kunnat

64 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Missä sijaitsivat Pielisvesi ja Pielisjärvi nimiset paikkakunnat vuonna 1913? 67 8.9.2023 Pielisjärven kunta on ollut olemassa vuoteen 1973 asti, joilloin se yhdistyi Lieksan kauppalan kanssa muodostaen Lieksan kaupungin. Pielisjärven historia alkaa ainakin jo 1600-luvulta: https://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=397&TYPE=HTML&LANG=FI Pielisjärvi sijaitsi Pohjois-Karjalassa nykyisen Lieksan alueella, Pielinen-nimisen järven ympäristössä - kunnan käsittämä alue vaihteli vuosisatojen saatossa. Pielisjärven historiaan ja aluekehitykseen voi tutustua esimerkiksi näiden teosten avulla: A.S. Kilpeläinen, A.L. Hintikka, V.A. Saloheimo: Pielisjärven historia 1 Saimi Hirvonen: Pielisjärven pitäjän historia. 2, 1721-1810 Elli Oinonen-Edén: Pielisjärven historia. 3, Pielisjärven ja Juuan historia 1811-1864...
Miksi kunnan Nurmeksen on Nurmes? Voittaako se nurmikko on ja johonkin henkilöön? 77 20.7.2023 Nurmeksen nimen arvellaan olevan lähtöisin järvennimestä Nurmesjärvi, jossa 'nurmes' on johdos karjalankielisestä nurmi-sanasta. Toisin kuin suomessa, karjalan kielessä 'nurmi' tarkoittaa luonnonniittyä, esimerkiksi rantaniittyä. Lähde:  Suomalainen paikannimikirja
Olen etsinyt tieoja, kuinka paljon Vaalankunnan Pelson kylässä on asukkaita, siis kunnassa kirjoilla olevia asukkaita. En tarkoita vankeja. En ole tietoa… 82 13.10.2022 On varmaan parasta ottaa yhteyttä Vaalan kuntaan, Kunnan puhelinvaihteen numero on (08) 5875 6000, avoinna viraston aukioloaikoina. Ne löytyvät verkkosivulta https://www.vaala.fi/yhteystiedot-2 Myös Vaalan kirjasto saattaisi osata auttaa: https://www.vaala.fi/hyvinvointi/kirjasto/   
Kuinka monessa Suomen maakunnassa on muita kuin suomenkielisiä kuntia? 63 20.9.2022 Kuntaliiton sivulla on tietoa kaksikielisistä kunnista ja niiden sijainnista, https://www.kuntaliitto.fi/kunnat-ja-kuntayhtymat/kaksikieliset-kunnat.
Onko mikään kaupunki/kunta/maa missään maassa maksanut osinkoa asukkailleen osakesalkkunsa tuotoista? 94 13.9.2022 Suomen kuntien taloudesta löytyy tietoa Kuntaliitosta. Kunnan sijoitusvarallisuudesta ja sen hallinnasta, https://kaks.fi/wp-content/uploads/2016/02/Kunnan-sijoitusvarallisuudes… Kuntien menot ja tulot, https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntatalouden-tilastot/menot-ja-tulot Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot Vuoden 2020 tilinpäätöstietojen mukaan, https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Menot%20ja%20… Kuntien tulot käytetään näiden mukaan käsittääkseni menojen kattamiseen eli jos tuottoa on tullut, se on laskettu tuloksi. Tarkempaa selvitystä asiasta on kysyttävä Kuntaliitosta, jonne voi jättää neuvontapyynnön lomakkeella, https://www.kuntaliitto.fi/neuvontapyynto Kaikkien kuntien...
Minkä kunnan maamerkkinä on maitohorsma? 109 19.8.2022 Euroopan luonnonsuojeluvuoden 1995 Suomen työjaosto haastoi kaikki Suomen kunnat valitsemaan omia nimikkolajejaan. Näistä epävirallisista valinnoista on tietoa tarjolla melko hajanaisesti: jotkut kunnat mainitsevat niitä kotisivuillaan, toiset eivät. Joidenkin lähteiden mukaan maitohorsma on Kemijärven nimikkokasvi (ks. esim. http://wikikko.info/wiki/Luontotunnukset). Maitohorsma on myös Etelä-Pohjanmaan maakuntakukka (ks. esim. Etelä-Pohjanmaan liiton sivut: https://epliitto.fi/etela-pohjanmaa/maakuntatunnukset/).
