tutkinnot

24 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko oikeustieteen maisterin tutkinnon ohjeenmukainen suoritusaika viisi vai kuusi vuotta? 51 23.1.2024 Opetushallituksen Opintopolku-portaaliin on koottu korkeakoulujen antamia tietoja koulutuksistaan. Sen mukaan oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) suoritusaika on 5 vuotta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.000000000000000…. Tilastotietoa tutkintojen suoritusajoista en onnistunut löytämään. Tilastokeskus (https://stat.fi/tup/tilastotietokannat/index.html) tilastoi koulutusasioita monin tavoin, mutta ei tältä kantilta.
Oliko ennen niin että piti suorittaa lisensiaatin tutkinto, ennen kuin pystyi suorittamaan tohtorin tutkinnon? 57 3.1.2024 Lisensiaatintutkinto perustettiin vuonna 1954 Helsingin yliopistossa ja otettiin käyttöön myös muissa korkeakouluissa vapaaehtoisena välitutkintona. Lisensiaatintutkintoon kuuluu lisensiaatintyö sekä muita opintoja. Tietoa siitä, millainen ajallinen ero lisensiaatin ja tohtorin tutkinnoilla keskimäärin on ollut en löytänyt. Päätoimisen opiskelijan on nykyään mahdollista suorittaa tohtorin tutkinto noin neljässä vuodessa. Helsingin yliopiston sivujen mukaan lisensiaatintutkinto suoritetaan nykyään tyypillisesti silloin, kun väitöskirjatyön edistäminen on osoittautunut hankalaksi ja epävarmaksi esimerkiksi elämäntilanteen tai muiden muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Tilastokeskuksen sivuilla on mahdollista hakea tilastoja suoritetuista...
Äitini oli Jyväskylässä 30-luvulla ompeluopissa. Kävin katsomassa Jyväskylän kaupunginarkistossa tuon ajan ao. lautakunnan arkistot. Siellä ei ollut yhtään… 110 29.9.2023 Kysymyksestä ei käy ilmi, missä oppilaitoksessa tai millä kurssilla kysyjän äiti oli oppilaana. 1930-luvulla Jyväskylässä toimi yleinen ammattilaiskoulu, joka tarjosi mahdollisesti myös ompelualan opetusta. Ammattilaiskoulu toimi Cygnaeuksen koulutalossa iltakouluna vuodesta 1929 alkaen eri pituisina jaksoina yhteensä noin seitsemän vuotta. Ompeluoppia sai myös esimerkiksi Vaajakosken Marttayhdistykseltä. Jyväskylässä oli aiemmin myös käsityöläiskoulu, mutta 1930-luvulla se ei ollut enää toiminnassa.  Vanhojen oppilasluettelojen ja tutkintotietojen löytäminen voi olla haastavaa, sillä niiden säilyminen liki sadan vuoden takaa on oppilaitos- ja tapauskohtaista. Lähde: Ulla Mutka & Veijo Turpeinen (toim.): Ompelualan...
Muistan joskus lapsuudessa (ehkä 1990 tai 2000-luvulla) nähneeni tv-ohjelman, jossa esiintyi työtön henkilö, joka oli suorittanut ilmeisesti näyttötutkintoina… 124 28.4.2023 Tilastokeskuksen tutkintorekisteri sisältää tietoja tutkinnon suorittaneista. Tutkintorekisterin perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt tutkintotiedot, joita päivitetään vuosittain. Henkilöiden nimiä ei tietosuojasyistä paljasteta, ja ennätysten tekijöiden suorittamien tutkintojen kappalemäärätkään eivät valitettavasti ole yksiselitteisesti laskettavissa rekisterin pohjalta. Samalle henkilölle on esimerkiksi voitu aikoinaan merkitä tutkinnoksi myös erillisten osaamisalojen suorittaminen. Lisäksi rekisterin varhaisimmat tiedot suoritetuista tutkinnoista eivät ole yksiselitteisesti tulkittavissa.
