järjestöt

45 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kuka on nykyinen Suomen Pugwash-liikkeen puheenjohtaja? 31 14.8.2020 Pugwash-liikkeen sivujen mukaan Suomen Pugwash-toimikunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Takamaa.
Kysyn onko Ry-pohjaisen yhdistyksen hallitus henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen veloista.Kyseessä on harrastajateatteri, joka ei maksa jäsenilleen… 35 17.7.2020 "Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen veloista." (Lähde: KSL-opintokeskuksen Internet -sivusto, https://www.ksl.fi/materiaaleja/yhdistystoiminnan-avaimet/5-yhdistyksen-hallinto/ ) Erilaisissa tilanteissa saattaa kuitenkin olla erilaisia tulkintoja ja erilaisia toimintatapoja, joten suosittelen kääntymään yhdistystoiminnan asiantuntijoiden puoleen. Kirjastoalan asiantuntijoina emme osaa varmuudella tämänlaisiin kysymyksiin antaa vastausta.
Kysymykseni liittyy yhdistystoimintaan. Miten toimitaan, jos yhdistyksellä ei ole ollut toiminnantarkastajaa moneen vuoteen? Onko yhdistyksen toiminta tuona… 34 19.2.2020 Yhdistyslain pykälässä 38 a Toiminnantarkastus on kappale, jossa mainitaan tilanne, jossa toiminnantarkastajaa ei ole valittu.. Olisiko tästä apua teidän tapauksessanne? Valitettavasti meidän kirjastolaisten ammattitaito ei riitä vastaamaan kysymykseenne. Alla linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
Onko missään maailmalla asetettu rajoja jonka mukaan erotetaan itseään työllistävät lobbaavat järjestöt avustustyötä tekevistä järjestöistä? 63 25.7.2019 Suomessa on hyvinkin tarkka rahankeräyslaki.  Rahankeräämiseen haetaan aina lupa ja sen saa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Rahankeräämislupaa ei myönnetä jos:  Hakemus rahankeräyksen toimeenpanemiseen tulee hylätä, jos: "1) luvan antamiselle 6, 7 ja 12 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty; tai 2) luvan hakijan lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvia tai luvan hakijassa tosiasiallista päätösvaltaa käyttäviä henkilöitä ei voida pitää luotettavina. Hakemus voidaan hylätä, jos: 1) haetun keräysalueen sekä yhteisön tai säätiön harjoittaman toiminnan ja toiminta-alueen välillä on ilmeinen epäsuhta; 2) lupaa hakevan yhteisön tai säätiön toiminta ei ole vakiintunutta; 3) aikaisemmat samaa tai siihen verrattavaa...
Tällä kertaa kysyisin, milloin yhdistyksiä on Suomessa perustettu eniten? Olen ymmärtänyt, että itsenäistymisen jälkeen syntyi paljon yhdistyksiä eli onko… 76 18.6.2019 Patentti- ja rekisterihallitukset sivuilta löytyy tilastoa muutamilta vuosilta sekä yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien lukumääristä että rekisteröityjen uusien yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien lukumääristä (vuodet 2015-2019): https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja/tilastoarekisteroidyistauusistayhdistyksistajauskonnollisistayhdyskunnista.html https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja/lukumaaratyhdistysrekisterissajauskonnollistenyhdyskuntienrekisterissa.html Patentti- ja rekisterihallituksesta neuvottiin kysymään pitemmästä aikajanasta suoraan heiltä sähköpostitse: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi  Mukaan omat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero). 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksessa esitetään toimintakertomus. Hallitus lähetti kokouskutsun, minkä liitteenä on vuosikertomus. Miten nämä… 95 6.5.2019 Toimintakertomus on yhdistyksen hallituksen laatima asiakirja, jossa käydään läpi edellisen toimintavuoden tuloksia. Toimintakertomuksessa verrataan saavutuksia aiemmin laadittuihin suunnitelmiin, jotka lueteltiin toimintasuunnitelmassa. Vastuuvapaus hallitukselle myönnetään toimintakertomuksen pohjalta, ei vuosikertomuksen. Vuosikertomus on toimintasuunnitelmaa vapaamuotoisempi asiakirja, jonka muodon määrää yhdistyksen toiminta ja tarkoitus. Vuosikertomuksessa voidaan käsitellä samat asiat kuin toimintakertomuksessa, mutta tämän lisäksi siinä usein kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta yleisesti. Vuosikertomus voi koostua useasta osasta, joista yksi voi olla toimintakertomus. Muita osia voivat olla esimerkiksi...
