perintöoikeus

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos emme puolison kanssa tee testamenttia ja ainoa poikamme kieltäyttyy ottamasta perintöä vastaan, siirtyy se sitten hänen kahdelle pojalleen. Onko pojan… 102 3.5.2022 Kysy kirjastonhoitaja -tietopalvelussa ei voida vastata laintulkintaa vaativiin kysymyksiin. Lakiasioita täytyy kysyä niihin pätevyyden omaavilta tahoilta. Oikeudesta saada perintö säädetään perintökaaressa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040.   
Jos avopuolisoni kuolee ennen minua testamentattuaan minulle käyttöoikeuden asuntoon, niin kuka maksaa vastikkeen asunnosta? Sukulaiset ovat hänen perillisiään… 91 2.5.2022 Kysy kirjastonhoitaja -tietopalvelussa ei voida vastata laintulkintaa vaativiin kysymyksiin. Lakiasioita täytyy kysyä niihin pätevyyden omaavilta tahoilta. Töölön ja Itäkeskuksen kirjaston "[a]sianajajapäivystyksessä saa maksutonta alkuneuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa". https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Itakeskuksen_kirjasto…https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Toolon_kirjasto/Tapah…
Aikuinen lapseton, naimaton lapsi kuolee. Hän on au-lapsi, jonka isä on tunnustanut mutta ei ole ollut isänä . Hänellä on velipuolia. Isä luopuu perinnöstä,… 96 24.1.2022 Valitettavasti laintulkinta ei kuulu kirjastomme asiakaspalveluun. Sen sijaan tässä on muutama kirjallisuusvinkki perintöasioihin liittyvistä uusimmista teoksista, joista voi olla apua kysymykseesi: Matti Norri: Perintö ja testamentti : käytännön käsikirja (7. uud. painos), 2017. Aulis Aarnio ja Urpo Kangas: Suomen jäämistöoikeus, osa 1, perintöoikeus, 2016. Tapani Lohi: Jäämistöositus ja kuolinpesä, 2020.  
Puoliso kuollut 1992 perhettä jäi aviopuoliso ja lapsi 10v. Varsinainen Perunkirja tehty 1992 perunkirjassa pesän säästö 76 730,37 mk (markkaa) täydennyskirja… 108 18.1.2021 Emme pysty neuvomaan yksityiskohtaisissa lakiasioissa, mutta Verohallinnon sivuilta ja oikeusaputoimistosta saa ohjeita perintöasioissa. Perintöoikeutta säätelee perintökaari. Kirjallisuutta aiheesta:Juha Koponen: Kuolinpesän osakkaan opas (2020)Matti Norri: Perintö ja testamentti (2017)
Voiko ihminen periä vanhemmiltaan näiden velat? 123 24.8.2020 Lapset eivät automaattisesti peri vanhempiensa velkoja. Vainajan velat täytyy kuitenkin maksaa ensin kuolinpesän varoista, ennen kuin pesän varoja jaetaan kuolinpesän osakkaille. Jos velkaa on enemmän kuin kuolinpesässä on varoja, on pesä ylivelkainen. Tällöin pesä täytyy luovuttaa pesänselvittäjälle tai kokurssiin, jos osakkaat haluavat välttyä velkavastuulta. Perintöoikeudessa on kuitenkin poikkeuksia ja siirtymäsäännöksiä, joten jokaisen kuolinpesän tilanne on erilainen ja asia kannattaa tarkistaa lakiasiantuntijalta. Lähde:  Juha Koponen: Kuolinpesän osakkaan opas (Veronmaksajat, 2019)
Jos minulla on perukirja/perukirjan kopion liite, onko minulla lisäperukirja? 708 10.6.2020 Lisäperukirjalla tarkoitat luultavasti täydennysperukirjaa. Varsinaisen perunkirjoituksen jälkeen voi ilmetä, että kaikkia kuolinpesän varoja ja velkoja ei ole syystä tai toisesta merkitty perukirjaan. Tällaisessa tapauksessa on kuukauden sisällä laadittava täydennysperukirja (tunnetaan myös täydennys- tai oikaisukirjana). Täydennysperukirjassa ilmoitetaan vain uudet tai muuttuneet tiedot, mutta siinä voidaan kuitenkin viitata aikaisempaan perukirjaan. Näiden tietojen perusteella täydennysperukirja on siis itsenäinen dokumentti, ei alkuperäinen perukirja, sen kopio tai sen liite.   Lähteet Finlex. 5.2.1965/40. Perintökaari. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040?search%5Btype%5D=p… (viitattu 10.6.2020) Kangas, Urpo:...
