yksilönsuoja

12 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–12.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Minkä takia jos tunnettu henkilö tekee jotain sopimatonta, se tuntuu aina olevan paljon vakavampi juttu kuin jos joku tavallinen henkilö tekee niin? Eli jos… 237 Minilex-sivuston mukaan "julkisuuden henkilöillä on eri tasoinen yksityiselämän suoja kuin yksityishenkilöillä, koska osa heidän toiminnastaan on julkista ja heihin voidaan kohdistaa yleistä arvostelua." Aiheesta on tehty myös opinnäytetyö: Julkisuuden henkilöiden yksityiselämän suoja / Anni Ristimella, Oulun ammattikorkeakoulu, 2018. Opinnäytetyö on luettavissa täältä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/161082/Ristimella_Anni.pd…
Kirjastonhoitaja! Olen kirjoittamassa autofiktiivistä elämänkertaa. Itsestäni tuntuu siltä, että siinä on hahmoja, jotka saattavat tunnistaa itsensä tekstistä… 370 Todellisiin tapahtumiin ja henkiöihin perustuvat fiktiiviset teokset ovat  vanha ja yleinen ilmiö, ääritapauksissa puhutaan ns. avainromaaneista, kun kirjoittaja on jättänyt riittävästi tunnistamista helpottavia johtolankoja. Mikään laki ei kiellä tällaista fiktiota sinänsä ja jos henkilöhahmot eivät ole tarkalleen esikuviensa mukaisia, myöskään laissa kielletty herjaus tai toisen kunnian loukkaus ei välttämättä realisoidu. Fiktiivisillä henkilöillä kun ei ole intimiteettisuojaa. Jos kuitenkin haluaa olla varma, ettei jälkipuheita ja mahdollisia haasteita tule, kannattaa tietenkin kirjoittaa niin, ettei tekstiä voida tulkita todellisen ihmisen kunniaa loukkaavaksi. Tässä liikutaan harmaalla alueella, mutta nyrkkisääntönä voitaneen pitää...
Minua kiinnostaisi minkälaisia tietosuojauhkia kirjaston lainaushistoriatietoon liittyy. Löysin vuodelta 2015 vastauksen (https://www.kirjastot.fi/kysy… 123 Helmet-kirjaston sovelluspäällikkö Susanna Aakon mukaan sama ohjelmisto on käytössä kuin vuonna 2015. Asiakas voi itse käynnistää lainaushistorian Helmet-haun Omissa tiedoissa ja voi myös itse lopettaa sen tallennuksen. Lainaushistoria ei näy kirjaston henkilökunnalle. Asiakaspalvelussa käsitellään vain voimassa olevia lainoja. Entiseen tapaan kirjasto voi teoksen tietojen kautta tarvittaessa tarkistaa kaksi viimeisintä lainaajaa. Helmet-kirjastojen asiakasrekisterin rekisteriseloste (25.5.2018) löytyy osoitteestahttps://www.helmet.fi/fi-FI/Info/Asiakkaana_kirjastossa/Rekisteriseloste(773) . Lainaustietojen paljastaminen kertoisi lähinnä henkilön oletetuista kiinnostuksen kohteista. Tarkka profilointi olisi vaikeampaa, koska lainojen...
Miksi jutuissa, joissa ei puhuta henkilöstä hänen oikealla nimellään, nimi muutetaan joksikin toiseksi nimeksi? Jutussa siis lukee esim. Matti (nimi muutettu)… 526 Se, ettei tiedotusvälineissä paljasteta henkilöiden oikeita nimiä, perustuu toisaalta Journalistin ohjeisiin, toisaalta niiden taustalla vaikuttavaan yksilönsuojaa koskevaan lainsäädäntöön. Puhuminen "Matista" anonyymin "henkilö A:n" asemesta on nähdäkseni hyvä tapa tähdentää vastaanottajalle sitä, että kyse on todellisesta yksittäisestä ihmisestä eikä vain  - mahdollisesti hypoteettisesta -  esimerkkitapauksesta. Myös luettavuuden kannalta "Matti" tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin jäykkä ja kankea "henkilö A". Lähteet ja kirjallisuutta: Journalistin ohjeet (https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/) Jorma Mäntylä, Journalistin etiikka Päivi Tillikka, Journalistin sananvapaus Sari Näre, Julkisuudesta ja intimiteetistä Timo Vuortama,...
