pätevyys

23 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olisin kiinnostunut työllistymään kirjastoon mutta vaadittavat opinnot tuottavat hankaluuksia. Turun amk:ssa alkaa 60 op kirjasto- ja informaatioalan… 245 20.4.2020 Rekrytoinnissa ilmenevän kuntakohtaisen vaihtelun vuoksi voin vastata kysymykseesi vain yleisellä tasolla. Nykyisen kirjastolain (2017) puitteissa kirjasto- ja informaatioalan opinnot eivät enää ole välttämätön kelpoisuusehto palkkauksessa. Laki sanoo kirjaston työntekijöiltä vaadittavasta pätevyydestä seuraavaa: yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kirjastolaki asettaa minimitason, jonka pohjalta kunkin tehtävän kelpoisuusvaatimusten määrittely jää kirjastoja ylläpitävien kuntien vastuulle. Osan kirjastojen henkilökunnasta pitää siis olla...
Millainen koulutus vaaditaan toimittajan ammattiin? 1632 25.7.2019 Toimittajan ammattiin on periaatteessa kaksi koulutusväylää yliopisto ja ammattikorkeakoulu. http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/120_ammatti Ammattikorkeakoulun medianomin tutkinnon suorittaminen pätevöittää myös muihin media-alan työtehtäviin. "Medianomiksi (AMK) nuoriso- tai aikuiskoulutuksena Medianomi (AMK) on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä ja keskimääräinen suoritusaika noin neljä vuotta. Koulutusta järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa sekä Oulun, Lahden, Turun ja Tampereen ammattikorkeakouluissa ja Joensuussa Karelia-ammattikorkeakoulussa. Koulutusohjelmia ovat viestintä, journalismi, elokuva ja televisio, esitys- ja...
Mitkä ovat kirjastonhoitajan tehtävät? Millaisia ominaisuuksia vaaditaan kirjastotyöntekijältä? Missä voi kouluttautua alalle? Riittääkö tradenomin tutkinto? 791 23.10.2017 Kirjastonhoitajan työnkuva on monipuolinen ja työ vaatii erilaisia valmiuksia ja osaamista riippuen osittain siitä, minkä kokoisessa/tyyppisessä kirjastossa työskentelee ja millainen toimenkuva kullakin on. Aika kattavan selostuksen löydät ammattinetin sivuilta http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/194_ammatti?link=true. Koulutusvaihtoehdot näet oheisen linkin kautta: https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu/. Uuden kirjastolain myötä pätevyysvaatimukset ovat tulleet aiempaa joustavammiksi. Ohessa kopio uudesta Kirjastolaista: Kirjastolaki 17 § Osaaminen ja johtaminen "Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta...
Kysymykseni koskee kirjastonhoitajan pätevyyttä. Vaikka uusi kirjastolaki edellyttää pääasiassa vain soveltuvan korkeakoulututkinnon, minulle on kerrottu, että… 1073 30.1.2017 Tiedustelin asiaa Jyväskylän kaupunginkirjaston henkilöstöasioista vastaavalta palvelupäällikkö Hanna Martikaiselta, ja hän vastasi näin: "Kirjastolaki asettaa minimitason. Kunnat määrittelevät itse tehtävien kelpoisuusvaatimukset sen pohjalta. Se, mitä vaaditaan riippuu luonnollisesti työtehtävästä. Jos tehtävässä edellytetään korkeakoulutasoisia kirjasto- ja informaatioalan opintoja 60 op, tuo yhdistelmä olisi mahdollinen, mikäli ei erityisesti vaadita esimerkiksi yliopistossa suoritettuja aineopintoja." Tämä vaikuttaisi siis olevan yhä tapauskohtaista, koska kunnat voivat määritellä kunkin tehtävän vaatimukset kirjastolain pohjalta itse. Kirjastoasetus (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130406?search%5Btype%5D=pika&…), joka...