Voiko puheenjohtaja ehdottaa toiminnantarkastajaa? 194 8.3.2019 Emme ole juridiikan asiantuntijoita, joten emme pysty antamaan päteviä lausuntoja yhdistyslain tulkitsemisesta. Tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella, joten tätä ei kannata pitää mitenkään varmana laintulkintana. Yhdistyslain 26 §:ssä sanotaan näin: ”Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.” Minun nähdäkseni laissa ei rajoiteta toiminnantarkastajan ehdottamista, eikä osoitteesta https://issuu.com/soste/docs/hh-opas_nettiin Yhdistysten hyvä hallintotapa...
Pitääkö yhdistyksestä marraskuun lopussa eronneet yhdistykset kutsua vuosikokoukseen . Entä hallituksen jäsenet vaikka yhdistys erosi. 142 28.2.2018 Kannattaa tutustua yhdistystoiminnasta julkaistuun kirjallisuuteen: Yhdistysoikeus  / Heikki Halila, Lauri Tarasti Yhdistyksen ABC : opas suomalaiseen yhdistystoimintaan  / Kari Loimu Yhdistystoiminnan käsikirja / Kari Loimu Yhdistystoimintaa säätelee yhdistyslaki. Lain 13 § käsittelee yhdistyksestä eroamista. Lain 5 luku käsittelee päätöksentekoa ja muun muassa yhdistyksen kokousta ja kokouskutsua. Yhdistyslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
Onko Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahastolla englanninkielistä nimeä? Entä Sosialistisella aikakauslehdellä? Entä Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja… 289 19.12.2016 Nimille ei löytynyt englanninkielisiä versioita etsimistäni lähteistä. Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston nimestä kysyin myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta ja Suomalaisuuden Liitosta. Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran nimeä selvitin yllämainittujen lisäksi myös Suomi-Venäjä-seuran kautta. Suomen kansallisbibliografia Fennican mukaan Sosialistinen aikakauslehti -lehdellä ei ole ollut muita kuin suomenkielinen nimi: https://fennica.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=Sosialistinen+aikak… Hyvä ja luotettava lähde suomalaisten ministeriöiden alaisten virastojen, laitosten, toimielinten ja joidenkin liikelaitosten ja valtionyhtiöiden erikielisiin nimiin löytyy Valtioneuvoston kanslian sivuilta: http...
Kaikille, minä kysyin voiko kunniapuheenjohtajaksi nimetty henkilö toimia saman yhdistyksen hallituksessa jäsenenä tai puheenjohtajana vai estääkö… 425 24.8.2016 Kari Loimun teoksessa ”Yhdistyksen ABC – opas suomalaiseen yhdistystoimintaan” (2015) kerrotaan seuraavasti yhdistyksen puheenjohtajan tehtävien lainsäädännöstä: ”Puheenjohtajan tehtäväksi on laissa määrätty vain yhdistyksen nimenkirjoitus (ellei säännöissä ole muuta määrätty) sekä yhdistysrekisteriin tehtävän perus- ja muutosilmoituksen allekirjoittaminen. Säännöissä puheenjohtajalle voidaan määrätä muitakin tehtäviä.” Kunniapuheenjohtajan tehtävistä ja oikeuksista vastattiin aikaisemmin seuraavasti: ”Kunniapuheenjohtajuudessa pääpaino taitaa olla sanassa kunnia. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan nimittää pitkään ja ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toiminut henkilö. Tietoja tehtävistä ei oikein löydy. Laki ei sano asiasta mitään, maininnat...
