osakeyhtiöt

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Osakeyhtiölaki velvoittaa pitämään osakasluetteloa, josta ilmenee omistajat ja heidän osuutensa omistuksesta. Onko tämä prosenttiosuus esim. tilanteessa, jossa… 133 23.12.2021 Hei!  Vastauksen alkuun on mainittava, että vastaajalla ei ole pätevyyttä vastata oikeustieteellisiin kysymyksiin, joten vastaus annetaan hyvin yleisellä tasolla, julkisiin lähdeaineistoihin viitaten.  Osakeyhtiölain 21.7.2006/624 kolmannen (3) luvun pykälässä 15 sanotaan osakasluettelosta seuraavasti:   "Osakasluettelo  Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä osakkeista ja niiden omistajista luetteloa (osakasluettelo), johon merkitään kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. Osakasluetteloon on merkittävä myös muut erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Jos...
Mistä saan tietää osakeyhtiön osakkaat? 264 6.5.2021 Osakeyhtiön konttorista. Osakeyhtiölaki sanoo näin:"Osakasluettelo on pidettävä jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön osakasluettelo voidaan kuitenkin pitää jokaisen nähtävänä arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Jokaisella on oikeus kulut korvattuaan saada jäljennös osakasluettelosta tai sen osasta. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitetun ajankohdan mukaista osakasluetteloa yhtiökokouksen päättymiseen asti." https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#L3P15 Kulut korvattuaan jokainen voi siis pyytää osakeluettelon nähtäväkseen.
Löytyykö tutkimusta kuntien osakeomistusten ja kuntien hankintojen mahdollisista riippuvuussuhteista? 90 7.7.2020 Varsinaista tutkimustietoa löytyy todennäköisimmin korkeakoulujen artikkelitietokantojen kautta. Ainakin julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen on tutkinut osakeomistajuuden ja kuntien julkisuusperiaatteen käytäntöönpanon yhteyksia. Juttu Edilexissä. Aihetta osaltaan koskeva tutkimus on myös Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisema Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa (2015).
Terve! Osakeyhtiön kaikki osakkeet omistaa yksityishenkilöt. Mitä yhtiö hyötyy taloudellisesti pössikurssin noususta ja mitä vahinkoa laskusta? 167 18.2.2020 Oheisessa linkissä todetaan, että voiton tuottaminen osakkeenomistajille on yleensä osakeyhtiön tarkoitus pitkällä aikavälillä. Tähän sisältyy myös osan voitosta sijoittaminen investointeihin, joitten tarkoituksena on tuottaa voittoa osakeyhtiölle pitkällä aikavälillä, ei pelkästään yksittäiselle osakkeenomistajalle lyhyellä aikavälillä. Näin ollen kurssin lasku heikentää pitkän aikavälin tavoitetta ja kurssin nousu parantaa sitä. Lisätietoja oheisesta linkistä.  https://www.minilex.fi/a/voiton-tuottaminen-osakeyhti%C3%B6n-tarkoituksena Suomen Pankin ekonomisti täydensi vastausta lisäksi seuraavasti:  ”Yhtiön etu” voi olla hankala käsite, ja menee melko filosofiseksi. Voiko yhtiöllä, joka ei ole tietoinen toimija, olla jokin etu? Yhtiö...
Missä kommentaarikirjassa kerrotaan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä 77 27.12.2018 Toivon että seuraavasta linkistämme on teille hyötyä: http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Skommentaari*%20osake*__Orig…
Mistä/keneltä voi tarkistaa kuka omistaa tietyn osakeyhtiön osakkeet? 17585 21.4.2010 Julkisten yritysten (Oyj)osakkeenomistajista saa tietoa pankeista tai Suomen arvopaperikeskuksesta (Euroclear Finland Oy), jonka Internet-osoite on http://www.euroclear.eu/ Yksityisten yritysten osakkeenomistajista saa tietoa näistä yrityksistä. Yrityksiä voi hakea Internet-osoitteesta http://www.ytj.fi/ nimen tai y-tunnuksen avulla. Tiedot myös yksityisten yritysten osakkeenomistajista ovat julkisia, joten tietoja osakkeenomistajista voi pyytää yrityksistä kopioina tai voi mennä niitä katsomaan. Patentti- ja rekisterihallituksen neuvonta: http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/tietopalvelut/neuvonta.html voi antaa lisätietoja. Patentti- ja rekisterihallitus: Puhelinneuvonta ja sähköposti Neuvonta ja tietopalvelu (09) 6939 5900 (ark. 8.00 –...
