Lasten lukemista ja lukutaitoa edistetään toimijoiden tehokkaalla yhteistyöllä

Aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointiraportti on valmistunut ja se on julkaistu sähköisenä Patiossa (www.patio.fi). Kirjastotoimessa arviointikohteena oli kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä.

Arvioinnissa todetaan, että kirjastot näkevät lasten lukemisen ja lukuharrastuksen edistämisen hyvin keskeiseksi ja merkitykselliseksi tehtäväkseen. Kuitenkin vain neljännes kirjastoista arvioi henkilöstöresurssinsa riittäviksi. Erityisesti pienissä kirjastoissa koetaan, että lasten lukemisen edistämiseen ei pystytä riittävästi paneutumaan.

Lasten lukemisen ja lukutaidon edistämiseen kirjastoilla on hyvät perinteisten aineistojen kokoelmat. Uusia aineistomuotoja, kuten e-aineistoja ja pelejä, on tarjolla heikosti. Lastenaineistojen suunnitelmallinen hankinta- ja kokoelmatyö on melko vähäistä. Kaksikielisten ja saamelaisalueiden kuntien kirjastot arvioivat hankkineensa lastenaineistoja alueensa kieliryhmien tarpeet huomioiden. Lapsille suunnatut kirjastopalvelut painottuvat perinteisiin satutunteihin, lukudiplomeihin sekä kirjastonkäytön ja tiedonhankintataitojen opetukseen. Läksykerhoja erityisille oppijoille tai lukuneuvontaa lasten vanhemmille on tarjolla vähemmän.

Kirjastojen tärkein yhteistyökumppani on koulutoimi, jonka kanssa lähes kaikki kirjastot tekevät joko säännöllistä tai satunnaista yhteistyötä. Useimmat kirjastot ovat yhteistyössä myös varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö perustuu useimmiten vakiintuneisiin käytäntöihin tai sitä tehdään tarpeen mukaan tai pyydettäessä. 

Kirjasto puuttuu monessa kunnassa sellaisista päätöksentekoa ohjaavista ohjelmista ja suunnitelmista, jotka koskevat lapsia. Kirjastopalvelut ovat huonosti mukana kuntien lapsia koskevissa hyvinvointisuunnitelmissa. Vain joka kymmenennessä kunnassa hyvinvointikertomukseen on otettu mukaan tunnuslukuja, jotka koskevat lastenkirjastopalveluja. Kuntien olisi kuitenkin syytä ottaa ne osaksi lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistyötä.

Tulevaisuuden suuntaviivoiksi aluehallintovirasto ehdottaa, että:

 • Seuraavan hallitusohjelman kärkihankkeeksi nostetaan valtakunnallinen lastenkirjastotyön, lukutaidon ja lukemisen edistämisen ohjelma, jonka avulla luodaan toimintamalleja lukutaidon ja lukemisen edistämiseen sekä tasoitetaan eroja toiminnassa eri alueiden välillä. Ohjelman rahoitus tulee olla laajasti eri toimijoiden haettavissa ja toimijoilta tulee edellyttää laaja-alaista yhteistyötä.
   
 • Kirjastot laativat toimintaympäristön analyysiin perustuvat toimintasuunnitelmat lastenkirjastotyöhön. Kirjastot tekevät lukemisen edistämistä verkostomaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
   
 • Kunnat ottavat kirjastopalvelut osaksi lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisen suunnittelua. Kirjastopalvelut huomioidaan tärkeänä osana lasten hyvinvointia ottamalla lukeminen ja lukutaidot indikaattoriksi kunnan hyvinvointikertomukseen. Lasten kirjastopalveluja parannetaan kehittämällä osallistamis- ja kuulemismenetelmiä yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa.
   
 • Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot jakavat ja tukevat alueensa lastenkirjastotyön osaamista, työmuotojen ja ammatillisen osaamisen kehittämistä sekä toteuttavat lasten lukuharrastusta edistäviä alueellisia kokeilu- ja kehittämishankkeita.
   
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat yhdessä kansallisen koulun ja kirjaston yhteistyön strategian ja mallin yhteistyölle ja kustannusten jaolle.

Lisätietoja:

https://www.patio.fi/web/pepa-2017-valtakunnallinen/kirjastopalvelut

https://www.patio.fi/web/pepa-2017-valtakunnallinen/bibliotekstjanster

Esittelyt Kirjastokaistalla:

https://www.kirjastokaista.fi/kirjastopalvelut-lasten-lukemisen-ja-lukutaidon-edistajana

https://www.kirjastokaista.fi/sv/bibliotekets-roll-for-att-framja-barns-lasande-och-laskunnighet

Etelä-Suomen AVI:
Kristiina Kontiainen, ylitarkastaja, p. 0295 016 538
Raija Valtonen, suunnittelija, p. 0295 016 567

Itä-Suomen AVI ja valtakunnalliset tiedot:
Eeva Hiltunen, kirjastotoimen ylitarkastaja, p. 0295 016 513

Lapin AVI:
Satu Ihanamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, p. 0295 017 395

Lounais-Suomen AVI:
Päivi Almgren, kirjastotoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 300

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:
Marjariitta Viiri, kirjastotoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 823
Susanne Ahlroth, sivistystoimen ylitarkastaja, p. 0295 018 762

Pohjois-Suomen AVI:
Merja Kummala-Mustonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, p. 0295 017 552

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi.

Patio – tieto paikallaan