Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta -selvitys

Taiteen ja kulttuurin toimialan tietoperustan kehittäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian tavoitteista. Tietoperustan kehittäminen on tunnistettu tärkeäksi osaksi myös valtionrahoitusjärjestelmien, kulttuuripolitiikan ohjauskeinojen sekä hallinnonalojen välisen yhteistyön vahvistamista. 

Selvitys on kuvaus taiteen ja kulttuurin alojen tietoperustasta sekä esitys keskeisimmistä kehittämistarpeista ja niiden edellytyksistä. Selvitys toteutettiin kolmessa työvaiheessa. Ensimmäisessä työvaiheessa kartoitettiin nykyinen taiteen ja kulttuurin alojen keskeisin tilasto- ja tietoperusta dokumentti- ja haastatteluaineistojen perusteella. Toisessa vaiheessa täydennettiin tietotarpeita ja kehittämiskohteiden reunaehtoja temaattisilla työpajoilla. Kolmannessa työvaiheessa jäsennettiin kehittämiskohteiden edellytyksiä eri aineistojen pohjalta. 

Taiteen ja kulttuurin tietoperusta on sisällöllisesti epäyhtenäinen, rakenteeltaan sirpaleinen ja tietoprosesseiltaan monimuotoinen. Keskeisimpiä syitä ovat toiminnan monimuotoisuus, sääntelemättömyys ja sen myötä hallinnollisten rekisterien puute sekä tietoprosessien hajautuminen kymmenille pääasiassa yksityisille toimijoille. Samalla tietoperusta on rikas ja laaja. Tietoperustan ja prosessien luonne määrittelee myös paljon kehittämisen mahdollisuuksia. 

Toimenpidesuositukset koskevat yhteistyörakenteiden kehittämistä, ohjauskeinojen kehittämistä, tiedon yhteentoimivuuden lisäämistä, tiedon koontia sekä analyysi- ja tulkintakyvykkyyden vahvistamista. Näiden kehittämisen edellytyksenä on laajan toimijajoukon kyvykkyyksien parantaminen ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, kuten lainsäädännön ja tietojärjestelmien kehityksen hyödyntäminen.

Julkaisu OKM:n sivuilla: Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta. Nykytila ja kehittämisehdotukset