Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyön mallipohja

Yhteistyön mallipohja on kaksiosainen. Periaatesopimusmallissa sovitaan sopimuksen tavoitteista, vastuista, viestinnästä, kustannuksista ja resursseista. Yhteistyösuunnitelmaan kirjataan tavoitteet eri ikäryhmille ja valitaan sopivat yhteistyömuodot.

 

Näin käytät mallipohjaa: 

1. Periaatesopimusmalli

  • Muokkaa periaatesopimus tämän tekstin pohjalta kuntaasi sopivaksi tai käytä sellaisenaan.
  • Sopimus yhteistyöstä on hyvä viedä kirjasto-, esiopetus- ja varhaiskasvatusasioista päättäviin elimiin, kuten lautakuntiin ja johtokuntiin.

2. Yhteistyösuunnitelma

  • Käytännön yhteistyöstä on hyvä sopia vuosittain varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kirjaston kesken.
  • Keskeiset toiminnat ja tavoitteet kannattaa kirjata paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin, esiopetussuunnitelmiin, vuosisuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin.
  • Laatimaamme mallipohjaa ja esimerkkitoteutuksia saa kunnissa hyödyntää vapaasti, muokata tai käyttää sellaisenaan.  

 

1. Periaatesopimusmalli

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja yleisen kirjaston yhteistyösopimus  

Kunta/kaupunki_______________________ 

Hyväksytty __________________________________lautakunnassa

Päiväys, pykälät_______________________________

 

Sopimuksen tavoitteet

Tällä sopimuksella sovitaan ____________ kunnan/kaupungin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kirjaston yhteistyöstä. Varhaiskasvatuksella viitataan tässä sopimuksessa kaikkiin varhaiskasvatuksen toimintamuotoihin: päiväkotitoimintaan, perhepäivähoitoon ja avoimeen varhaiskasvatustoimintaan. Yhteistyösopimus perustuu kirjastolakiin (1492/2016 1-20§), varhaiskasvatuslakiin (540/2018 7§), varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018) sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Yhteistyön avulla kirjasto toteuttaa lain määrittelemiä tehtäviään. Varhaiskasvatus ja esiopetus saavat tukea varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseen.

Yhteistyösopimus edistää tasa-arvon toteutumista __________________n kunnassa/kaupungissa. Tavoitteena on, että kaikilla varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kirjaston palveluihin sekä monilukutaidon tukeen. Monialainen yhteistyö rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöjä.

Sopimuksen mukainen yhteistyö kirjataan tarkemmin vuosittain paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin, esiopetussuunnitelmiin ja kirjastojen vuosisuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin. Tämä sopimus on voimassa ______-_______.

 

Viestintä ja vastuut

Tämän sopimuksen toteutumisesta vastaavat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kirjaston johto. Viestinnästä vastaavat nimetyt yhteyshenkilöt varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja kirjastoissa. Käytännön yhteistyötä toteuttaa kukin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kirjaston työntekijä omien vastuualueidensa mukaisesti.

Sopimuksen perusteella laadittu yhteistyösuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Tätä työtä koordinoi kirjasto.

 

Kustannukset ja resurssit

Yhteistyö on resurssien jakamista ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Sopimuksen toteuttamista varten tarvitaan kuitenkin sekä henkilöstöresursseja että riittävät määrärahat. Toteuttamiseen tarvittavat resurssit varataan vuosittain kunnan budjettiin seuraavasti:

Kukin kunta voi nostaa tähän ne kustannukset, jotka koskevat omaa suunnitelmaa/kuntaa.

 

2 Pohja yhteistyösuunnitelman laatimiseen

 

Minimitaso

Valitaan vuosittain vähintään kolme yhteistyömuotoa; yksi 0-3 –vuotiaille, yksi 4-5 –vuotiaille ja yksi esiopetukseen. Lisäksi varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmät sitoutuvat vähintään yhteen omatoimiseen kirjastokäyntiin niin, että jokainen lapsi vierailee kirjastossa ryhmänsä kanssa vähintään kerran. Vuosittaiset toimenpiteet valitaan vaikuttavuuden ja paikallisten resurssien mukaan, myös listan ulkopuolisia yhteistyömuotoja voi valita. Valitut yhteistyömuodot toteutetaan koko ikäluokan kanssa ja toteutuneiden käyntien prosenttilukua seurataan vuosittain. Näiden lisäksi voidaan toteuttaa ylimääräisiä yhteistyömuotoja kulloistenkin resurssien mukaan.

 

Suunnitelman läpäisevät tavoitteet

Suunnitelmapohjaa laadittaessa on otettu huomioon varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt tehtävät sekä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien vahvistaminen, kielellisten identiteettien kehittäminen, lastenkirjallisuuden monipuolinen käyttö, monilukutaidon edistäminen sekä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Suunnitelman avulla toteutetaan myös mm. seuraavia Suomen kirjastolain kirjastolle antamia tehtäviä: lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen, tietopalvelun tarjoaminen sekä tiedonhankinnan, tiedonkäytön ja monipuolisen lukutaidon ohjaus ja tuki.