Saako yksityisen tilin facebook päivityksestä ottaa screen shotin ja luovuttaa se kolmannelle osapuolelle? 512 Näin muotoiltuun kysymykseen on vaikea vastata tietämättä, tarkoitetaanko "yksityisellä tilillä" kysyjän omaa vai jonkun toisen tiliä. Oletan seuraavassa, että kysyjä tarkoittaa jonkun toisen ei-julkista tiliä. Jos kysyjällä on laillinen pääsy mainitulle tilille, ei kuvaruutukaappauksen tekemiselle ja tuloksen luovuttamista kolmannelle osapuolelle voine pitää ainakaan lähtökohtaisesti laittomana. Kysymykseen "saako" liittyy toki myös moraalinen ulottuvuus, jolloin riippuu täysin kopion sisällöstä, onko sen levittäminen hyväksyttävää. Jos esimerkiksi kyseinen kolmas osapuoli on henkilö, jolta kopioidun tilin omistaja on kieltänyt pääsyn omalle tililleen, voidaan kopioinnin tuloksen luovuttamista pitää ainakin eettisesti kyseenalaisena....
Saako tyonantaja googlettaa tyonhakijat ja vierailla esim. hänen facebookissa / sivustolla 1580 Tietosuojavaltuutettu on sivuillaan ottanut asiaan kantaa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/henkilotietojenkeraaminenin… . Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) (työelämän tietosuojalaki) sanotaan, että työnantajan tulee kerätä tiedot ensisijaisesti työntekijältä/työnhakijalta itseltään. Kyseisen lain 4 § koskee myös tietoverkoista kerättyjä tietoja. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä löytyy esimerkiksi Finlexistä :http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759 . Työsuojeluhallinon sivuilla on myös tietoa työelämän tietosuojasta http://www.tyosuojelu.fi/fi/tietosuoja . Tämänkin mukaan: "Muualta kuin työntekijältä itseltään kerätyistä tiedoista ja niiden sisällöstä työnantajan on kerrottava työntekijälle...
Morjens. onko vartialla/järjestysmiehellä oikeutta tehdä ns poistumis tarkastus henkilökunnalle kun he poistuvat työpäivän päätteeksi kauppaliikkeestä? … 1617 Yksityisyyden suoja työpaikalla on tiukka, mutta koska työpaikan tilanteet ja työsopimukset voivat olla moninaisia, sinun kannattaa keskustella asiasta joko ammattiyhdistyksesi luottamusmiehen tai ammattiyhdistyksen lakimiehen kanssa. Jos et kuulu liittoon, apua voit saada ainakin seuraavista palveluista : Kysy eduskunnan kirjastosta : http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/feedback/tietopalvelukysymys.htx Etelä-Suomen aluehallintovirasto : Työsuhde- ja työhyvinvointipäivystys : http://www.tyosuojelu.fi/fi/etela_asiakaspalvelu Asiaan liittyviä lähteitä: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759#L7P23 Laki yksityisistä turvallisuuspalvelveluista : http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/...
Saako kirjana julkaistuja sukutauluja laittaa esille internettiin kysymättä lupaa henkilöiltä, joiden tietoja ko. tauluissa on? 4482 Kun vielä elävien ihmisten sukututkimustietoja siirretään avoimeen internet-verkkoon, kyseessä on henkilötietojen sähköinen luovuttaminen, jolloin henkilötietolain ja julkisuuslain perustella jokaiselta ao. henkilöltä olisi pyrittävä pyytämään suostumus tietojensa internet-julkaisulle. Vaikka tiedot olisi jo aiemmin julkaistu sukukirjassa, avoimessa verkkoympäristössä tietojen voisi katsoa olevan laajemmin saatavilla ja niiden käyttö huonommin hallittavissa kuin usein vain pienenä painoksena oman suvun jäsenille julkaistun sukukirjan kautta, joten ao. ihmisillä saattaisi olla erilaisia toiveita sukutietojensa kirja- ja internet-julkaisua koskien. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan: "Jos esimerkiksi jokin yhdistys julkaisee...
