asunto-osakeyhtiöt

34 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä löytyisi tietoa taloyhtiön historiasta? Eli kuka rakennuttanut ym? Itseäni kiinnostaa Helsingin Vaasankatu 25 historia. Siinä 1. rakennus on vuodelta… 52 17.9.2021 Kaupunginarkistossa on myös taloyhtiöiden arkistoaineistoja, kannattaa kysyä sieltä.  Kaupunginarkiston asiakaspalvelu https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/…
Löytyykö mistään kommentaariteosta vuoden 1926 asunto-osakeyhtiö laista? 30 6.8.2021 Eduskunnan kirjastojen kokoelmista voi hakea aineistoa Selma-verkkopalvelumme avulla, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt -asiasanan avulla: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22asunto-osakeyhti%C3%B6t%22&type=Subject&hiddenFilters%5B%5D=building%3A0%2FEKK%2F. Kirjaston palvelut eivät tällä hetkellä ole eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä, mutta aineistoa voi olla mahdollista saada oman lähikirjaston kaukopalvelun avulla. Vuoden 1926 asunto-osakeyhtiölaki oli melko pitkäikäinen, sillä sen kokonaisuudistus toteutettiin vasta 1990-luvulla. Vuonna 1979 lakia täydennettiin muutamilta osin. Kaikki ennen 1990-lukua julkaistu kirjallisuus voi siis olla vielä relevanttia. Kiinteistöliiton...
Pienen taloyhtiön kirjanpito / Tilinpäätös vastuut? 215 22.9.2020 Pienessä taloyhtiössä ongelmat usein korostuvat. Osakkaalla on kuitenkin oikeus poitää kiini seuraavista:  Hallinnoimisoikeuksina on pidetty mm. seuraavia oikeuksia: oikeus osakekirjan saamiseen oikeus osakeluettelomerkintöjen ja muiden vastaavien tekemiseen oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakasoikeuksia oikeus vaatia haluamansa asian käsittelyä yhtiökokouksessa oikeus saada määrätyissä tilanteissa henkilökohtainen kutsu yhtiökokoukseen oikeus moittia yhtiökokouksen päätöstä ja vaatia sen muuttamista oikeus vaatia kanteella yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista oikeus vaatia uuden asunto-osakeyhtiölain 9-luvun 13 §:n tarkoittamissa tapauksissa erityistä tarkastusta Omataloyhtiö Kannattaa myös lukea...
Kerrostalomme pyörävarastosta varastetaan aika-ajoin pyöriä. Voiko varastoon laittaa valvontakameran? Entä riistakameran? Nauhoittavan kameran? 171 10.6.2020 Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa vastattiin keväällä hyvin samankaltaiseen kysymykseen. Linkki vastaukseen tässä. Lyhyesti: taloyhtiöihin saa asentaa valvontakameran, myös nauhoittavan, kunhan se on asennettu niin, ettei se loukkaa yksityisyyttä ja kameravalvonnasta on selkeä ilmoitus tilassa, jota valvotaan. 
Taloyhtiöiden varastotilojen varkaudet ovat olleet monissa yhtiöissä vuosikymmenien ajan ongelmana, Onko taloyhtiön hallituksella oikeus sijoittaa… 298 9.3.2020 Taloyhtiöillä on oikeus järjestää tiloissaan kameravalvontaa, mutta koska Suomessa ei ole erikseen lakia taloyhtiöiden kameravalvonnasta, asianajotoimistot ja asiantuntijat kehottavat ottamaan huomioon tiettyjä yksityisyyden suojaan, kotirauhaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä seikkoja. Salakatselun ja kotirauhan rikkomisen välttämiseksi kameravalvonnasta tulee ilmoittaa asianmukaisesti, esimerkiksi näkyvällä kyltillä ”alueella nauhoittava kameravalvonta”. On myös määriteltävä tarkkaan, onko kameravalvottu alue ns. kotirauhan piirissä. Henkilötietolain kannalta on myös erityisen tärkeää, että tallentavaa kameravalvontaa varten on nimetty henkilö, joka vastaa henkilötietoja sisältävän materiaalin asianmukaisesta käsittelystä...