 

Tavoitteet ja esimerkkitoteutuksia ikäryhmittäin

 

TAVOITTEET 0-3 -VUOTIAILLE

Pohja monipuoliselle lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Kirjasto ja varhaiskasvatus pyrkivät yhdessä herättämään lasten kiinnostusta kirjoihin ja lukemiseen. Kirjasto tarjoaa varhaiskasvatuksen käyttöön lasten ikäkaudelle sopivaa kirjallisuutta.

Esimerkkitoteutuksia

Yhteisökortit
Kirjasto tarjoaa varhaiskasvatusryhmän käyttöön yhteisökortin.

Aineistopaketit
Kirjastot kokoavat lainattavia aineistopaketteja varhaiskasvatusryhmän toivomista aiheista ja teemoista. Kirjasto tarjoaa myös mahdollisuuden tilata maksutta vieraskielistä aineistoa Monikielisestä kirjastosta.

 

TAVOITTEET 4-5 -VUOTIAILLE

Kirjasto ja varhaiskasvatus pyrkivät tukemaan lasten monilukutaidon kehittymistä. Lasten kirjastomyönteistä asennetta herätetään omatoimisella vierailulla kirjaston tiloihin. Kirjaston henkilökunta jalkautuu varhaiskasvatuksen järjestämiin tilaisuuksiin, osallistuu niihin etänä tai tuottaa materiaaleja tilaisuuksissa käytettäväksi.

Esimerkkitoteutuksia

Satutuokiot
Satutuokiot järjestetään kirjaston tiloissa tai etänä. Satutuokioilla esitellään eri lastenkirjallisuuden lajeja.

Omatoiminen kirjastokäynti
Käynnin aikana tutustutaan kirjaston tiloihin ja kirjallisuuteen.

Asiantuntijaluennot
Kirjaston henkilökunta osallistuu paikan päällä, etänä tai muulla sovitulla tavalla vanhempaintapaamisiin, varhaiskasvatuksen työntekijöiden koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin. Asiantuntijaluennoilla kerrotaan esimerkiksi lukemisen tärkeydestä, kirjaston palveluista, kullekin ikäryhmälle sopivasta kirjallisuudesta, uutuuksista ja muusta aineistosta.

 

TAVOITTEET ESIOPETUKSEEN

Kirjasto on ensimmäisiä julkisia palveluja, joita lapset oppivat itsenäisesti käyttämään. Esiopetusvuonna lapset tutustuvat ohjatulla kirjastokäynnillä kirjaston tilaan, aineistoihin ja palveluihin ja oppivat toimimaan kirjastossa, lainaamaan ja palauttamaan. Kirjasto tukee esiopetusta monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämisessä.

Esimerkkitoteutuksia

Kirjastoseikkailu
Seikkailussa tutustutaan kirjallisuuteen, kirjastoon ja sen toimintaan leikinomaisesti ja toiminnallisesti, sekä saadaan materiaalia esiopetukseen vietäväksi.

Medialukutaidot-työpaja
Työpajassa kehitetään lasten mediataitoja ja tutustutaan erilaisiin mediasisältöihin.

 

Esimerkkejä kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyömuodoista

Alle on koottu esimerkkejä yhteistyömuodoista, joita kirjasto, varhaiskasvatus ja esiopetus voivat toteuttaa. Vuosittaiset yhteistyömuodot valitaan vaikuttavuuden ja paikallisten resurssien mukaan, myös listan ulkopuolisia yhteistyömuotoja voi valita. Lisää ideoita löydät Seinäjoen erityistehtävän sivujen VinkkivakastaVinkkivakkaan on koottu toimintamuotoja, joita kirjasto voi toteuttaa yhdessä neuvolan, perheiden, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. 

Aineistopaketit

Kirjasto voi koota lainattavia aineistopaketteja varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmän toivomista aiheista ja teemoista, tai tehdä valmiiksi mietittyjä paketteja.

Eteiskirjastot

Kirjasto voi koota varhaiskasvatusyksikön tiloihin sijoitettavan kirjakokoelman, josta lasten vanhemmat voivat lainata kirjoja kotiin vietäväksi. Kirjoista ja käytännöistä sovitaan yhdessä kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöiden kanssa.

Kirjastoauto  

Kunnissa, joissa on kirjastoautotoimintaa, kirjastoauto palvelee varhaiskasvatusyksiköitä, joiden läheisyydessä ei ole kiinteää kirjastopistettä.