Jos on AMK-tutkinto muuna kuin kirjastoalan tradenomina, esim. Sairaanhoitaja (AMK) ja suorittaa sen lisäksi yliopistossa kirjastoalalle vaadittavat… 381 28.7.2016 Kirjastoasetus (406/2013) määrittelee kirjaston henkilöstön koulutusrakenteen ja kelpoisuusvaatimukset. Määritelmän 2. kohdan mukaan ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot pätevöittää alalle. Näin ollen päätutkinnolla ei ole lain puolesta väliä, jos vaadittavat 60 (lisä)opistopistettä täyttyvät. Kirjastot voivat määritellä omia pätevyysvaatimuksiaan. Voit selailla avoimia työpaikkoja esimerkiksi Kirjastot.fi-sivuston ammattikalenterista: http://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/avoimet_tyopaikat#.V5miFE0QbGI
Olen ammatiltani kirjastovirkailija ja aikeissa kouluttautua kirjastonhoitajaksi. ...Olen nyt katsellut tässä koulutusvaihtoehtoja ja tämä on jäänyt vaivaamaan… 569 10.6.2016 Oman kokemukseni mukaan päiväopinnot eivät ole pakolliset. Kirjastonhoitajana työskentelevillä henkilöillä on usein hyvin erilaiset koulutuspolut takanaan. Tärkeintä on tosiaan, että vaadittu 60 opintopistettä informaatiotutkimusta on suoritettuna korkeakoulututkinnon ohella. Esimerkiksi allekirjoittanut opiskeli alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa. Informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 opintopistettä suoritin Tampereen avoimessa yliopistossa ja informaatiotutkimuksen aineopinnot 35 opintopistettä Oulun avoimessa yliopistossa. Molemmat opintokokonaisuudet järjestettiin verkkokursseina, joista jälkimmäiseen tosin kuului muutama lähiopetuspäivä Helsingissä. Helsingin yliopisto suostui hyväksilukemaan...
Valtioneuvoston asetuksessa kirjastoista (pykälässä 4) sanotaan, että: "ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään… 515 17.10.2015 Kirjasto- ja informaatioalalla työskentelevillä voi olla hyvinkin vaihteleva koulutustausta. Sinulla on jo ammatillinen perustutkinto, johon varmasti löytyy täydennyskoulutusta, sen mukaan millaista työtä haet. Eri kirjastoilla on omat vaatimuksensa haettavan viran tai toimen mukaan. Esimerkiksi Tampereen kaupunginkirjaston nettisivuilla kuvaillaan henkilöstöä näin: http://kirjasto.tampere.fi/tietoa-meista/henkilokunta/ Opetusministeriön sivuilla kerrotaan kirjastoalan pätevyysvaatimuksista ja opiskelupaikoista: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/?lang=fi Kirjastot fi –sivustolta löytyy myös tietoa alalle kouluttautumisesta: http://www.kirjastot.fi/fi/kirjastoala/opiskelu/ Aiheesta löytyy useita Kysy...
Olisin kysynyt kirjastoalan pätevyyksistä yliopistokoulutuksella. Tiedän, että kirjastohoitajan pätevyyden saa informaatiotieteen/tutkimuksen perus +… 1027 22.7.2015 Tällä hetkellä voimassa olevan kirjastolain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980904#a904-1998 mukaan yleisen kirjaston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella, mutta asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Kirjastolakia ollaan uudistamassa vuoteen 2016 mennessä. Kysymyksessä mainitut korkeakoulututkintoa edellyttävät kelpoisuusehdot koskevat 45 prosenttia yleisten kirjastojen henkilöstöstä. Lisäksi kirjastoasetuksen 4 §:ssä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130406#a406-2013 säädetään, että kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla joko edellä mainittu koulutus tai ammatillinen tutkinto 35 viikkotunnin...
Miten erityisopettaja voi opettaa yläasteella jos hän on opiskellut monialaiset opinnot ja silloin voi opettaa vain luokkia 1-6? Unohdin äskeisessä… 717 3.3.2015 Luokanopettaja opettaa peruskoulun luokkia 1-6, ja aineenopettaja luokkia 7-9 ja lukioluokkia. Myös alakoulussa voi tietyissä aineissa olla aineenopettajia. Aineenopettajalta vaaditaan ylemmän korkeakoulututkinnon ja pedagogisten opintojen lisäksi opetettavan aineen opinnot. Eli ollakseen pätevä opettamaan yläkoulussa (peruskoulun luokat 7-9) ruotsia ja englantia, on suoritettava näiden aineiden opintoja tietty määrä. Luokanopettajan ja aineenopettajan pätevyysvaatimukset poikkeavat muutenkin toisistaan. Erityisopetusta antavalla opettajalla on aineenopettajana toimiessaan suoritettava aineenopettajalta vaadittavan kelpoisuuden lisäksi monialaiset opinnot ja erityisopettajan opinnot. Nämä tiedot ovat peräisin opetusalan ammattijärjestö...