Minulla on taustalla maisterin tutkinto humanistiselta alalta. Haluaisin kirjastoon töihin. Onko minun järkevämpi tehdä esimerkiksi tieto-ja kirjastoalan amk… 525 24.1.2022 Kirjaston asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Yleensä työpaikkailmoituksissa kirjastonhoitajan tai kirjastovirkailijantehtävän hakijoilta edellytetään tutkintoa, joka sisältää vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Opinnot voi olla suoritettu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kokonaan uutta tutkintoa ei siis ole tarpeen suorittaa, koska sinulla on jo maisterin tutkinto, vaan riittää että suoritat kirjasto- ja informaatioalan opintoja vähintään 60 opintopistettä. Laki yleisistä kirjastoista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492#P17
Löytyykö jostain tieto, mitä kirjoja yliopistossa luetaan tiettyä tutkintoa varten? Esim psykologia tai vaikka yhteiskuntapolitiikka. 409 6.8.2021 Tiedot tutkintojen rakenteesta ja laajuudesta sekä niihin kuuluvasta kirjallisuudesta löytyvät yliopistojen sivuilta. Kurssivaatimukset, sisällöt ja kirjallisuus vaihtelevat yliopistoittain ja vuosittain. Esim. Helsingin yliopiston psykologian opinnot opinnot koostuvat monista kursseista, joilla on eri kirjallisuusvaatimukset. Esim. Neurotieteiden ja neuropsykologian pakollisiin kursseihin kuuluvat Helsingissä: "Pennington et al. Diagnosing Learning Disorders, from science to practice (2018, 3rd ed.) Anderson et al., Developmental Neuropsychology, a clinical approach (2019, 2nd ed., s:lle 259 saakka) Simon Baron-Cohen: Autism and Asperger Syndrome - the facts (2008)" Koulutusohjelman opintotarjonta Kirjat ovat siis melko hajallaan eri...
Oliko Martti Saario (1906-1988) talous- vai kauppatieteilijä vai molempia? 177 6.10.2020 Kansallisbibliografian mukaan liiketaloustieteen professori Martti Saario oli suorittanut Helsingin yliopistossa alemman oikeustutkinnon sekä Kauppakorkeakoulussa ekonomin, kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnot: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/7356   
Jos haluaa kirjastoon töihin, voiko sinne päästä millä tahansa korkeakoulututkinnolla jos suorittaa 60op infornaatioalan pätevyyden? Itselläni on sosionomin… 467 25.10.2019 Minkä tahansa alan Korkeakoulututkinto ja informaatiotutkimuksen opinnot mahdollistavat hakeutumisen kirjastoalan töihin. Ammattinetti: " Korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu informaatiotutkimuksen opinnot. Informaatiotutkimus voi olla joko pää- tai sivuaineena." http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/3/3/194_ammatti Lisätietoa koulutuksesta Kirjastot.fi -sivustolta https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/opiskelu/ Oulun yliopisto informaatiotutkimus https://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/
Minä vuonna Suomessa valmistui viimeinen opistomerkonomi? 1462 2.4.2019 Toisen asteen kaupan ja hallinnon alan koulutus muutettiin kolmivuotiseksi vuonna 1997, jolloin merkantin tutkinto poistettiin ja opiskelijat koulutettiin suoraan merkonomeiksi. Uudeksi tutkintonimekkeeksi tuli liiketalouden perustutkinto, merkonomi. Uusi ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö taas astui voimaan vuoden 1999 alussa, minkä myötä oppilaitoslainsäädäntö muuttui koulutuslainsäädännöksi. Samalla kauppaoppilaitoksia koskenut erillislainsäädäntö jäi historiaan. Viimeiset opistomerkonomit valmistuivat Suomessa vuonna 2000.   Lähde Markku Maunula et al.: Kauppaopetuksesta liiketalouden koulutukseksi. 60-vuotta Kouvolassa /// Eilen-Tänään-Huomenna. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kouvola 2010. (https://www.theseus.fi/...
Kuinka kauan kestää fysiologian opinnot esimerkiksi Helsingin yliopistossa? 446 21.3.2019 Verkkopalvelu Ammattinetin mukaan fysiologiksi voi kouluttautua yliopistossa lääketieteellisessä, luonnontieteellisessä tai Jyväskylän liikuntatieteellisessä (liikuntafysiologia)  tiedekunnassa: http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/55_ammatti Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan fysiologian osaston sivuilla kerrotaan, että "fysiologian perusopetusta annetaan suomen- ja ruotsinkielellä lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille elinjärjestelmäkohtaisissa opetusjaksoissa yhdessä muiden oppiaineiden kanssa." https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/fysiologian-osasto Tutkinto on joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnoilla on tavoitteelliset...
