tutkielmat

17 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–17.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen kiinnostunut teatterin oppilaitosten opinnäytetöistä tuotantotapoihin liittyen. Onko oppilaitoksilla yleensä jokin kattava luettelo opinnäytetöistään, vai… 99 11.7.2022 Voisit aluksi kokeilla Finna-hakua. Tarkennettuun hakuun sanat teatteri ja tuotantomuodot sekä rajaus opinnaytteisiin tu tulokseksi noin 80 työtä. Finna.fi esim. Vilpponen, Hanne: Jotta Jämsän Sirkkakin ymmärtää: diskurssianalyyttinen tutkimus suomalaisen drag-taiteen markkinoinnistaNäytä tarkat tiedot Ylempi AMK-opinnäytetyö sekä Hattunen, Heidi: Tuottajajäsenen rooli taideosuuskunnassa : case Taideosuuskunta Suin päinNäytä tarkat tiedot AMK-opinnäytetyö. Kun löydät sopivia töitä, voi niiden lähdeluetteloista löytyä lisää materiaalia samantapaisista aiheista. Kannattaa kokeilla myös laitosten omia kirjastoja.    
Olen yrittänyt etsiä gerontologian alalta tehtyjä määrällisiä tutkimuksia, jotka olisivat vähintäänkin pro gradu tasoisia. Näitä tutkimuksia tuntuu ainakin… 91 19.4.2022 Ensimmäinen hakupaikka voisi olla Gerec.fi eli gerontologian tutkimuskeskus suomessa. Sivulta löytyy paljon tietoa mm. arkistoituja tutkimuksia Finna-haku löytää myös runsaasti opinnäytetöitä ja väitöskirjoja aiheesta. Kymmenen viime vuoden ajalta löytyy 398 työtä. Jos tarkennettuun hakuun lisää sanat määrällinen tai kvantitatiivinen löytää vain näillä menetelmillä tehtyjä tutkielmia. Myös google scholar haulla löytää helposti erilaisia julkaistuja tutkimuksia.  
Etsin tietoa avun hakemisen problematiikasta pro graduuni. Onko vinkata hyvää tietolähdettä tai useampaa, jotta pääsisin alkuun? 223 9.11.2018 Aiheesi on aika laaja... Sitä voisi rajata aluksi hieman.  Millaista apua, kuka hakee ja kenelle? Ovatko avun hakemisen vaikeudet henkisiä vaiko konkreettisia esim. kielitaitoon liittyviä? Löysin netistä Laurean opinnäytetyön: Riskinä seksuaalirikos – Potentiaalisten seksuaalirikollisten avun tarve ja avun hakemiseen vaikuttavat tekijät Oesch Emmi & Peltomäki Lilli https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121828/Oesch_Emmi_Peltomaki_Lilli.pdf?sequence=1 Sen lähdeluettelosta voi löytyä apua myös sinulle. Tuomo Laihialan väitös voisi myös olla tutustumisen arvoinen. http://www.uef.fi/-/leipajonossa-kayminen-aiheuttaa-hapeaa-ja-voi-johtaa-huono-osaisen-identiteettiin-avuntarvetta-myos-kyseenalaistetaan Tietoja opinnäytetöistä...
Tutkimuksia Murrostorstaista tai työttömistä mediassa? 328 15.10.2018 Murrostorstaista ei oikein löytynyt tutkimuksia. Luultavasti yksittäinen mielenosoitus ei oikein vielä riitä tutkimuksen aiheeksi. Työttömistä ja työttömyydestä mediassa löytyy sen sijaan kohtuullinen määrä etenkin pro gradu -tutkielmia. Ainakin osa niistä löytyy myös netistä. Tällaisia graduja kannattaisi ainakin katsoa: Haavisto, Sanna: Työttömyys valtadiskurssin uutisissa (pro gradu; Helsingin yliopisto, 2001) Hannula, Riikka: Osallistavan sosiaaliturvan puhetavat. Diskurssianalyyttinen tutkimus osallistavasta sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta poliitikkojen puheenvuoroissa (pro gradu; Helsingin yliopisto, 2016) Hujanen, Rasmus: Työttömät: Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa rakentuvia kulttuurisia...