Löytyykö kirjaa tai artikkelia siitä, miten voidaan kehittää kerrostaloasujien yhteisöllisyyttä? 90 26.9.2019 Muutamia oppaita löytyy yhteisöllisyyteen ja kansalais aktivismiin. Esimerkiksi netissä luettavissa olevat Bäcklund ja kumppnit: Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/102475/Backlund_ym_Kansalaiset_kaupunkia_kehittamassa.pdf?sequence=1&isAllowed=y sekä opinnäytetyö Prepula, Elisa. Yhteisöllisyys taloyhtiön voimavarana https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/20714/Prepula_Elisa.pdf?sequence=1&isAllowed=y Myös isännäintitoimistot haluavat auttaa talouhtiöitä yhteisöllisyyden kehittämisessä. Esim. Realia vinkkaa sivuillaa näin https://www.realiaisannointi.fi/ajankohtaista/millainen-yhteisollinen-taloyhtio 4H ehdottaa yhteisen puutarhan perustamista. https://4h.fi/ajankohtaista/...
Taloyhtiön hallituksessa on todella hankala henkilö, sen enempää sanomatta, muistan joskus lukeneeni että jonkun ulkopuolisen "asiantuntijan" tms rauhoittajan… 202 20.8.2019 Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 5 §:ssä Hallituksen kokoontuminen todetaan seuraavasti: ”Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa.” Kannattaa tutustua vielä julkaisuihin: Toimiva hallitus : taloyhtiön hallituksen käsikirja / Pekka Arjasmaa, Keijo Kaivantohttps://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2029637 Hyvä hallintotapa taloyhtiössä / Ben Grass, Jouko Heino, Keijo Kaivanto, Markku Kulomäkihttps://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1917458?lang=fin
Löytyykö kirjaa, jossa olisi selitetty lainsäädäntöä, jota sovellettiin asuntoina käytettyihin yhtiöihin ennen vuotta 1926? 198 1.11.2018 Esko Nurmen, Laura Puron ja Martti Lujasen teoksen Kansan osake : suomalaisen asunto-osakeyhtiön vaiheet (2017) sivulla 9 mainitaan, että ennen vuonna 1926 säädettyä asunto-osakeyhtiölakia sovellettiin yleisen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiöjärjestyksiin otettuja määräyksiä. Kirjan mukaan uudessa laissa täsmennettiin esimerkiksi yhtiövastikkeen sallitut käyttötarkoitukset ja selkeytettiin asunto-osakeyhtiön muotoa (s. 9). Teos kuvaa laajasti suomalaisen asunto-osakeyhtiöjärjestelmän vaiheita mutta ei tarjoa lakitekstejä. Asiaa täytyy siis lähestyä tarkastelemalla ennen vuotta 1926 voimassa olleita osakeyhtiölakia ja -asetusta.   Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston Auria-varastossa on Finlands författningssamling - Suomen Asetus-...
Etsin kirjallisuutta aiheesta keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Eritoten haussa ovat sen perustamiseen liittyvät vinkit, kuten yhtiöjärjestyksen sisällön… 328 12.4.2018 Hei, näissä teoksissa on tietoa nimenomaan kiinteistöosakeyhtiötä, yrityksen perustamista ja toiminnan kannalta keskeistä lainsäädäntöä koskien. Furuhjelm: Yhtiöjärjestysmallit (2011)  Suulamo: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli (2014) Tomperi: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu (uusin painos vuodelta 2018, vanhempiakin painoksia saatavana) Villa: Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö (2018) Yrityksen perustamisopas (2017)  Asunto-osakeyhtiölaki (2016) Asunto-osakeyhtiölaki, kommentaari (osat 1-3) Airaksinen: Osakeyhtiölaki (2010) Verkon kautta on vapaasti luettavissa pari opinnäytetyötä, jotka voivat olla myös hyödyllisiä https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/72865/Onkamo_Niina.pdf?se…https://www.theseus.fi/bitstream...