Täytyykö kunnan pyytää jokaisesta kuntaan käsittelyyn saapuneesta ympäristölupahakemuksesta lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, siis ELY… 77 22.3.2022 Eduskunnan kirjasto ei tulkitse lakeja ja siksi voin antaa vain asiaan liittyvän lakipykälän ja aiheeseen liittyvää muuta lainsäädäntöä linkkinä. Tässä tapauksessa ​​valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713  antaa ohjeistuksen siitä, koska kunnan on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta ympäristölupa-asioissa pykälässä 12: 12 § (17.1.2019/50) Lupa- ja ilmoitusasiassa pyydettävät lausunnot ”Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ympäristölupa-asiassa, joka koskee toiminnan sijoittumista tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.” Suomen kuntaliiton Ympäristönsuojelu-sivulla...
Löytyykö mistään tietoa syntyneitten määrästä kunnittain per vuosi? 1098 4.2.2022 Kunnittainen tieto syntyneistä löytyy Tilastokeskuksen sivuilta osoitteesta https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__synt/statfin_syn… Taulukkoja voi tehdä valitsemillaan tiedoilla, myös kuolleista ja kuntien välisestä muutosta. Voit valita taulukkoon kaikki kunnat tai vain yhden. Viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2020.
Millainen kuntamuoto oli kauppala tarkkaan ottaen? Mikä kauppalan ja kaupungin ero? Wikipediassa kerrotaan, että kauppala oli kuntamuotona tehokkaampi kuin… 509 5.1.2022 Hei, Halvempi kuntamuoto kauppala oli nimenomaan noiden kaupunkien rasitteiden takia (kuten velvollisuus maistraatin, raastuvanoikeuden ja kunnallisen poliisilaitoksen ylläpitoon). Tehokkuus taas liittynee siihen, että vuoden 1948 kunnallislaki mahdollisti kunnanjohtajan viran perustamisen myös maalaiskuntiin, missä kunnallishallinnon tehtävien lisääntyminen aiheutti painetta ammattimaisemmalle asioidenhoidolle. Tämän mainitsee Martti Sinisalmikin  ”maalaiskuntain tehtävien laajentuminen ja moninaistuminen on tehnyt tarpeelliseksi saada etenkin suurempiin kuntiin pysyväinen ammattitaitoinen viranhaltija, jolla on riittävän itsenäinen asema” (s. 110 Martti Sinisalmi: Suomen kaupunkien keskushallinto 1927-1998). Tässä mielessä...
Millä suomen kunnalla on eniten naapurikuntia? Omien laskujeni mukaan Kouvolalla ja Sastamalalla on molemmilla 11, liekö tuo ennätys? 335 1.11.2021 Tällaisilla kuntaliitosten myötä pinta-alaltaan paisuneilla kaupungeilla on useinkin tosiaan runsaasti rajanaapurikuntia. Kysyjän mainitsemien lisäksi esimerkiksi Savonlinnaa ympäröi varsin monta kuntaa https://fi.wikipedia.org/wiki/Savonlinna Myös Kuopiolla on useita rajanaapureita https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuopio Voisiko Hämeenlinna kuitenkin olla tässä ykkönen. Ikään kuin kolmesta palasesta koostuvalla kaupungilla näyttäisi olevan yhteistä rajaa 12 kunnan kanssa.  https://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4meenlinna Pienemmistä kunnista Pöytyällä on yhdeksän naapurikuntaa. https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6yty%C3%A4  Niiden lisäksi Kuhankuonon rajakivellä Pöytyän kanssa yhden rajapisteen naapurikuntia ovat Masku, Nousiainen, Rusko...