Väitöskirjaraportissani yksi keskeinen teos on H-G Gadamerin Truth and Method. Teos on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1975 ja revised edition siitä 1989,… 494 17.11.2016 Osoitteesta http://www.helsinki.fi/sup/suomenkieli/ohjeet.pdf löytyvä ”Tutkiva suomen kielen opiskelija: ohjeita seminaarityöskentelyyn ja tutkielmantekoon” (Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2008; s 39) sanoo asiasta näin: ”Periaatteena on, että lähdekirjallisuutena käytetään aina ensipainosta, jolloin painosta ei tarvitse lähdeluettelossa mainita. Mikäli teoksesta on kuitenkin ilmestynyt uudistettu tai korjattu laitos, on suositeltavaa käyttää sitä ja merkitä tiedot lähdeluetteloon (esim. "3., uudistettu p."), heti teoksen nimen jälkeen. Jos kirjan uusintapainos on muuttamaton, merkintää painoksesta ei tarvita.” Ensisijaisesti pitäisi siis käyttää ensimmäistä painosta. Ymmärtäisin tuon kuitenkin niin...
Teen parhaillaan tutkielmaa englanniksi Tunisian vallankumouksessa käytetyistä sloganeista. Minun tulee tehdä filologinen analyysi (philological analysis)… 829 19.12.2013 Ehdottomasti kannattaa ensiksi kysyä ja tarkentaa asia opettajaltasi/ohjaajaltasi. Filologia tutkii kieltä, sen rakennetta ja siihen liittyvää kulttuuria. Perinteisesti filologialla käsitetään lähinnä vanhojen tekstien tutkimusta (historiallinen kielentutkimus), mutta useimmat nykyfilologit tutkivat myös moderneja tekstejä liikkuen näin samoilla alueilla kirjallisuustieteen ja kielitieteen kanssa.
Mitä täydelliseen kirjallisuustyöhön kuuluu kirjoittaa kirjailijasta? Kotipaikka, syntymäaika vai mitä? 2809 31.1.2012 Parhaat ohjeet kirjallisuusesitelmän tekoon saa varmasti omalta opettajalta tai ohjaajalta, eri koulutusasteiden vaatimukset vaihtelevat suurestikin. Oletan tässä, että tarvitset neuvoja koulutyöhön yläasteella tai lukiossa. Jos teet esitelmää yhdestä kirjailijasta, mainitsemasi kotipaikan ja syntymäajan kertomisesta voi varmasti aloittaa. Näiden tietojen lisäksi voi kertoa esim. kirjailijan elämäkertatietoja. Tärkein käsiteltävä asia lienee kuitenkin kirjailijan tuotanto; millaisia kirjoja hän on julkaissut ja kuinka ne on otettu vastaan. Esitelmän loppuun on hyvä laittaa myös lähdeluettelo eli tietoa siitä, mistä esitetyt tiedot on saatu. Lisää tietoa esitelmän teosta löytyy mm. äidinkielen oppikirjoista. Esim. Wsoy:n julkaiseman...
Mitä tarkoittaa teoreettinen viitekehys? Mistä/kenen toimesta se muodostuu? Millä perustein tietty viitekehys valikoituu tutkimukselle? Kiitos! 75463 5.10.2011 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tarkoittaa näkökulmaa, josta tutkimuksen aihetta tarkastellaan. Siihen kuuluu perehtyminen aikaisempaan aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen, keskeisten käsitteiden määritteleminen ja tutkimuksessa käytettävän lähestymistavan valitseminen ja avaaminen lukijalle. Teoreettinen viitekehtys on siis ikään kuin punainen lanka, joka ohjaa tutkimusta ja toisaalta suhteuttaa sen muuhun oman tieteenalansa tutkimukseen. Ennen kaikkea se vastaa siihen kysymykseen, mitä näkökulmaa nimenomaan tässä tutkimuksessa käytetään. Teoreettisen viitekehyksen valinta on yksi tutkimuksen tekijän keskeisistä työvaiheista. Se seuraa yleensä heti tutkimuksen aiheen valintaa. Yleinen perehtyminen aiheeseen, alan teoriaan ja...
