Mitä mediakasvatus on?

Mediakasvatuksen tavoitteena on kehittää kykyä nähdä medioiden tuottamien tarinoiden takana oleviin arvoihin ja intresseihin. Kannustaa pohtivaan ajatteluun. Opastaa tarkastelemaan ja tulkitsemaan asioita erilaisista näkökulmista. Auttaa tekemään perusteltuja valintoja ongelmia ratkaistaessa. Innostaa argumentoimaan selkeästi mielipiteensä. Osallistaa yhdessä tekemiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun.

Digitaalinen kulttuuri tuo mukanaan uudenlaisia osaamisvaatimuksia sekä kirjastoammattilaisille että myös sen asiakkaille. Maailmankuvamme muodostuu hyvin pitkälle erilaisten medioiden kautta. Luemme erilaisia tekstejä, katselemme ja tulkitsemme kuvia, käytämme monenlaisia medialaitteita, etsimme tietoa, olemme yhteiskunnallisesti aktiivisia, ja tiedämme oikeutemme ja velvollisuutemme, ja ennen kaikkea haluamme luoda jotain uutta ja itsellemme merkityksellistä. Tämä kaikki edellyttää hyvää medialukutaitoa. Kirjastoissa mediakasvatusta on luontevaa lähestyä erilaisten lukutaitojen kautta.

Näkökulmia mediakasvatukseen:

Kirjastoissa medialukutaitoa pyritään tukemaan lukemaan opettelusta lukuharrastuksen ylläpitoon asti. Vaikka laitteiden kehitys ja kirjaston tarjoama mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia laitteita ovat tärkeitä, lasten- ja nuorten mediakasvatuksessa on hyvä keskittyä mediasisältöihin ja tarinoihin. Medialukutaitoinen selviää myös muussa mediassa, pystyy tuottamaan sosiaalisen median sisältöjä, kommentoi, jakaa aineistoja ja verkottuu. Lukutaitoja tukemalla tuetaan myös elämänhallintaa ja osallisuutta.

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa toteuttaa osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopolitiikkaa. Tavoitteena on osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden vahvistaminen. Mediakasvatus nojaa vankasti kirjaston perinteiseen arvopohjaan, yksilön tiedollisten ja sivistyksellisiin perusoikeuksien edistämiseen. Mediakasvatuksen avulla kirjastot edistävät yhdenvertaista pääsyä monikanavaiseen tietoon, tukevat omaehtoista oppimista ja opiskelua sekä vahvistavat mahdollisuuksia monipuoliseen itsensä ilmaisemiseen.

Käy liittymässä Facebook-ryhmään "mediakasvatusta kirjastossa"!
Ryhmässä on  eri alojen edustajia, ei vain kirjastojen mediakasvattajia. Jokainen ryhmään kuuluva voi tuoda mediakasvatukseen liittyvää asiaa oman toimintansa näkökulmasta. Hyvä tapa pysyä ajan tasalla siitä mitä mediakasvatuksen kentällä tapahtuu.

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Suomen kirjastoseura on julkaissut Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja -tekstin, jonka on kirjoittanut FM Mika Mustikkamäki mediakasvattajien kanssa käytyjen keskustelujen ja työpajojen pohjalta. Käytännön näkökulmaa julkaisuun tuovat myös mediakasvattajat Anne Heinonen ja Perttu Rasi. Hankkeen rahoittaja on ollut opetus- ja kulttuuriministeriö. Julkaisun tarkoitus on rohkaista kirjastojen henkilökuntaa vakiinnuttamaan tavoitteellinen mediakasvatus kirjastoissa sekä kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden mediakasvatustoimijoiden kanssa. Keskeiset suositukset kirjaston mediakasvatuksessa on tiivistetty esitteeseen.

 Ennen Nykyään

Kuva 1: Yle Elävä arkisto
Kuva 2: Pirjo Sallmén