Kirjoja tai verkkosivuja jakamattoman kuolinpesän ja kuolinpesän hallinnosta 101 19.11.2019 Tuoreita aiheesta kertovia kirjoja: Koponen, Juha: Kuolinpesän osakkaan opas (Verotieto, 2019) Lindholm, Tuomo: Perintöverokirja (Verotieto, 2019) Suomi.fi -sivustolle on koottu tietoa perunkirjoitukseen ja perintöön liittyvistä asioista: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/parisuhde-ja-perhe/laheisen-kuolema/opas/perunkirjoitus-ja-perinto Ohjesivustoja ovat julkaisseet myös monet pankit ja lakialan yritykset, mm. Laki24.fi: https://www.laki24.fi/category/perinto/kuolinpesan-hallinto/
Leski-mummo kuolla kupsahti 93 v. velkaa n.40.000 euroa varallisuus ok-talo 150 m3 kk: kesk. * pikkutila 1.5ha kylillä rintaperillisiä 10. mitenjaetaan. 1238 25.1.2013 Kysymys kuuluu lainkäytön ammattilaisten alueelle. Mikäli haluatte kuitenkin hoitaa asian ilman ko. ammattilaisia, Toenperän ja Juvan kirjastosta löytyy asiaan liittyviä teoksia mm: 1) Lindholm, Tuomo : Perintöverokirja. - 12. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2012. - 151, [12] s. ; 21 cm. - (Avaintieto) Selkänimeke: Perintöverokirja 2012 ISBN 978-952-5653-47-2 (nid.) 2) Koponen, Juha : Kuolinpesän osakkaan opas. - 9. uud. p.. - Helsinki : Verotieto, 2010 (Vantaa : Hansaprint Direct). - 245 s. : kuv. ; 21 cm. - (Avaintieto) ISBN 978-952-5653-32-8 (nid.) 3) Asiakirjamalleja perinnönjakoon löytyy kirjasta Asiakirjamallit / Petri Järvensivu, Jussi Kalliala, Pekka Kolppanen, Kalle Kyläkallio, Mari Lampenius, Heikki Uotila. - 9. uud. p.. -...
Vanhemmat kuolleet-kolme lasta. Vanhempien asunto myyty ja rahat jaettu. Perikunnalla vielä kesämökki tallella. Vanhin perillisistä kuolee ja kesämökki… 930 21.11.2011 Kirjastolaisten asiantuntemus ei riitä selvittämään lakiasioiden kiemuroita. Finlex-säädöstietopankin kautta löytyy Perintökaari, josta tietoa aiheesta löytyy ainakin luvusta 3: Puolison perintöoikeudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1965/19650040
Etsin kirjaa perinto ja testamentti 1239 2.11.2010 Hei! Ohessa muutama teos,josta voisi löytyä apua ongelmaasi. Norri, Matti: Perintö ja testamentti : käytännön käsikirja Lindholm, Tuomo: Perintöverokirja Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu Tarkista saatavuus suoraan seutukunnan kirjastosta.
Olen rekisteröidyssä parisuhteessa, ja kummallakaan meistä ei ole lapsia. Jos minä, varattomampi puolisko kuolen ensin, jääkö puolisoni sangen huomattava… 1506 10.9.2009 Heti alkuun on korostettava, ettei tämän palvelun vastaajilla ole lainopillista ammattipätevyyttä, joten hankalissa kysymyksissä kannattaa aina kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Lakimääräisessä perimysjärjestyksessä sukulaiset on järjestetty etäisyyden mukaisesti ryhmiin, joita kutsutaan parenteeleiksi. Laillinen perintöoikeus koskee siis vain sukulaisia. Jos vainajan sukulaisia ei ole elossa, puolison mahdolliset sukulaiset eivät kuulu laillisen perimysjärjestyksen piiriin. Tämä koskee luonnollisesti tilannetta, jossa vainajan omaisuus jaetaan ilman testamenttia. Testamentilla voidaan määrätä omaisuuden jakautumisesta toisin kuin laillinen perimysjärjestys vaatii. Jos testamentti on olemassa, vaimo kuollut eikä avioehtoa ole, leskimies...
