salassapitovelvollisuus

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Minua on askarruttanut jo pitkään kysymys vaitiolovelvollisuudesta ja siihen liittyvästä salassapitoasiasta? Miten on mahdollista, että elokuvassa "Prinsessa" … 362 16.1.2017 Valviran sivulta löytyy tietoa sekä asiakirjojen salassapidosta http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salass… että salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta terveydenhuollossa http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salass… Yle uutisten mukaan http://yle.fi/uutiset/3-5099715 Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi maaliskuussa 2012 huomautuksen potilaan tietojen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Huomautuksen saivat entinen mielisairaanhoitaja Ilkka Raitasuo ja entinen ylilääkäri Ilkka Taipale. Raitasuon (ja Terhi Siltalan) kirjoittama kirja Kellokosken Prinsessa perustui tietoihin, jotka Raitasuo oli saanut Taipaleelta. Mediauutisten http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/ilkka-...
Sitooko kirjaston työntekijöitä vaitiolovelvollisuus esim. lainoihin tai lainojen myöhästymisiin liittyen? 718 6.5.2015 Kyllä vain. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621#L4) sitoo myös kirjaston henkilökuntaa.
Onko yleinen edunvalvoja vaitiolovelvollinen vai saako hän kertoa asiakkaan henkilökohtaisista asioista esim. asiakkaan lapsille? Jos saa niin minkä takia/mitä… 1934 12.3.2012 Holhoustoimilain 92§ määrää salassapitovelvollisuudesta seuraavaa: "Viranomaisessa toimivan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Edunvalvoja, holhoustoimen edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva henkilö, luottamushenkilö ja holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät ilman asianomaisen suostumusta saa ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä asian ilmaisemista: 1) valtion tai kunnan viranomaisille taikka muulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; 2)...