Löytyykö mistään tietoa muiden kuin ylioppilaiden suorittamista yliopistotutkinnoista? 279 12.9.2018 Tietoja yliopistotutkinnon suorittaneista aiemman koulutuksen mukaan löytyy Opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta: https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Aiempi-ja-my%C3%B6hempi-koulutus.aspx. Tohtorintutkintojen osalta tieto löytyy parhaiten tästä taulukosta valitsemalla suodattimeen ”Koulutusaste, taso 2” tohtorintutkinto. Valitettavasti aikasarja yltää vain 2010-luvun alkuun. Lisäksi on syytä huomioida, että viime vuosina tohtorintutkinnon suorittaneista reilu viidesosa on ollut ulkomaan kansalaisia, ja luonnollisestikaan heistä läheskään kaikilla ei suomalaista ylioppilastutkintoa ole. Edellä mainituissa Vipusen taulukoissa tietoa kansalaisuudesta ei valitettavasti ole käytettävissä.
Kun opistotasoisesta koulutuksesta siirryttiin ammattikorkeakouluun, mitä tapahtui aikaisemmille tutkintonimityksille? Esimerkiksi muuttuiko teknillisessä… 1403 29.7.2015 Asiassa täytynee erottaa koulutuksen perusteella tulevat tutkintonimekkeet ja työpaikoilla käytettävät ammattinimekkeet. Esimerkiksi osoitteessa http://www.papereng.fi/fi/content/yhdistyksen-esittely/tarkoitus-ja-toi… kerrotaan, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa annetaan energia- ja ympäristötekniikan koulutusta, jonka suorittaneet ovat insinöörejä (AMK). He voivat työskennellä paperialalla, jolloin heidän nimekkeensä työpaikalla voi olla paperi-insinööri. Oppilaitoksesta valmistumisen yhteydessä saadussa todistuksessa on aina sen ajan tutkintonimike ja oppilaitos. Jos valmistumisaikana oppilaitoksesi on ollut TKK, sieltä olet kai ainakin arkikielenkäytön mukaan valmistunut. Toki voit asiasta kertoessasi selventää, että kyse on...
Kuka saa käyttää titteliä "muotoilija"? Onko se suojattu nimitys, koska on tutkintonimike? Entä "suunnittelija"? 1675 17.9.2014 Opetushallitus määrittelee tehtäviä, joissa vaaditaan tietty tutkinto tai tietyt opinnot http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/suome… Muotoilun käsitteitä ja määritelmiä sekä tietoa muotoilualan ammateista on Teollisuustaiteen liitto Ornamon sivuilla http://www.ornamo.fi/index/12?pageId=249 . Tietoa ammateista tarjoaa TE-keskuksen ammattinetti http://www.ammattinetti.fi/ammatit/haku ja http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/isco.pdf . Graafinen suunnittelija: http://www.graafinen.com/suunnittelu/graafinen-suunnittelu-pahkinankuor… Terveydenhuoltoalalla on suojattuja ammattinimekkeitä http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet . Myös asianajaja on suojattu ammattinimeke.