Kirjastonhoitaja, teen kirjallisuustieteen opinnäytettä Timo Parvelan Ella-sarjakirjasta. Olen löytänyt aiheesta vain yhden tutkielman, joka on Tynin et al. … 1978 20.4.2011 Linda-tietokannan mukaan Jyväskylän yliopistossa on tehty seuraava pro gradu -työ: Vehkalahti, Essi: "Alussa oli vain suo, luokka ja minä, sanoi opettaja." : opettajakuva Timo Parvelan Ella-kirjoissa. Jyväskylä, 2010. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 103. Lisäksi kannattaa etsiä kirja-arvostelut ja muut artikkelit Arto-tietokannasta asiasanalla 'Parvela Timo'.
Teen opinnäytetyötä aiheesta " tietotekniikan koulutustarpeen arviointi aikuiskoulutuksessa". Tarvitsisin tietolähteitä, myös pedagogisia julkaisuja,… 781 9.5.2008 Pro gradua tai muuta opinnäytetyötä tehtäessä kannattaa aina ensin ottaa yhteyttä sen oppilaitoksen kirjastoon, jossa opiskelee. Esimerkiksi yliopistojen kirjastoilla on käytössään paljon laajemmin tietokantoja ja muita tiedonlähteitä kuin yleisillä kirjastoilla. Oulun yliopiston kirjastolla tiedonlähteet on jaoteltu kirjaston www-sivuille tieteenaloittain. Eri alojen tiedonlähteet löytyvät sivulta http://www.kirjasto.oulu.fi/index.php?id=2 ja ne ovat käytettävissä Oulun yliopiston kirjastolla. Kirjasto antaa myös tiedonhaun ohjausta opinnäytetyön tekijälle.
Miten löydän / saan lainattua Mika Waltarista ja hänen tuotannosta tehtyjä tutkielmia, analysointia ja esim. yliopistossa tehtyjä lopputöitä Waltarin… 1910 7.5.2008 Ensin HelMet -kirjastoista saatavat (katso tarkemmin http://www.helmet.fi): 1. Toisten kirjoissa : esseitä kirjoista, jotka kertovat yhteiskunnasta, globaalista tasa-arvosta ja kolmannesta maailmasta / Sisättö, Vesa Helsinki : BTJ, 2007 (Vaajakoski : Gummerus Kirjapaino) 2. Faravid. 27. 2003 : Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja = acta Societatis historicae Finlandiae septentrionalis / Rovaniemi : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2003 (Jyväskylä : Gummerus) 3. Maan piiri ja elonkehä : professori Heikki Kirkisen juhlakirja / [Joensuu ] : Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1997 4. Murhaava miljöö : tutkielmia dekkarikirjallisuuden ympäristökuvauksista / [Turku] : Turun yliopisto, 1994 5....
Mitä tieteellisiä tutkielmia on tehty Suomen poliiseista, missä Suomen yliopistoissa ja miten saan näistä tutkielmista kaikein helpoimmin tietoa? 759 3.10.2003 Voit kääntyä yliopistokirjastojen yhteisluettelon LINDA'n puoleen. Osoite on http://linda.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=loc… Asiasanat poliisi ja poliisilaitokset saattavat peremmälle.
Mistä löytäisin Helsingin teknillisen korkeakoulun päättötöitä? Eikö ne ole ihan julkisia? 991 4.8.2003 Teknillisen korkeakoulun kirjastosta kerrottiin, että päättötöitä voi käydä lukemassa paikanpäällä Otaniemessä. Kirjasto on kesäisin auki seuraavasti: Maanantaisin klo 8.00-18.00. Tiistaista perjantaihin klo 8.00-16.00. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://lib.hut.fi/
Haluaisin ohjeita tutkielman tekoon yläasteelaiselle 729 15.3.2003 Jyväskylän kaupunginkirjaston aineistotietokannasta osoitteessa http://jkl226.jkl.fi:8001/Intro?formid=form1 voi hakea tämän tyyppisiä teoksia asiasanalla opinnäytteet (kannattaa kenties kokeilla myös asiasanahakua kirjallinen viestintä taikka kirjallinen ilmaisu). Suurin osa tosin on yliopistotasoisen tutkimuksen oppaita, mutta esim. Hanna Järventaustan Tutkimalla oppii : tutkimuksenteko-opas antaa vinkkejä suppeampienkin kirjallisten töiden tekoon. Myös verkosta löytyvistä opiskelutekniikan oppaista saattaisi olla apua, niitä löydät mm. Kirjastot.fi:n Linkkikirjastosta luokasta 38.3 (esim. Tuumasta tekstiksi : perusopas seminaari ja opinnäytetyön tekijälle voisi olla hyödyllistä luettavaa, vaikka onkin vähän edistyneemmille...
