kelpoisuus

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kysymykseni koskee kirjastonhoitajan pätevyyttä. Vaikka uusi kirjastolaki edellyttää pääasiassa vain soveltuvan korkeakoulututkinnon, minulle on kerrottu, että… 2056 30.1.2017 Tiedustelin asiaa Jyväskylän kaupunginkirjaston henkilöstöasioista vastaavalta palvelupäällikkö Hanna Martikaiselta, ja hän vastasi näin: "Kirjastolaki asettaa minimitason. Kunnat määrittelevät itse tehtävien kelpoisuusvaatimukset sen pohjalta. Se, mitä vaaditaan riippuu luonnollisesti työtehtävästä. Jos tehtävässä edellytetään korkeakoulutasoisia kirjasto- ja informaatioalan opintoja 60 op, tuo yhdistelmä olisi mahdollinen, mikäli ei erityisesti vaadita esimerkiksi yliopistossa suoritettuja aineopintoja." Tämä vaikuttaisi siis olevan yhä tapauskohtaista, koska kunnat voivat määritellä kunkin tehtävän vaatimukset kirjastolain pohjalta itse. Kirjastoasetus (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130406?search%5Btype%5D=pika&…), joka...
Valtioneuvoston asetuksessa kirjastoista (pykälässä 4) sanotaan, että: "ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään… 836 17.10.2015 Kirjasto- ja informaatioalalla työskentelevillä voi olla hyvinkin vaihteleva koulutustausta. Sinulla on jo ammatillinen perustutkinto, johon varmasti löytyy täydennyskoulutusta, sen mukaan millaista työtä haet. Eri kirjastoilla on omat vaatimuksensa haettavan viran tai toimen mukaan. Esimerkiksi Tampereen kaupunginkirjaston nettisivuilla kuvaillaan henkilöstöä näin: http://kirjasto.tampere.fi/tietoa-meista/henkilokunta/ Opetusministeriön sivuilla kerrotaan kirjastoalan pätevyysvaatimuksista ja opiskelupaikoista: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/?lang=fi Kirjastot fi –sivustolta löytyy myös tietoa alalle kouluttautumisesta: http://www.kirjastot.fi/fi/kirjastoala/opiskelu/ Aiheesta löytyy useita Kysy...
Ovatko kirjaston lainausten myöhästymismaksut ja kadonneiden kirjojen korvaamismaksut ulosottokelpoisia maksuja? 2295 7.11.2011 Kirjaston maksut ovat yksityisoikeudellisia saatavia. Ne ovat ulosottokelpoisia sen jälkeen, kun niille on haettu tuomioistuimen antama suoritustuomio.
Kirjastoalan kelppoisuusvaatimuksista: Laki määrittelee kirjastoammattilaisen kelpoisuuden mm. seuraavasti: "Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään… 1696 30.8.2011 Kun henkilö on suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, hän täyttää kelpoisuusvaatimuksen suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä korkeakoulutasoisia kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Myös osa laajemmasta tutkinnosta antaa pätevyyden, kunhan opintopisteitä on suoritettu mainitut 60 op.
Ammattipätevyyden parantaminen. Minulla on FM-tutkinto ja sen lisäksi suoritettu kirjasto- ja informaatioalan kurssi (31 op), joka käytännössä vastasi alan… 1763 26.7.2010 Yleisten kirjastojen osalta kelpoisuusvaatimukset on esitetty 1.1.2010 voimaan tulleessa kirjastoasetuksessa 17.12.2009/1157 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091157 Asetuksen mukaan kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosen-tilla tulee olla seuraava korkeakoulutasoinen koulutus: 1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; 2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; Kunnan kirjastolaitosta taikka yhtä tai useampaa...
Olen opiskellut 4 vuotta ammattikorkeakoulussa kirjastonhoitajaksi Kölnissa (Saksassa). Olisiko sitten mahdollista olla Suomessa kirjastossa töissä tai… 899 21.2.2006 Opetushallituksen Internet-sivuilla sanotaan näin: Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta valtion tai kunnan virkaan tai tehtävään Suomessa. Virkoihin ja tehtäviin on koulutusta koskevia kelpoisuusvaatimuksia, kuten tietyn tasoinen tutkinto, tietty suomalainen tutkinto tai määrätyt opinnot. Yleensä ulkomaisesta koulutuksesta annettu todistus ei sellaisenaan anna kelpoisuutta, vaan ulkomailla opiskellut tarvitsee Opetushallituksen päätöksen koulutuksensa tunnustamisesta. Voit lukea asiasta lisää täältä: http://www.oph.fi/page.asp?path=1,439,2280,14945
Millainen koulupohja vaaditaan korkeakoulukirjastossa työskenteleviltä henkilöiltä. 1285 7.10.2004 Korkeakouluissa,kuten muissakin kirjastoissa, on kovin erilaisia tehtäviä ja ammattinimekkeitä ja niiden mukaan määräytyviä vaatimuksia. Ei ole yksiselitteistä vastausta esittämäänne kysymykseen. Tietoa täytyy hakea useammasta paikasta. Tässä muutamia vaihtoehtoja tiedon etsimiseen. Kirjastolaki http://www.minedu.fi/opm/kulttuuri/kirjastot/hallinto/kirjastolaki.html ja -asetus määrittelevät lähinnä yleisten kirjastojen nimekkeiden vaatimukset. Kirjastolaki löytyy em. sivulta sekä Finlex-tietokannasta www.finlex.fi hakusanalla kirjastolaki (mm. aakkosellinen hakemisto). Yliopistolaista sekä ammattikorkeakoululaista (351/2003) samasta tietokannasta voi hakea tietoa ao. laitosten henkilökunnalle asetetuista vaatimuksista. Esimerkiksi...
Mikä on pätevyysvaatimus kirjastonhoitajan virkaan? Riittääkö alempi korkeakoulututkinto (120 opintoviikkoa)? Kuinka paljon siihen tulee sisältyä… 1037 27.3.2000 Sitaatti sivulta http://www.mol.fi/Tietoa/Ammatti/00/0/8/1/08110.html: "Perustutkintona on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy informaatiotutkimuksen aineopintoja. Informaatiotutkimus voi olla joko pää- tai sivuaineena. Opetusta annetaan Oulun ja Tampereen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Eräissä ammattikorkeakouluissa annetaan kirjastoalan koulutusta." Lisätietoja vaatimuksista saa oppilaitosten sivuilta (esim. http://syy.oulu.fi/opo/), kyseisten opilaitosten opinto-oppaista ja työvoimatoimistojen tietopalvelusta.