Mistä voisin hankkia kielitodistuksen (ruotsi, englanti) Suomessa tehtävää työtä varten? 4207 14.4.2014 Todistuksen kielitaidosta saat suorittamalla yleisen kielitutkinnon. Yleinen kielitutkinto on virallinen, aikuisille suunnattu kielitutkintojärjestelmä, johon voi osallistua kuka tahansa. Tutkinnon voi suorittaa yhdeksässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä) kolmella eri tasolla (perus-, keski- ja ylin taso). Lisää tietoa yleisestä kielitutkinnosta löytyy Opetushallituksen sivuilta: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitut…
Mistä saa tilastotietoa suomalaisten kouloutustasoista ja ammattiasemista (myös eläkkeellä olevat ja työttömät mukaan luettuina) nykyisin ja esimerkiksi 1980… 754 3.9.2012 Opetusministeriön ylläpitämästä KOTA online -palvelusta voi hakea yliopistojen toimintaan liittyviä tilastotietoja vuodesta 1981 alkaen. Mahtaisiko siitä olla apua? https://kotaplus.csc.fi/online/Etusivu.do
Mitä tulisi englanninkieliseen työhakemukseen laittaa, kun on vuodelta 1990 kaksi todistusta: ekonomin tutkinto ja kauppatieteiden maisterin arvo? 1046 7.5.2012 Saat valmistuneena ekonomin arvon, jota voivat käyttää kauppatieteiden maisterit. Englanniksi molemmat ilmaistaan samalla käännöksellä eli juuri tuolla mainitsemallasi Master of Science (Economics and Business Administration). Hain tietoja teoksesta Yliopistosanasto (Edita 1998) sekä Ekonomit.net portaalista http://www.ekonomit.net/portal/en/work_life/what_is_my_title_after_grad…
Onko maisteri arvonimi,vai oppiarvo? Jos se on arvonimi,niin paljonko se maksaa? 12759 24.4.2012 Maisteri on ylemmän korkeakoulututkinnon nimi Suomen yliopistoissa. Se on siis oppiarvo eikä arvonimi. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta löytyy tietoa tutkinnoista ja niiden nimistä, samoin kuin linkki luetteloon, jossa luetellaan tutkintojen nimet: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus/opiskelu_ja_tutkinn… Valtion säädöstietopankki Finlexin kautta löytyy Tasavallan presidentin asetus arvonimistä. Siinä on mm. lueteltu arvonimet ryhmittäin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000381
Heippa. Ajattelin kysyä semmoista kuin lähiseudullani ei ole normaalia Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusta, kaikki ovat aukuiskoulutusta, jotka vaativat… 1447 25.11.2011 Toki voit ensin opiskella merkonomiksi ja sitten hankkia myöhemmin lisäkoulutusta. Parempi olisi kuitenkin hankkia heti kirjastoalan koulutus, mikäli olet varma siitä, että haluat nimenomaan kirjastoon töihin. Kirjastoalan koulutuskenttä on nykyään niin vaihteleva ja muuttuva, etten osaa sanoa, miten ja missä lisäkoulutusta järjestetään. Voi olla, että myöhemminkin on lähdettävä muille paikkakunnille koulutuksen vuoksi. Voisit opiskella liiketalouden perustutkinnon tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelman kautta. Se ei tietenkään ole mahdollista kaikissa opistoissa. Hyvän koulutuksen vuoksi kannattaa kuitenkin lähteä kotiseudulta pois, ainahan voi palata takaisin. Tässä joitakin linkkejä, joista voi olla apua, kun miettii...
Näennäisen yksinkertaiset asiat voivat joskus osoittautua vaikeasti tarkistettaviksi. Nyt on ilmennyt pulmaksi, miten filosofian lisensiaatin oppiarvo… 2070 29.11.2010 Filosofian lisensiaatti on englanniksi Licentiate of Philosophy ja lyhenne Lic.Phil. Tieto löytyi Translatumin sivulta: http://www.translatum.fi/index.php?id=36 . Mistään suomalaisesta lähteestä en löytänyt luetteloa yliopistotutkinnoista ja niistä käytetyistä englanninkielisistä lyhenteistä. Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot on käännetty englanniksi ja heidän sivullaan käytetään samaa lyhennettä(Lic.Phil.)Lyhenteitä on käytetty myös muodoissa ilman pisteitä LicPhil tai L.Phil tai LPhil joissakin lähteissä. Wikipedian sivulla on käytetty myös lyhenteitä Ph.L tai PhL filosofian lisensiaatin oppiarvosta (Licentiate of Philosophy)http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_degree . Ovatko ne sitten enemmän...
Millaisiin töihin sosionomin tutkinnolla tyypillisimmin sijoitutaan? 2475 1.10.2007 Sosionomin tutkintonimikettä käytetään kahdesta eri tutkinnosta: - nykyään nimikettä sosionomi (amk) käytetään sosiaali- ja terveysalan (ja aluksi myös kasvatusalan) ammattikorkeakoulututkinnosta. - 1990-luvun alkupuolelle saakka sosionomi oli alempi yhteiskuntatieteellinen korkeakoulututkinto, joka suoritettiin yliopistossa. Vanhempi nimike tutkinnolle oli sosiaalihuoltajatutkinto. Näiden tutkintojen myöntäminen lopetettiin 1990-luvun alkuun mennessä. On siis kaksi eri sosionomin tutkintoa, jotka antavat eri kelpoisuudet. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosionomi) Nykyisen sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muissa hyvinvointipalveluissa niin julkisella kuin yksityisellä...