Onko olemassa sellaista tietopalvelua, josta näkisi suomalaiset yhdistykset ja kuinka monta henkilöä siinä työskentelee? Tai jotakin tapaa päätellä missä… 307 21.6.2016 Suomessa yhdistyksiä hallinnoi Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistyksiä on Suomessa n. 130 00. PRK ylläpitää Yhdistysrekisteriä, josta voi etsiä yhdistyksiä. Palvelu on heidän internet-sivuillaan Yhdistysnetti-nimellä. Saatavat tiedot ovat kuitenkin niukkoja, eivätkä sisällä esim. henkilökuntaa. Laajemmat tiedot ovat maksullisia. Ohessa linkki palveluun: http://yhdistysrekisteri.prh.fi/etusivu.htx Kansalaisyhteiskunta-sivustolla voi käyttää Järjestöhakemistoa. Haun voi tehdä järjestön nimen, toimialan ja/tai asiasanan perusteella. Hakutuloksissa on linkki järjestön kotisivulle. Sivun alussa on kerrottu suurimpia järjestöryhmittymiä jäsenmäärineen. Ohessa linkki: http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto
Olen erään yhdistyksen puheenjohtaja (jäseniä noin 200). Eräs jäsenemme pyytää nähtäväkseen jäsenluetteloa. Onko jäsenluettelo julkinen asiakirja, ts. pitääkö… 478 23.2.2015 Palvelumme ei anna juridista neuvontaa. Todettakoon kuitenkin, että yhdistyslain 11 § säätää jäsenluettelosta: Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614) Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus. HenkilörekisteriL 471/1987 on kumottu HenkilötietoL:lla 523/1999. Yhdistyslaki 11 § https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#L3P11 Henkilötietolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
Onka tänä vuonna kirjastovirkailijapäiviä ja jos on niin missä? 562 18.2.2015 Kysyn asiaa kirjastovirkailijatyöryhmän suunnasta, ja sieltä kerrottiin, että Kirjastovirkailijapäivät järjestään joka toinen vuosi. Koska ne olivat vuonna 2014, seuraavat päivät järjestetään vasta 2016. Paikkaa tai tarkkaa aikaa ei ole vielä päätetty, mutta niitä suunnitellaan parhaillaan. 10.6.2015 pidetään Seinäjoella aamupäivällä kahden tunnin tapaaminen ajankohtaisesta aiheesta ”Virkailijan muuttuva työnkuva – tulevaisuuden tuhattaitoinen moniosaaja?”. Kirjastovirkailijaryhmä on mukana myös Seinäjoen valtakunnallisilla kirjastopäivillä 10.–12.6.2015. Kirjastovirkailijatyöryhmän sivut löytyvät osoitteesta http://suomenkirjastoseura.fi/tyoryhmat/kirjastovirkailijatyoryhma/.
Mistä saisin selkeää ja ajantasaista tietoa omakatteisen rahaston varojen, kulujen ja tuottojen käsittelemisestä yhdistyksen kirjanpidossa, tuloslaskelmassa ja… 799 13.5.2014 Yhdistyksen kirjanpitoon liittyviä tutustumisen arvoisia ja hiljattain julkaistuja teoksia on saatavilla useampia. Tähän on poimittu muutamia julkaisuja, joita voi tiedustella esimerkiksi yleisistä tai korkeakoulujen kirjastoista: Samuli Perälä ja Timo Etelämäki: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli. Helsinki: KHT-Media, 2013. Teoksessa käsitellään mm. yhdistyksen tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset, ohjeistetaan tilinpäätöksen laadintaa esimerkkien avulla ja lisäksi selvitetään kirjanpidon erityispiirteitä, kuten lahjoitusten, rahastojen ja avustusten kirjausta sekä toimintakertomusta, rahoituslaskelmaa ja konsernitilinpäätöstä. Mukana ovat esimerkit yhdistyksen tasekirjaksi sekä tase-erittelyiksi. Heidi Vierros, Katariina...
Ovatko yhdistysten (ry) vuosikokoukset julkisia tilaisuuksia, eli saako kuka tahansa osallistua vuosikokoukseen, vaikkei olisi ko. yhdistyksen jäsen? Puhe- ja… 4487 7.2.2013 Seppo Paasolaisen Osaava yhdistys -teoksessa todetaan, että yhdistyksen kokous ei ole avoin tilaisuus, vaan suljettu kokous, jossa läsnäolo-oikeus on vain yhdistyksen jäsenillä ja heidän edustajillaan. Kokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden esim. oman järjestön asiamiehelle tai muulle edustajalle. Lisäksi Yhdistystoiminnan käsikirjasta (Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja. WSOY 2007) löytyy seuraava tieto: Kokoukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: yleisiin ja yksityisiin kokouksiin. Kokoontumislain mukaan yleinen kokous on mielenosoitus tai muu kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetty tilaisuus, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Olennaista on siis, että yleisen kokouksen...