Lapseton aviopari. Ei rintaperillisiä. Keskinäinen testamentti. Vaimo peri puolison ja jäi asumaan yhteiseen omistusasuntoon. Testamentti tehty toissijaisille… 10019 20.2.2008 Puolisoiden väliset keskinäiset testamentit voivat olla joko omistusoikeustestamentteja tai hallintaoikeustestamentteja. Tästä riippuu, miten eloon jäänyt puoliso voi omaisuutta hallita ja käyttää. Täydellä omistusoikeustestamentilla leski saa omaisuuteen täyden oikeuden. Hän voi jopa testamentata saamansa omaisuuden edelleen. Jos testamentissa on määrätty ns. toissijaissaaja, lesken kuollessa toissijaiset perilliset perivät ensiksi kuolleen puolison omaisuuden. Hallintaoikeustestamentilla taas leski saa ensiksi kuolleen omaisuuteen vain käyttö- tai hallintaoikeuden, mutta ei myyntioikeutta. Koska perintöoikeudelliset asiat ja testamentin tulkinnat eivät ole yksiselitteisiä, kehotamme kääntymään oikeusoppineiden puoleen. Mm. pankit...
Olen ainoa perijä. Vainajalle vain talletuksia. Jos kieltäydyn perinnöstä ja siirrän perinnön suoraan pojalleni. Poikani ostaisi /lunastaisi osan asunnostani… 1141 31.12.2007 Perintökaaren 17 luvun 2a §:n mukaan perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Perintökaari http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040 Poikanne voi tehdä kauppasopimuksen kanssanne ja ostaa osan asunnostanne perittävillä tai muilla varoilla. Käsittääkseni tässä on kyse kahdesta aivan erillisestä oikeustoimesta. Lopuksi todettakoon, että toimituksellamme ei ole lainopillista pätevyyttä, joten kysymys on syytä esittää oikeusoppineelle. Töölön kirjastossa asianajajat antavat maksutonta neuvontaa 14.1. lähtien, maanantaisin klo 17-19.30 http://www.lib....
Onko minulla mitaan mahdollisuuta perintöön veljeni kuoltua, jos ei ole mainuttu testammentissa. Rintaperillisia ei ole. 1183 10.11.2007 Suomen perintökaaren mukaan kuulutte ns. toissijaisiin perillisiin. Perintökaari 2 luku 2§ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040 Toisaalta Perintökaaren 7 luvun 1 § mukaan vain rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus lakiosaan perittävän jälkeen. Jäämistöstä voidaan määrätä testamentilla. Testamentteja voi olla erilaisia. Yleistestamentti voi kattaa testamentin tekijän koko omaisuuden tai vain määräosan testamentin tekijän koko omaisuudesta tai jäljelle jäävän osan, kun testamentin tekijän kaikki muut määräykset on toteutettu. Erityistestamentin kohteena voi olla tietty esine omistusoikeuksin, tietty raha-arvo tai koko omaisuus omistusoikeutta vähäisemmin oikeuksin (käyttöoikeus tai oikeus...
Mistä löytyisi malli (mieluiten netistä) avoparin keskinäiseen testamenttiin, jossa kumpikin testamenttaa mahdollisen kuolemantapauksen varalta kaiken jälkeen… 52805 17.9.2007 Keskinäisen testamentin voivat tehdä aviopuolisot, avoliitossa elävät, sisarukset tai ketkä tahansa henkilöt. Keskinäisellä testamentilla sen tekijät voivat määrätä toisilleen omaisuutensa. Lisätietoja on esimerkiksi Makupalat.fi:n kootut neuvot: https://www.makupalat.fi/fi/search/node/testamentti%20AND%20asiakirjat Veronmaksajat, https://www.veronmaksajat.fi/Perinto-ja-lahja/testamentti/ Suurin osa netistäkin löytyvistä testamenttimalleista on maksullisia, Suomen Lakiopas sisältää joitakin malleja, http://www.lakiopas.com/asiakirjamallit/#testamentti Yle on jossain yhteydessä koonnut malleja, http://yle.fi/progressive/pdf/olotila/testamenttiesimerkkeja.pdf Kotilieden artikkelissa on neuvoja, https://kotiliesi.fi/jutut/ihmiset-ilmiot/nain...
Perintö laki 5488 13.11.2002 Voimassa oleva perintökaari on saatavilla internetin kautta Valtion säädöstietopankista http://www.finlex.fi/ -> Lainsäädäntö -> Ajantasainen lainsäädäntö. Hakuruutuun voi kirjoittaa perintökaari tai lain voi hakea suoraan numerolla 40/1965.