Löytyisikö jostain tietoa Suomen kuntien ja kaupungien perustamispäivistä? 199 7.10.2021 Netistä en onnistunut löytämään koottua luetteloa Suomen kuntien perustamispäivistä, joten lähetin kysymyksesi Kuntaliittoon ja sieltä vastattiin, ettei heilläkään ole listaa tarkoista perustamispäivistä. Suomen kuntien perustamisvuosista löytyy kyllä luettelo Wikipediasta, ja yksittäisen kunnan tietoja voi tarkastella esimerkiksi kyseisen kunnan omilta nettisivuilta. Helmet-kirjastoissa on lainattavissa Suomen kuntia käsitteleviä teoksia, mm. Suomen kunnat 1917-2009 (2008, toim. Mika Mäkelä, Pirkko Retti), jossa esitellään Suomen kuntarakennetta ja kuntaliitoksia sekä Suomen kuntavaakunat (2013), jossa kerrotaan myös kuntien synnystä ja liitoshistoriasta. Lähteet: Helmet.fi. https://www.helmet.fi/fi-FI Wikipedia. Luettelo Suomen...
Mistä löytyisi tietoa Turun kunnankirjurikursseista? Esim. miten pitkästä koulutuksesta oli kyse 1930-luvulla. 153 4.8.2021 Ahkerasti ajan lehdissä ilmoitelleen "T:ri Väntin" Turun kunnankirjurikurssin kesto on ilmoituksista päätellen ollut muutamia viikkoja: esimerkiksi vuoden 1938 jälkipuoliskolla uusia kursseja ilmoitettiin alkavaksi noin kuuden viikon välein (28.7., 12.9., 24.10. ja 5.12.). Väntti oli kurssin ainoa opettaja. Pitkin 30-lukua lehdissä julkaistiin "tohtori Väntin" koulutusta kritisoivia ja sen tarkoituksen kyseenalaistavia kirjoituksia. Maalaiskuntien liiton näkemyksen mukaan "johtaja" Väntillä ei ollut pätevyyttä antaa kunnallisalan koulutusta. Liitto ilmoitti omana näkemyksenään, "etteivät Väntin kurssit vastaa sitä tarkoitusta, mihin niillä yritetään pyrkiä, eikä niin ollen voida myöskään Väntin kurssin käyneille myöntää minkäänlaista...
Millä nimikkeillä kirjastoissa työskennellään? 422 3.8.2021 Löysin Virpi Oksasen pro gradu tutkielman kirjastoalan ammattinimikkeistä vuodelta 2020. Hän listaa tavallisimpia: kirjastonhoitaja/erikoiskirjastonhoitaja, kirjastovirkailija/erikoiskirjastovirkailija, informaatikko/pedagoginen informaatikko, kirjastoauton virkailija, kirjastopedagogi, mediaohjaaja, kirjastoneuvoja. Lisäksi on tietenkin hanketyöntekijöitä sekä johto-ja esihenkilöitä, joiden nimekkeet vaihtelevat melkoisesti.  https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/121754/OksanenVirpi.pdf?sequence=2 Isomman kunnan ja kaupunginkirjastolla on yleensä kirjastotoimen johtaja tai kirjastopalveluiden johtaja ja mahdollisesti osastonjohtajia tai asiakaspalvelupäälliköitä. Pienemmillä kirjastoilla on kirjastonjohtajat, mutta kirjaston johto...