Kysyisin: löytyykö netistä jotain sellaisia sivustoja, joissa asunto-osakeyhtiöitten osakkeille (jotka eivät siis ole hallituksen jäseniä), joilta löytyisi… 299 16.3.2017 Tässä on muutama linkki sivustoille, joilta pitäisi löytyä monenlaista tietoa asunto-osakeyhtiön osakkaalle. http://www.taloyhtio.net/ Tietopaketti taloyhtiön asukkaalle, hallituksen jäsenelle ja isännöitsijälle. Portaalissa mm. lakitietoa ja kiinteistön kunnossapitoa. Sivuilta selviää isännöitsijän palkkiot, tilintarkastukset, turvallisuussuunnitelmat, peruskorjaukset ja verotusasiat. https://pihaparlamentti.fi/ Pihaparlamentti on Isännöintiliiton julkaisema blogi, jossa pohditaan taloyhtiöiden laki- ja järjestysasioita. Blogissa on juttuja muun muassa yhtiökokouksista, vastikkeista, häiritsevästä elämästä, remonteista ja asunnon vuokraamisesta. https://www.omataloyhtio.fi/ Tietoa yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän toiminnasta,...
Mistä voisin löytää tiedon siitä kuka on suunnitellut Soidintie 14:n (Helsingissä) asunnot? 333 18.8.2016 Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta selvitettiin, että taloyhtiön pääsuunnittelija on arkkitehtitoimisto Kahri. Todennäköisesti kyseessä on arkkitehti Esko Kahri.
Aviopari omistaa yhdessä asunnon. Asunnossa asuu mies, nainen asuu muualla. Kun taloyhtiössä pidetään yhtiökokous, onko molemmilla ääni vai onko heillä yksi… 861 6.4.2016 Me kirjastolaiset emme ole lakiasioiden ammattilaisia, joten varminta on kysyä asiasta asunto-osakeyhtiölain asiantuntijalta tai oman taloyhtiön isännöitsijältä. Asunto-osakeyhtiölain 2 luvussa säännellään, että jos osakeryhmän omistusoikeus kuuluu useammalle kuin yhdelle omistajalle, he voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa vain yhteisesti. Osakeryhmän jakamattomuusperiaate on myös säännelty asunto-osakeyhtiölaissa. Jakamattomuusperiaate tarkoittaa, että yhtiökokouksessa osakkeita edustettaessa yhteisomistajien on joko lähetettävä yhteinen asiamies tai yhteisomistajilla täytyy olla valtuutus toisilta yhteisomistajilta osakkeiden edustamiseen. Osakeryhmä on äänestystilanteessa jakamaton. http://www.finlex.fi/fi/laki/...
Taloyhtiömme pihalle on aikoinaan rakennettu 8 autotallia ns. talkootyönä. Asunto-osakeyhtiö ei ole ollut mukana tässä projektissa, muuta kuin antanut luvan… 945 21.1.2016 Kysymyksesi on sen luontoinen, että siihen vastaaminen edellyttää oikeustieteellistä asiantuntemusta. Ilmaista lakineuvontaa tarjoaa esimerkiksi Suomen Asianajajaliitto, jonka tarjoamaa asianajajapäivystystä järjestetään Helsingissä Itäkeskuksen ja Rikhardinkadun kirjastoissa. Asianajajaliiton nettisivuilla on lisätietoa Asianajajapäivystyksestä ja sen ajankohdista: http://www.asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/asianajajapaivystys (haettu 21.1.2016) Kirjastoista on lainattavissa asunto-osakeyhtiöihin liittyvää kirjallisuutta, jotka saattavat auttaa asiassa. Esimerkiksi Helmet-kirjastoista on lainattavissa seuraavia teoksia: Asunto-osakeyhtiölaki : asunto-osakeyhtiölaki, laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta sekä VNA...
Taloyhtiön isännöitsijältä tulee viestiensä mukana usein huomautuksia "ei saa näyttää kolmansille osapuolille" ja "vain hallituksen jäsenille". Onko tämä… 679 3.9.2015 Uusi asunto-osakeyhtiölaki on säädös 1599/2009 ja sen perustelut sisältävä Hallituksen esitys 24/2009. Säädös tuli voimaan 1.7.2010. Tässä linkki hallituksen esitykseen https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaA… Näissä kahdessa kommentaarissa käsitellään isännöitsijän asemaa uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan: Sillanpää-Vahtera: Asunto-osakehtiölaki käytännössä, 2010. Furuhjelm ym: Asunto-osakeyhtiölaki 2, Kommentaari, 2015. Asian selvittäminen vaatii laajempaa juridista selvittämistä.