Onko tätä 9510307181 uudempaa aineistoa? Tämä on vuodelta 2005. 835 19.12.2012 Tätä kysymääsi kirjaa (Johda yhdistyksesi menestykseen: puheenjohtajan käsikirja / Kari Loimu) on ilmestynyt vain tämä vuoden 2005 painos. Johtamisesta järjestöissä ylensä on ilmestynyt joitakin uudempiakin kirjoja: - Palveleva johtajuus : miten johdan itseäni ja muita / E. Olavi Salminen & Teuvo Toivanen (2011) - Johtajana järjestössä / Pirjo Somerkivi (2011) - Miten johdan? : yhdistystoiminnan johtamisopas / Anne Ilvonen (2011) Kaikki nämä kirjat löytyvät Helmet-kirjastoista: http://www.helmet.fi/fi-FI
Jos rekisteröity yhdistys ei jonain vuonna pidä sääntömääräistä vuosikokoustaan, mitä siitä voi seurata (puheenjohtajan/hallituksen vastuu jne.)? 959 19.6.2012 Yhdistyslain mukaan jokaisella yhdistyksen jäsenellä on tällaisessa tapauksessa oikeus vaatia kokouksen pitämistä. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyslain 5. luvussa sanotaan näin: "Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla." Koko Yhdistyslaki löytyy Finlexistä, Valtion säädöstietopankista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
Teen tutkielmaa yhdistys/järjestösektorille. Tarvitsisin tietoa yhdistyksen johtajuuteen liittyen, esimiestyöhön ym. 743 30.3.2012 Alla on joitakin järjestötoimintaan ja johtamiseen liittyviä kirjoja. Voit tarkistaa löytyykö niitä Akaan tai sen lähiseutujen kirjastoista: Ilvonen, Anne: Miten johdan? : yhdistystoiminnan johtamisopas (Helsinki, OK-opintokeskus, 2011) Somerkivi, Pirjo: Johtajana järjestössä (Helsinki, Pirjo Somerkivi, 2011) Salminen, Olavi E.: Palveleva johtajuus : miten johdan itseäni ja muita (Aikamedia 2011) Litmanen, Pekka: Urheilujohtamisen ooppera (Magentum 2008) Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja (Helsinki, WSOYPro, 2010) Loimu, Kari: Johda yhdistyksesi menestykseen : puheenjohtajan käsikirja (Helsinki, WSOYpro, 2005) https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/akaan_kirjasto Voit hakea lisää yhdistelemällä seuraavia asiasanoja: johtaminen,...
Mikä taho / Mitkä tahot ajaa/ajavat kirjastoalan ammattilaisten palkka-asioita Suomessa? Olemme todella retuperällä, tartteis tehdä jotain. 1327 23.3.2012 Palkoista ja työehtosopimuksista neuvottelevat työntekijäjärjestöt sekä työnantajat tai työnantajien järjestöt. Kirjastoalan ammattilaiset, kuuluvat halutessaan ammattiliittoon, mikä akateemisesti koulutetuilla on esimerkiksi Akateemisten erityisalat, mikä taas kuuluu Akavan alaisuuteen, tai siis kattojärjestöön. Keskiasteen koulutuksen saaneilla tämä liitto voi olla esimerkiksi Julkis- ja yksityisaljojen toimiliitto Jyty. Järjestöt sopivat siis uusista työehtosopimuksista, yleiskorotuksista sekä sopimuksen pituudesta. Näillä yleiskorotuksilla ei tietysti sinänsä helpoteta tiettyjen alojen palkkakuoppia, ja esimerkiksi ammattiliitto Tehy kieltäytyi muutama vuosi sitten allekirjoittamasta yleissopimusta, vaan neuvotteli yksin paremman...
Onko kirjastojen kautta lainattavissa teoksia tai äänitteitä joita lintujärjestöt myyvät. 812 14.9.2011 Mänttä-Vilppulan kirjastossa on muutamia BirdLife Suomi ry:n eli Suomen lintuyhdistysten keskusjärjestön (http://www.birdlife.fi/) julkaisuja. - Lintutornit / Södersved, Jan - Suomen tärkeät lintualueet / Leivo, Mauri - Lintuviesti / Tampereen lintutieteellinen yhdistys Piki-kirjastojen eri kirjastoissa niitä on melko paljonkin. BirdLifeen kuuluu 30 jäsenyhdistystä (http://www.birdlife.fi/yhdistys/jasenyhdistykset.shtml). Voit etsiä kirjaston tietokannasta myös niiden julkaisuja kirjoittamalla vapaasanahakuun järjestön nimi. http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/haku