Kirjoittelen tutkielmaa ja alaviitteet tuottavat ongelmia. Teksti vaikuttaa todella katkonaiselta, kun lähes jokaisen lauseen jälkeen on aina siihen käytetty… 1088 21.8.2002 Viitattaessa lähteisiin esiintyy monia käytäntöjä. Eri laitoksilla ja oppiaineilla on usein omat perinteensä, joista sinunkin kannattaa kysyä työsi ohjaajalta. Tärkeintä kuitenkin on, että lähteisiin viitataan loogisesti ja yhdenmukaista tapaa käyttäen. Jotkut suosivat tekstin keskelle suluissa sijoitettavia viitteitä, (tekstiviitteitä), toiset alaviitteitä. Loppuviitteitäkin käytetään. Periaate on, että referoidessasi (joko suoraan tai epäsuorasti) lähdettä viittaat kyseiseen lähdeteoksen kohtaan (tavallisesti sivunumeroon). Viite (tai viitenumero) sijoitetaan heti referoidun väitelauseen tai -lauseiden jälkeen, eikä siis ehdottamallasi tavalla kappaleen loppuun kohdentamatta sitä tiettyyn lauseeseen / lauseisiin. Tämän johdosta teksti...
Millainen on Pessin ja Illusian ystävyys-ja rakkaussuhde? 1492 4.4.2002 Esitelmän tekeminen ei ole aina helppoa, mutta ehkä seuraavista vinkeistä on sinulle apua: Tutkielman teosta ja kirjoittamisen tekniikasta on julkaistu monia oppaita. Tässä muutamia niistä: Ekholm, Kai: Verkkoajan tutkielmantekijän opas Ekholm, Kai: Tee gradu! Graduntekijän selviytymisopas Ohjeita tutkielman kirjoittajille/Anneli Lieko & al. Gothoni, René: Oletko neuvoton? Lohdutuksen sanoja tutkielman laatijalle Kuten luettelosta huomaat, useimmat oppaat on suunnattu laajempien tutkielmien kirjoittajille, mutta voit toki soveltaa niitä esitelmien teossa. Helsingin kaupunginkirjastossa näitä oppaita löytyy luokasta 151.2. Hyviä oppaita löytyy myös verkosta, tässä pari vinkkiä: http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/ http...
Yritän selvittää itselleni päättötyön metodia pikavauhtia. Hyvä opas seuraavaan ongelmaan; materiaalina lehtiartikkeleita mielipidesivuilta, mikä olisi… 933 7.11.2001 Selvitä itsellesi mitä mielipideaineistosta on tarkoitus saada selville eli mikä on tutkimusongelmasi. Mielipideluonteesta johtuen, aineistoon tulee myös suhtautua kriittisesti (lähdekritiikki). Mitään nopeaa erillistä tapaa tuskin on, sillä tutkimuksen teko on prosessiluontoista toimintaa. Tärkeintä on se että työtäsi ohjaa jokin kysymys tai kysymyksiä, jotka haluat selvittää. Hyvä yleisopas on Sirkka Hirsjärven Tutki ja kirjoita (Vantaa 2000), joka kylläkin on tällä hetkellä lainassa kaikkialta pääkaupunkiseudun kirjastoista. Erityisesti luku II, joka käsittelee tutkimusprosessia. Helsingin kaupungin kirjaston kokoelmatietokannasta http://www.helmet.fi/ löytyy hakusanalla "tieteellinen kirjoittaminen" lisää oppaita Voit myös katsoa...