Minun pitää tehdä osakassopimus kahden osakeyhtiön osakkaan välille. Etsin kirjaa mistä saisin vinkkiä esim. Osakassopimus tai jos ei suoraan tällä nimellä… 1843 2.3.2009 Helsingin kauppakorkeakoulun Helcat-haun mukaan kirja Osakassopimukset / Antti Hannula, Matti Kari, Julkaistu: Helsinki : WSOYpro, 2007 on paikalla tällä hetkellä Helsingin kauppakorkeakoulun yleiskokoelmassa. https://helcat.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Suomi&BBID=1… Helexon Mix -tietokannan mukaan kirja käsittelee seuraavia aiheita: Sisällys: Osa 1. Yleistä osakassopimuksesta - Osakassopimus: omistajien sopimus - Osakassopimukset eri tilanteissa - Osakassopimusten erityiskysymyksiä Osa 2. Osakassopimusten sisältö - Osakassopimusten keskeinen sisältö - Määritelmät, osapuolten tavoitteet ja olettamat - Päätöksentekoa ja hallintoa koskevat ehdot - Rahoitusta, omistusta ja sen hallinnoimista koskevat ehdot - Sopijapuolten...
Miten voi perustaa säätiön? Ja muun yhtiön /osakeyhtiön/firman? Ja kenellä on oikeus perustaa näitä? Ja haluaisin saada internetti osoitteita JNE? Paljoko… 920 29.11.2008 Säätiöistä http://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri.html Säätiölaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1930/19300109 Yrityksen perustamisesta ks. esim. http://www.vero.fi/default.asp?article=3244&language=FIN Netissä on paljon tietoa uudelle yrittäjälle, esim. http://www.perustamisopas.fi/main/
Osakeyhtiön kirjanpito (sijoitusala). Etsin kirjaa joka - kertoo osakeyhtiö (sijoitusalan) kirjanpidosta, ei palkattua henkilöstoä - on mahdollismman uusi 1)… 1053 16.10.2007 Jarmo Leppiniemen ja Tapani Kykkäsen kirjasta Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta on tullut 5. uudistettu painos vuonna 2007. Samoin Soile Tompurin kirjasta Kehittyvä kirjanpitotaito on tullut uusi painos 2007. Nämä uudet painokset eivät vielä ole Oulun kaupunginkirjastossa lainattavissa.
Löytyykö Teiltä teoksia, jotka käsittelevät Osakassopimusta? 722 6.6.2002 Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteisestä Plussa-aineistohausta löytyy runsaasti osakeyhtiön perustamista ja osakeyhtiöoikeutta koskevaa kirjallisuutta. Seuraavassa joitain viitteitä: 1)Osakassopimuksesta, toimittanut Ari Saarnilehto, Turun yliopisto,1995; 2)Norri, Matti: Osakasyhtiö, Tietosanoma, 1998; 3) Mäntysaari, Petri: Osakeyhtiö, WSOY lakitieto, 2002; 4)Kyläkallio, Juhani: Osakeyhtiö, Edita, Helsinki, 2000. Yrityksen perustamisoppaista löytyy lisäksi tietoa eri yhtiömuodoista sekä sopimusmalleista. Näistä vielä pari viitettä: Holopainen, Tuulikki: Yrityksen perustajan opas, Edita, 2001; Yrityksen perustajan opas, toim. Paula Paloranta, Keskuskauppakamarin, 2001. Kirjojen saatavuuden voi tarkistaa Plussa-tietokannasta,...
Haluaisin tietää mistä saisin tietoa osakeyhtiölain mukaiseen vahingonkorvausvastuuseen ja rikosvastuuseen ? 1842 28.4.2001 Asiasanoilla osakeyhtiöt ja vahingonkorvaus tai asiasanoilla osakeyhtiöt ja rikokset löytyy aineistotietokannasta (http://kirjasto.lahti.fi) viitteitä, joista aihettasi parhaiten selvittävät kirjat: - Koski : Osakeyhtiölaki selityksin II (2000) - Rapakko: Osakeyhtiön johdon huolellisuusvelvoite kehittyneillä pääomamarkkinoilla (1989) - Salminen: Velallisen rikos (1998) - Savela: Vahingonkorvaus osakeyhtiössä (1999) Myös yleisissä osakeyhtiöitä käsittelevissä kirjoissa selvitetään vahingonkorvausvelvollisuutta. - Norri: Osakeyhtiö : käytännön käsikirja (1997) - Uusi osakeyhtiölaki - ja mitä se on käytännössä (1997) - Osakeyhtiölaki = Lag om aktiebolag (1999) Opinnäytteitä mm. - Hyyryläinen, Tomi: Tilintarkastajan ja...