Onko Lex Nokiasta mitä tiedonlähteitä, kun asiakkaalle pitäisi etsiä. Toinen haku koskee esittelyä kirjailija Leon Donnasta englanninkielisenä, joko artikkeli,… 831 Vastaus koskee "Lex Nokiaa" Lex Nokia liittyy hallituksen esitykseen 48/2008 "Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta". Hallituksen esitykseen liittyvät lakiehdotkset on hyväksytty. Ne ovat: 1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. Säädöskokoelma 125/2009 2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta. Säädöskokelma 126/2009 3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta. Säädöskokoelma 127/2009 4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Säädöskokoelma 128/2009. Hallituksen esitys ja säädökset löytyvät osoitteesta www.eduskunt.fi >...
Haluaisin tietää, onko perusteita estää työnantajaa liittämästä työpaikan netti-kotisivuun työntekijän valokuvaa. Millä perustein voi sen estää? 5190 Henkilön oikeus omaan kuvaan on käsitteenä pääosin lailla säätelemätön. Vakiintuneen säännön mukaan henkilön kuvan käyttö mainonnassa edellyttää ao. henkilön lupaa. Oikeuskirjallisuudessa em. sääntö on usein laajennettu koskemaan kaikkea kaupallista toimintaa. Tämä tulkinta ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä mm. uutistoiminta, jossa kuvan käyttö on sallittu ilman lupaa, on useimmiten kaupallista toimintaa. Henkilön kuvan käytöstä työnantajan nettisivuilla ei ole olemassa oikeuskäytäntöä. Toisaalta kuvan liittäminen sivuille kertoo jotakin henkilön yksityiselämästä, ja siten sen ehkä voidaan katsoa kuuluvan ainakin jossain määrin yksityiselämän suojan ja henkilön itsemääräämisoikeuden piiriin. Kysymys on siis vaikeasta asiasta, johon ei...
Yksityisyyden suojaan työelämässä liittyvä kirjallisuus, artikkelit, tutkimukset ja opinnäytetyöt ensisijaisesti suomeksi, mutta myös englanniksi ja ruotsiksi. 1033 Eduskunnan kirjaston SELMA-tietokanasta http://www.eduskunta.fi/kirjasto/ löytyy asiasta runsaasti viitteitä. SELMA-tietokanta sisältää viitetiedot kirjoista, artikkeleista ja aikakauslehdistä. Kannatta hakea asiasanahauilla asiasanoilla: yksilönsuoja, salakuuntelu, tietosuoja, yksityiselämän loukkaaminen. Viitteet voi järjestää aikajärjestykseen. Eduskunnan valtiopäiväasiakirjoista löytyy yksityisyyden suojaa käsitteleviä hallituksen esityksiä,uusin HE 162/2003, joka käsittelee yksityisyyden suojaa työelämässä. http://www.eduskunta.fi/ Finlex-tietokannasta http://www.finlex.fi löytyy lainsäädäntöä ja oikeustapauksia, esim Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 477/2001. Eduskunnan kirjaston osoite: Aurorankatu 6 00102 Helsinki...
Mistä voisin saada tietää, millaiset ovat säännökset yksityisyyden suojasta työelämässä USA:ssa? Teen gradua aiheesta "yksityisyyden suoja virkasuhteessa" ja… 1278 Eduskunnan kirjaston sivuilla on tietokanta ELKI, jossa on linkkejä oikeuden, politiikan ja hallinon alueelta: http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html . Linkkejä voi hakea maittain ja aiheittain. Sieltä pääsee mm. Thomas-tietokantaan Yhdysvalloissa, josta voi etsiä lakitietoa: http://thomas.loc.gov/ . Suomen yhteisluetteloista Manda:sta ja Linda:sta en löytänyt suoraan aihetta käsitteleviä julkaisuja. Tämä oli ainoa viite, joka sivuaa aihetta: Tuliara, Merru Työnhakijoiden huumetestauksesta ja oikeudesta yksityisyyteen Yhdysvalloissa JULKAISUSSA: Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja. 1996, s. 97-122 ASIASANAT: testit - huumeet työnhaku - testit yksilönsuoja - työntekijät - Yhdysvallat Eduskunnan kirjastosta voit saada muutenkin...