Minulla on korkeakoulututkinto ja siihen sisältyy 25 op informaatiotutkimuksen opintoja. Jos suoritan Avoimessa yliopistossa 35 op eli aineopinnot, onko… 811 5.6.2014 Mikäli olet suorittanut 60 opintopisteen verran informaatiotutkimuksen opintoja (joko tutkintosi osana tai sen lisäksi), sinulla on pätevyys kirjastoalalle ja voit hakea esimerkiksi kirjastonhoitajan tehtäviin. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130406
Voiko ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut (esim. insinööri ylempi AMK), jolla on lisäksi suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan… 1245 2.6.2014 Kirjastoasetuksessa 6.6.2013/406 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130406?search%5Btype%5D=pi… määritellään kunnankirjaston henkilöstöstä näin: "4 § Henkilöstön koulutusrakenne ja kelpoisuusvaatimukset Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla: 1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; 2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; 3) ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi...
Kysymykseni koskee kirjastoalan pätevyyden saamista. Olen valmistunut muotoilijaksi ammattikorkeakoulusta ja opiskelen nyt äitiyslomalla informaatiotutkimuksen… 768 28.5.2013 Hei! Kirjastoammattilaisten kelpoisuusvaatimukset löytyvät Kirjastoasetuksesta 1078/1998 4 §(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981078). Tämän mukaan kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla: 1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; 2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; Ammattikorkeatutkintosi + informaatiotutkimuksen perusopinnot (25op) + aineopinnot( 35op) antavat sinulle pätevyyden...
Olen suorittanut viestintätieteissä kandidaatintutkinnon. Mitä opintoja minun pitäisi suorittaa lisäksi, jotta voisin hakea töihin kunnalliseen kirjastoon? 829 24.11.2011 Yleisissä kirjastoissa työskentelee eri tavoin koulutettuja henkilöitä, esim. kirjastonhoitajia ja kirjastovirkailijoita. Kelpoisuusvaatimuksista säädetään kirjastolaissa ja -asetuksessa. Kirjastonhoitajan pätevyyteen korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Sinun tapauksessasi kirjastonhoitajan pätevyyteen riittäisi, että suorittaisit edellä mainitut opinnot. Joihinkin kirjastonhoitajan virkoihin/toimiin voidaan vaatia ylempi korkeakoulututkinto. Listätietoja pätevyysvaatimuksista ja koulutusmahdollisuuksista saat Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/...
Tällä sivustolla onkin jonkun verran vastailtu kirjastonhoitajan ammattipätevyyttä koskeviin kysymyksiin. Jäin kuitenkin kaipaamaan tarkennusta / vahvistusta:… 817 3.10.2011 60 kirjasto-ja informaatioalan yliopistossa tai ammattikorkeassa suoritettua opintopistettä yhdessä korkeakoulututkinnon kanssa riittävät kirjastonhoitajan pätevyyteen yleisissä kirjastoissa. Tarkemmat tiedot yleisten kirjastojen kelpoisuusvaatimuksista löydät 1.1.2010 voimaan tulleesta kirjastoasetuksesta. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091157
Jos on jo aiemmin suoritettu FM-tutkinto ja tekee avoimessa yo:ssa Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot, niin tuottaako se kirjastoasetuksen mukaisen… 784 15.8.2011 Yleisissä kirjastoissa ylempi korkeakoulututkinto ja 60 opintopistettä kirjasto- tai informaatioalan opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tuottaa pätevyyden mihin tahansa kirjastotyöhön johtotehtäviin asti. Avoimen yliopiston perus- ja aineopinnot antavat siis pätevyyden, jos niistä kertyy yhteensä tuo 60 opintopistettä. Katso kirjastolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091157
Kysyisin kirjastoalan pätevyyteen johtavasta koulutuksesta ja erityisesti ulkomailla suoritetusta maisterin tutkinnosta. Hyväksytäänkö Suomessa yleisen… 987 3.6.2011 Lain mukaan ”ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot tuottavat julkiseen virkaan tai toimeen saman kelpoisuuden kuin virkaan tai toimeen vaadittavat Suomessa suoritettavat korkeakouluopinnot, jos nämä opinnot on tämän lain nojalla tehdyssä päätöksessä rinnastettu toisiinsa.” Rinnastamista on haettava, eli ”hakijan on toimitettava Opetushallitukselle hakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset selvitykset suorittamistaan opinnoista virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä”. Tekstit ovat laista ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta. Se löytyy kokonaisuudessaan Finlexin sivuilta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860531 Tietoa hakemisesta ja hakemuslomake löytyvät Opetushallituksen...
