin saatavilla ja niiden käyttö huonommin hallittavissa kuin usein vain pienenä painoksena oman suvun jäsenille julkaistun sukukirjan kautta, joten ao. ihmisillä saattaisi olla erilaisia toiveita sukutietojensa kirja- ja internet-julkaisua koskien. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan: "Jos esimerkiksi jokin yhdistys julkaisee...
Onko Lex Nokiasta mitä tiedonlähteitä, kun asiakkaalle pitäisi etsiä. Toinen haku koskee esittelyä kirjailija Leon Donnasta englanninkielisenä, joko artikkeli,… 721 11.5.2009 Vastaus koskee "Lex Nokiaa" Lex Nokia liittyy hallituksen esitykseen 48/2008 "Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta". Hallituksen esitykseen liittyvät lakiehdotkset on hyväksytty. Ne ovat: 1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. Säädöskokoelma 125/2009 2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta. Säädöskokelma 126/2009 3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta. Säädöskokoelma 127/2009 4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Säädöskokoelma 128/2009. Hallituksen esitys ja säädökset löytyvät osoitteesta www.eduskunt.fi >...
Löytyyköö suomalaista nettisivua josta löytyisi Suomessa asuvien henkilöiden syntymäpäiviä? Vrt ruotsalaista sivua www.birthday.se. 917 16.5.2008 Vastaavaa sivua emme suomalaisista sivuistoista löytäneet. Tuossa ruotsalaisessa sivussa kerrotaan palvelun laillisesta puolesta http://www.birthday.se/sa-sager-lagen Viittaus mm. Kreditupplysningslag, Suomessa sitä vastaa luottotietolaki. Suomen luottotietolain mukaan tietojen luovuttaminen on säänneltyä: Säännöksiä mm. lain 19 §:ssä "Henkilöluottotietojen luovuttamisen ja käyttämisen yleiset edellytykset" sekä 10 §:ssä "Palveluja koskevat velvoitteet" Luottotietolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070527 Myös Suomen tietosuojavaltuutetulla voisi aiheeseen olla kanta henkilötietolakiin perustuen. Henkilötietolaki säätää henkilötietojen luovutuksesta. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 Henkilötietojen...
Tarvitsisin työsuojeluvaltuutetun ominaisuudessa lain (vast.) sähköpostisalaisuudesta. Kuinka helposti työnantaja pääsee lukemaan työntekijänsä sähköpostia. 761 31.1.2006 Kyseessä on laki Yksityisyyden suojasta työelämässä ns. Työelämän tietosuojalaki (SäädK 759/2004). Voit hakea lain valtion säädöstietopankista www.finlex.fi Parasta olisi kuitenkin mennä eduskunnan palvelimelle www.eduskunta.fi , valita pääsivulta asiat ja asiakirjat, sieltä asioiden käsittelyvaiheet, jolloin avautuu lomake valtiopäiväasioiden hakua varten. Kun kirjoitat lomakkeen "asian tunnus" kohtaan: he 162/2003 ja painat suorita haku painiketta, saat eteesi asian käsittelytiedot. Vasemmalta freimiltä löydät kokotekstinä hallituksen esityksen ja valiokuntien mietinnöt ja lausunnot. Oikean freimin lopussa on linkki säädöskokoelmaan, eli itse lakiin. Asiaan perehtyessäsi on hyvä huomata ettei laki mennyt sähköpostienkaan osalta läpi...
Oikeuden tunnilla koulussa tehtävänä etsiä tietoa kirjastojen Rekisteriselosteesta. Mitä tietoja löytyy kirjaston rekisteriselosteesta? Yleisten kirjastojen… 1044 8.3.2004 Kirjaston rekisteriseloste liittyy tietosuojaan. Se ilmoittaa mihin kirjaston asiakasrekisteriä käytetään. Rekisteriselosteen laatimisesta on henkilötietolain 1999/523 10 §:ssä. Sen löydät esimerkiksi Finlex-tietokannasta. Kirjastojen kotisivuilta löydät myös rekisteriselosteen, esimerkiksi Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa seuraavasti: Tietosuoja: Kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle. Asiakkaalla on Henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalautakunnan päätös n:o 57, 29.11.1993).
Yksityisyyden suojaan työelämässä liittyvä kirjallisuus, artikkelit, tutkimukset ja opinnäytetyöt ensisijaisesti suomeksi, mutta myös englanniksi ja ruotsiksi. 862 26.1.2004 Eduskunnan kirjaston SELMA-tietokanasta http://www.eduskunta.fi/kirjasto/ löytyy asiasta runsaasti viitteitä. SELMA-tietokanta sisältää viitetiedot kirjoista, artikkeleista ja aikakauslehdistä. Kannatta hakea asiasanahauilla asiasanoilla: yksilönsuoja, salakuuntelu, tietosuoja, yksityiselämän loukkaaminen. Viitteet voi järjestää aikajärjestykseen. Eduskunnan valtiopäiväasiakirjoista löytyy yksityisyyden suojaa käsitteleviä hallituksen esityksiä,uusin HE 162/2003, joka käsittelee yksityisyyden suojaa työelämässä. http://www.eduskunta.fi/ Finlex-tietokannasta http://www.finlex.fi löytyy lainsäädäntöä ja oikeustapauksia, esim Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 477/2001. Eduskunnan kirjaston osoite: Aurorankatu 6 00102 Helsinki...
Saako kirjasto seurata nettikäyttäjää niin että esim keskustelujen nimimerkki-mielipiteet tulevat tietoon. 890 13.5.2003 Laki yksityisyyden suojasta televistinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta tuli voimaan 1.7.1999. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan perusoikeutena luottamuksellisen viestinnän suojaan liittyy viestinnän sisällön suoja ja viestinnän tunnistetietojen suoja. Laki koskee perinteisten telepalvelujen ohella sähköpostia ja televiestintää Internetin välityksellä. http://www.tietosuoja.fi/2001.htm Kirjastot eivät siis Suomen lainsaadännön nojalla saa seurata nettikäyttäjän keskustelua. Lisäksi kiireisessä kirjastomaailmassa virkailijat eivät ehdi seurata asiakkaiden keskusteluja.
Teen koulutehtäviä, johon tarvitsen paljon tietoa seuraavista asioista: Tietosuoja, mallisuoja,hyödyllisyysmallisuojaoikeusta eli näillä aihella pitäisi löytää… 721 26.3.2003 Mallioikeudesta ja hyödyllisyysmalleista löytyy seikkaperäiset selvitykset Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta http://www.prh.fi/ Tietosuojavaltuutetun toimiston ja tietosuojalautakunnan sivuilta http://www.tietosuoja.fi löytyy tietoa tietosuojasta. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulta http://www.tietosuoja.fi/1673.htm löytyy esitteitä ja julkaisuja.