Olen kiinnostunut kunnan päätöksentekoa koskevasta kirjallisuudesta. Voisitteko mainita tätä aihetta käsitteleviä kirjoja? 101 21.6.2021 Voit tutustua esimerkiksi kuntalain kommentaariin:  https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994203604006250    Uskoisin, että teoksesta löytyy vastaus moniin kysymyksiin.    Kunnan kokousmuisti -kirjassa on kuvattu päätöksenteko- ja kokousmenettelyt: https://eduskunnankirjasto.finna.fi/Record/ekk.994164734006250   Kuntaliitto on julkaissut Kuntapäättäjän käsikirjan, tämän voi varmaan saada jostakin lainaksikin: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/509512-kuntapaattajan-kokousk…   Toivottavasti näillä pääsee alkuun!    Ystävällisin terveisin,
Loppi on perustettu vuonna 1632 ja täyttää 390 vuotta ensi vuonna, mutta minä päivänä? Milloin siis on Lopen kunnan syntymäpäivä? 335 12.3.2021 Emme löytäneet tarkkaa Lopen kunnan perustamispäivämäärää. Lopen kunnan Loppi-infosta asiaa kannattaa vielä kysellä:https://loppi.fi/loppi-info/ 1600-luvun asiakirjoja on luultavasti seurakuntien arkistoissa, sillä "kunta" oli tuolloin seurakunta tai sitten alue, jolla pidettiin omat käräjät - joita niitäkin saattoi johtaa kirkkoherra. Sukututkimusseuran mukaan Loppi on kenties seurakuntana vanhempi kuin 1632: http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=305&TYPE=HTML Ensimmäinen kirkkoherra mainitaan 1632, mutta kappalainen on ollut jo 1500-luvulla. Lieneekö niin, että Lopin itsenäisyys lasketaan tuota oman kirkkoherran nimittämisestä?http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=PRIESTS&ID=305&TYPE=HTML&...
Kuinka monta yli 80-vuotiasta on Vihti-Karkkila alueella? 190 5.3.2021 Tilastoja löytyi Kuntaliiton sivun excel-taulukosta vuodelta 2019 yli 75-vuotiaista, https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntatalouden-tilastot/kuntien-vaesto…. Luku Karkkilassa oli 922 ja Vihdissä 2111. Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut antaa yli 65-vuotiaiden määrän, https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut/?rxid=444223df… Tilastokeskuksesta luvut varmasti löytyvät ja sieltä voi kysyä asiasta, http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/info.html.
Tarvitsen kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä liikunta- tai liikuntatoimen sihteerien sähköpostit. 121 12.2.2021 Vaikuttaa silltä, ettei ainakaan kaikkien kuntien yhteystietoja löydy koottuna listana. Kuntaliiton sivuilta löytyy linkki kaikkiin Suomen kuntiin. Tätä kautta löytyvät yhteystiedot:  https://www.kuntaliitto.fi/kunnat-ja-kuntayhtymat  
Vuoden 2020 lopussa viiden seurakunnan talousyksikön evlut-kirkkoon kuuluvien jäsenmäärä oli alle 60 prosenttia asukkaista alueella (Kaskinen, Kerava, Espoon… 138 1.2.2021 Vuoden 2019 lopun tietojen mukaan mainituilla viidellä alueella asui 1 215 343 asukasta. Koko maan asukasluku oli tuolloin 5 525 292, joten alueiden väestö edusti noin 22 prosenttia koko maan väestöstä. https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntatalouden-tilastot/kuntien-vaestotiedot
Milloin Siilinjärven kunnantalon ja terveyskeskuksen purkaminen alkaa? 169 12.11.2020 Siilinjärven kunnantalolta kerrottiin, että terveyskeskuksen työterveysosaston purkaminen on alkanut, mutta muun terveyskeskuksen ja kunnantalon purkamisen aloittamisesta ei ole vielä tietoa.
Mitä asioita päätetään ja käsitellään kuntatasolla ja mitä päätetään eduskuntatasolla. Mitä näihin toimiin hakeutuvat tulisivat tietää yhteiskuntarakenteesta? 202 25.9.2020 Hei, tässä hyvin tiivistetty vastaus. Lopussa lukuvinkkejä aiheesta. Eduskunta edustaa ylintä päätöksentekovaltaa ja sen tärkein tehtävä on lakien säätäminen. Lakien säätämisen lisäksi eduskunta päättää valtion budjetista ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä. Kuntien tehtävä on järjestää kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Kuntien itsehallinnosta on säädetty perustuslaissa (731/1999), ja valtiolla on vain rajattu oikeus puuttua itsehallinnollisten yhteisöjen toimintaan. Kunnalliseen hallintoon kuuluvat virkamiehet työskentelevät käytännössä tiiviisti valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa. Kuntien ylimpänä päätöksentekoelimenä on kuntavaaleilla valittu valtuusto. Kuntien...