KDK- ja ATT-hankkeiden kommentointipyyntö: Oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot

Käyttöoikeuksiin liittyvien metatietojen puutteellisuus on yksi suurimpia ongelmia, kun arkistojen, kirjastojen, museoiden ja tieteen aineistoja avataan, arkistoidaan ja annetaan käyttöön. Kevään 2016 aikana laaja ryhmä asiantuntijoita Kansallinen digitaalinen kirjasto - ja Avoin tiede ja tutkimus -hankkeiden piiristä on kartoittanut oikeuksiin liittyvien metatietojen tilannetta sekä laatinut ehdotuksia siitä, mihin tulisi pyrkiä ja miten edetä.

Tieteen ja kulttuurin aineistojen oikeuksien luotettava hallinta on kaikkien etu.  Haasteita voi olla kaikilla tasoilla: eri toimijoiden tarpeet ja käytännöt voivat olla hyvinkin erilaisia, tiedot ja sopimukset puutteellisia tai formaatit ja tietojärjestelmät eivät tue tämän päivän tarpeita. Kehitys on myös nopeaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Siksi on tärkeää sopia yhteisistä linjauksista, tavoitteista joihin voimme yhdessä pyrkiä paremman yhteentoimivuuden ja käytettävyyden saavuttamiseksi. Yhteiset linjaukset ovat erityisen tärkeitä eri toimijoiden aineistoja yhteen kokoavien palveluiden, kuten Finnan, näkökulmasta: ilman laajaa yhteentoimivuutta esimerkiksi käyttöoikeustietoihin perustuvia, käyttäjille hyödyllisiä ominaisuuksia on vaikeaa toteuttaa palveluihin.

Toivomme nyt kommentteja työryhmän laatimaan Oikeuksien hallintaan liityvät metatiedot -selvityksen versioon 0.9. Pyydämme kiinnittämään huomiota myös erityisesti liitteisiin 1 ja 3, joissa on selkeitä ehdotuksia siitä miten saatavuutta (pääsyä aineistoon/sen saamista käyttöön), rajoitusten perusteita sekä tekijänoikeuksiin liittyviä asioita tulisi ilmaista, kun metatietoja ja aineistoja avataan, siirretään tai arkistoidaan.

Selvityksessä on otettu huomioon kirjastosektorilla laadittu KUMEA:n ohjeistus käyttöoikeustietojen tallentamiseksi MARC 21 – ja Dublin Core -formaateissa. Ohjeistusta tullaan laajentamaan niin, että tutkimusdatan erityistarpeet esimerkiksi tietosuojan osalta otetaan huomioon.

Kommentoitavat dokumentit löytyvät vastauslomakkeen kautta tai suoraan tästä kansiosta: https://drive.google.com/folderview?id=0B0KCfwEiQbNtODBtX2VSb1lPcTg&usp=sharing

Kommentointi sulkeutuu 1.9. 2016 klo 16. Toivomme laajaa kommentointia, jonka jälkeen selvitysteksti viedään varsinaiseen hyväksymisprosessiin kummassakin hankkeessa.

Kommentteja pyydetään lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/0CF1C42E9EF7E8C3.par Vastauslomakkeessa on rajoitettu merkkien määrää. Jos haluatte kommentoida muulla tavoin, olkaa ystävällisesti yhteydessä ryhmän puheenjohtajaan, joka antaa lisätietoja ja ottaa vastaan kommentteja myös suoraan: Jessica Parland-von Essen, puheenjohtaja, parland@csc.fi, p. 050 3812182.