edunvalvonta

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Saako yleinen edunvalvonta antaa tietoja muistisairaan siskoni omaisuuden myynnistä ja muista häneen koskevista tiedoista minulle olen hänen lähinomainen, kun… 26 4.11.2022 Kysy kirjastonhoitajalta ei vastaa lakiasioita koskeviin kysymyksiin, koska vastaajissamme ei ole lakimiehiä. Jotakin yleistä voin kuitenkin sanoa. Yleiset edunvalvojat ja edunvalvontasihteerit hoitavat edunvalvontatoimistoissa asiakkaiden asioita Digi- ja väestötietoviraston tai tuomioistuimen antaman päätöksen mukaisesti. Tehtävät koskevat pääsääntöisesti taloudellisia asioita. Toimistojen toimintatavat kuvataan palvelulupauksessa ja Edunvalvonnan käsikirjassa. Yleisestä edunvalvontaa koskeva sopimus sovitaan asiakkaan ja edunvalvontaa hoitavan tahon kanssa. Tässä sopimuksessa asiakas saa määritellä, kenelle edunvalvoja voi kertoa hänen asioistaan. Edunvalvonnan käsikirjassa todetaan, että : "Edunvalvonnan alkamisesta tulee ilmoittaa...
Kysyisin onko seurakunnan diakoniatyöstä kirjoitettu edunvalvonnan näkökulmasta opinnäytetyötä tai kirjaa tai onko aiheesta missään ammattilehdissä? Teemme… 259 12.9.2016 Tässä vastauksia kysymyksiin: Kysyisin onko seurakunnan diakoniatyöstä kirjoitettu edunvalvonnan näkökulmasta opinnäytetyötä tai kirjaa tai onko aiheesta missään ammattilehdissä? Tai edunvalvonnasta yhteiskunnallisen merkityksen esim. ajankohtaisiin muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaamisen näkökulmasta? VASTAUS: Seurakunnan tai diakoniatyön näkökulmasta ei löydy kirjallisuutta aiheesta. Edunvalvonnan yhteiskunnallisesta merkityksestä voi löytyä jotain näistä julkaisuista: -Liisa Hokkanen: Autetuksi tuleminen https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61787 -Miten turvaan tahtoni toteutumisen? : opas oikeudelliseen ennakointiin http://netpaper.lonnberg.fi/muistiasiantuntijat/opas_oikeudelliseen_enn… -Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna: Ikääntymisen...
Missä kulkee itsemääräämisoikeuden raja? Suvussani on dementoitunut vanhus, joka ei pääse laitoshoitoon, koska ei sinne itse halua, ja sosiaalitoimi vetoaa… 1377 20.2.2016 Valviran sivuilta (http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeud…) löytyy pääperiaate potilaan itsemääräämisoikeudesta: "Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) lähtökohtana on, että myös niiden potilaiden tahtoa on kunnioitettava, jotka eivät kykene päättämään hoidostaan, ja että heidän arvioidun etunsa pohjalta toimitaan vain silloin, kun selvitystä heidän omasta tahdostaan ei saada. Potilas on tällöin joko pysyvästi tai pidemmän aikaa tosiasiallisesti kykenemätön (esim. pitkäaikainen tajuttomuus) käyttämään itsemääräämis-oikeuttaan. Suostumuksen antamiseen kykenemättömän potilaan lähiomaista tai muuta läheistä tai laillista edustajaa on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekoa kuultava sen...
Onko yleinen edunvalvoja vaitiolovelvollinen vai saako hän kertoa asiakkaan henkilökohtaisista asioista esim. asiakkaan lapsille? Jos saa niin minkä takia/mitä… 2416 12.3.2012 Holhoustoimilain 92§ määrää salassapitovelvollisuudesta seuraavaa: "Viranomaisessa toimivan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Edunvalvoja, holhoustoimen edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva henkilö, luottamushenkilö ja holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät ilman asianomaisen suostumusta saa ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei estä asian ilmaisemista: 1) valtion tai kunnan viranomaisille taikka muulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; 2)...