Tällainen väite tuli tietooni: "hallituksen jäsenten tietojen päivittäminen ja yhtiöjärjestyksen muutos kaikille vaadittaville tahoille tulee maksamaan useita… 910 14.8.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla kerrotaan, että useimmat rekisteritietoihin tehtävät ilmoitukset ovat maksullisia. Esimerkiksi taloyhtiön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutosilmoituksen hinta on 380 euroa. Lisää tietoa ja käsittelyhinnasto löytyvät maistraattien sivuilta: http://www.maistraatti.fi/kauppa_ja_yhdistysrekisteri https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/hinnasto/kasittelymaksut.html Neuvontaa asunto-osakeyhtiön ilmoituksiin saa myös suoraan maistraatista: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/tietopalvelut.html
Yritän tehdä rahoitusvastikelaskelmaa asunto-osakeyhtiölle. En ole tehnyt sellaista koskaan. Löytyisikö kirjaa jossa numeroesimerkein perinpohjaisesti… 626 16.1.2015 Soile Tomperin kirja Kehittyvä kirjanpitotaito käsittelee rahoituslaskelmia ja toisaalta asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidon keskeisiä kysymyksiä. Kirjaan liittyy myös harjoituskirja Kehittyvä kirjanpitotaito Harjoituskirja / Tomperi Soile Aiheesta saattaa löytyä tietoa myös seuraavista teoksista: Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja / Marjo Salin Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli Kyseiset teokset saadaan Helmet-hausta esille hakusanoilla asunto-osakeyhtiöt kirjanpito http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sasunto-osakeyhti%C3%B6t%20k…
Meneekö autotalliosakkeesta leimavero? Paljonko se on? Pitääkö olla isännöitsijäntodistus vaikka ostaja asuu samassa talossa kuin myyjä? 4789 23.7.2014 Vuoden 1997 alusta voimaan tullut varainsiirtoverolaki korvasi leimaverolain kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta maksettavien leimaverojen osalta. Leimaveron sijasta osakkeen ostajan tulee siis nykyään maksaa varainsiirtoveroa. Verohallinnon palvelunumerosta vastattiin, että autopaikkaosakkeesta tulee maksaa varainsiirtovero, jos autopaikkaosake ei kuulu asunto-osakkeeseen, eli jos siitä on oma osakekirja. Osakkeiden ja arvopapereiden varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Lisää tietoa varainsiirtoveron maksamisesta löytyy osoitteesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Asunnon_osto/Varainsiirtovero… Isännöitsijäntodistusta tarvitaan asunnon oston yhteydessä. Sen tarkoitus on antaa asunnon ostajalle...
Mitkä asiat kuuluvat isännöitsijälle, mitkä kiinteistöhuollolle ja mitkä asunnon omistajalle? Vuokralaisen näkökulmasta kyselen, kun en ikinä tiedä, kenen… 2575 29.4.2011 Julkishallinnon palvelu Suomi.fi toimii verkossa ja on monipuolinen sivusto, jossa on myös aiheenmukainen hakemisto http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ . Palvelut aiheittain - > Asuminen ja rakentaminen, sivustolta löytyy myös aiheeseen liittyvä lainsäädäntö. Asuntoyhtiölaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599 . Ote lakitekstistä: "Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään." Kiinteistöliiton sivuilla mainitaan vastuunjaosta "Taloyhtiön vastuunjakotaulukko perustuu uuteen asunto-osakeyhtiölakiin (1599/2009) ja erityisesti sen kunnossapitoa käsittelevään 4. lukuun....
Kysymykseni koskee Suomessa olevia taloyhtiötä. Paljonko on Suomessa olevien asunto-osakeyhtiöiden tarkka lukumäärä? Kuinka moni näistä ostaa ammatti… 4231 11.11.2010 Asunto-osakeyhtiöiden taloustilastossa on lukumäärä http://tilastokeskus.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_fi.pdf sivulla kolme 79 149 yhtiötä. Isännöintiliiton sivuilta saa vielä nämä tiedot http://www.isannointiliitto.fi/medialle/isannointialasuomessa. Isännöintiliiton arvion tarkempaa tasoa ei ole saatavissa.
Kysymykseni koskee suomen lakia. Saako ulkopuolinen puuttua millään tavoin yksityisen henkilön yksityis-eli henkilökohtaiseen omaisuuteen, esim. kalusteeseen?… 1837 12.10.2010 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100365 tuli voimaan 1.7.2010. Siinä luetellaan, mitä kaikkea tietoa isännöitsijäntodistuksessa tulee/voi olla.