Ammattipätevyyden parantaminen. Minulla on FM-tutkinto ja sen lisäksi suoritettu kirjasto- ja informaatioalan kurssi (31 op), joka käytännössä vastasi alan… 1530 26.7.2010 Yleisten kirjastojen osalta kelpoisuusvaatimukset on esitetty 1.1.2010 voimaan tulleessa kirjastoasetuksessa 17.12.2009/1157 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091157 Asetuksen mukaan kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosen-tilla tulee olla seuraava korkeakoulutasoinen koulutus: 1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; 2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; Kunnan kirjastolaitosta taikka yhtä tai useampaa...
Olen koulutukseltani teologian maisteri. Vuonna 1993 tapahtuneen valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt sekä opettajana (ei pätevyyttä) että vuosikymmenen… 2163 8.9.2008 Yleisten kirjastojen pätevyysvaatimukset löytyvät osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/?lang=fi ja lisätietoa kirjastoalan pätevyysvaatimuksista löytyy aiemmasta tämän palstan vastauksesta http://www.kirjastot.fi/fi-FI/tietopalvelu/kysymys.aspx?ID=bf171e89-d75… Helsingin yliopisto järjestää avoimena yliopistokoulutuksena informaatiotutkimuksen perusopinnot (25 op) keväällä 2009. Lisätietoja saa osoitteesta http://www.avoinyliopisto.fi/urlhaku.aspx?queryid=f99c35c4-0bd6-4391-ac… Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa voi suorittaa informaatiotutkimuksen perusopinnot verkko-opintoina. http://www.uta.fi/tyt/avoin/opetustarjonta.html Tampereelle voi hakea suorittamaan myös erillisiä opintoja ylimääräisenä...
Haluaisin tietää kuinka oleellista on ruotsin osaaminen lääkärin työssä. Olen nimittäin kiinnostunut ammatista, mutta lievä lukihäiriöni hankaloittaa ruotsin… 1066 21.10.2006 Esim. Helsingin Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Lääketieteen koulutusohjelmaan näyttää kuuluvan seuraavia kieliopintoja: Äidinkieli 4,0 op, Toinen kotimainen kieli 3,0 op, Vieras kieli 3,0 op, joten myös ruotsin kieltä opiskelllaan. Toisen kotimaisen kielen opintoja liittynee myös toisten suomalaisten yliopistojen lääkärinkoulutusohjelmaan. Näin ollen lääkäriksi ei voi opiskella Suomessa tuntematta lainkaan ruotsin kieltä. Kysy tarkemmin esim. Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan kansliasta, puh. (09)1911. Eri lääkärikeskusten nettisivuilla voi asiakas etsiä sopivan kielitaidon omaavaa lääkäriä, esim. Etsi lääkäri-palvelu http://www.etsilaakari.fi/ Täten voidaan päätellä, että lääkäreiltä odotetaan kielitaitoa....
Mikä on kirjastonhoitajan ja kirjastotoimen johtajan pätevyysvaatimukset korkeakoulukirjastossa. 1226 17.2.2005 Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä 309/1993 Lähde: Suomen säädöskokoelma vuodelta 1993, sivu 735- 7 § Ylikirjastonhoitajalta vaaditaan lisensiaatin tutkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemus johtamistehtävistä. Kirjastonjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemus johtamistehtävistä. Kirjastonhoitajalta ja informaatikolta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Asetusta on muutettu muutaman kerran, mutta ko pykälä on voimassa (helmikuussa 2005). Vuoden 1993 asetus ja sen muutoksetlöytyvät sähköisessä muodossa maksuttomasta Finlex-Valtion säädöstietopankista osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/ Finlex-tietopankissa suomen- ja ruotsinkieliset säädökset...