Kirjastonkäytön opastus   

Kirjastonkäytön opastusta annetaan ohjattujen kirjastokäyntien yhteydessä. Opastukseen sisältyy tutustumista kirjastossa toimimiseen, tiloihin, kokoelmiin ja palveluihin. Käynnin yksityiskohdista sovitaan yhdessä kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöiden kanssa.

Kirjasto tilantarjoajana  

Kirjasto tarjoaa tilat oppimisympäristönä, näyttely- ja esiintymistilana, oleskelutilana ja tapahtumapaikkana, johon kaikilla ihmisillä on lain puitteissa oikeus. Yhteyshenkilöt tiedottavat aktiivisesti kirjaston varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle tarjoamista palveluista ja tapahtumista.

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus ja aineiston esittely houkuttelevat kirjojen pariin ja herättelevät lukuhalua. Kirjavinkkaus voidaan toteuttaa joko kirjaston oman henkilöstön voimin, ostopalveluna tai etänä.

Kirjavinkkilistat vanhemmille

Kirjasto voi koota eri-ikäisille lapsille sopivia tai vanhemmuuteen liittyviä kirjavinkkilistoja, jotka voidaan jakaa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille.

Kirjavinkkilistat varhaiskasvatuksen työntekijöille

Kirjasto voi etsiä ja tarjota varhaiskasvatuksen henkilöstölle ammattikirjallisuutta ja koota eri-ikäisille lapsille tai erilaisiin aihepiiriin sopivia kirjavinkkilistoja.

Lukudiplomit

Kirjasto voi toteuttaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen soveltuvia lukudiplomeja. Diplomin tavoitteena on innostaa yhteisiin lukuhetkiin. Lukudiplomin suorittamiseksi edellytetään yleensä tietty määrä luettuja kirjoja ja mahdollisesti myös kirjoihin liittyvien tehtävien tekeminen.

Lukupiirit

Kirjasto voi järjestää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmille lukupiirejä, joissa luetaan lyhyitä tarinoita ja tehdään yhdessä tarinoihin liittyviä tehtäviä. Varhaiskasvatuksen työntekijöille voidaan järjestää lukupiirejä, joissa tutustutaan lastenkirjallisuuteen.

Lukukampanjat, hankkeet ja tapahtumat  

Kirjastolla, varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella voi olla erilaisia yhteisiä lukukampanjoita ja hankkeita. Yhteiset kampanjat, hankkeet ja teemapäivät voivat olla valtakunnallisia, kunnallisia tai paikallisia.

Monikielinen aineisto

Kirjaston kautta on mahdollisuus tilata maksutta vieraskielistä aineistoa Monikielisestä kirjastosta. Monikielisen kirjaston aineisto koostuu kirjoista, musiikista, elokuvista ja aikakauslehdistä.

Ohjatut kirjastokäynnit  

Kirjasto voi tarjota ohjattuja kirjastokäyntejä. Käynnit voivat sisältää kirjaston palveluiden ja tilojen esittelyä, vinkkausta, kirjastonkäytön ja tiedonhaun ohjausta tai erilaista työpajatyöskentelyä. Myös muunlaisia ohjattuja käyntejä voidaan yhdessä varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen työntekijän kanssa suunnitellen sopia.

Omatoimiset ryhmäkäynnit   

Ryhmät voivat tulla omatoimiselle kirjastokäynnille kirjastoon. Kirjastokäyntejä on hyvä valmistella etukäteen varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen työntekijät ovat mukana käynnillä.

Satu- ja lukupassit

Kirjasto voi jakaa satu-tai lukupasseja, johon saa merkinnän jokaisesta satutuokiolle osallistumisesta tai kirjan lukemisesta.

Satutuokiot

Kirjasto voi järjestää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmille satutuokioita. Satutuokiot voidaan toteuttaa myös etänä, jolloin vierailua voivat samalla kertaa seurata useat eri ryhmät. Vierailuun valmistautumisesta sovitaan etukäteen. Satutuokiot voivat olla esimerkiksi toiminnallisia tai mediasatutuokioita.

Työpajat

Kirjasto, varhaiskasvatus ja esiopetus voivat suunnitella ja toteuttaa yhdessä erilaisia työpajoja esimerkiksi mediataidoista, sanataiteesta, sarjakuvasta ja digitaidoista.

Vierailut vanhempainiltoihin, henkilökunnan kokouksiin ym.  

Kirjaston henkilökunta voi osallistua paikan päällä tai etänä vanhempainiltoihin, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöiden koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin kertomaan esimerkiksi lukemisen tärkeydestä, kirjaston palveluista ja kullekin ikäryhmälle sopivasta kirjallisuudesta, uutuuksista ja muusta aineistosta.

Yhteisökortti  

Kirjastosta voi saada yhteisökortin. Yhteisökortilla voidaan lainata kirjastosta aineistoja koko varhaiskasvatusryhmän tarpeisiin. Yhteisökortin säännöistä saa tarkempaa tietoa kirjastosta.