Kirjaston ja perusopetuksen yhteistyön mallipohja

Näin käytät mallipohjaa

Tietokoneella tehty piirros, jossa kaksi aikuista ihmishahmoa kättelee.

Periaatesopimusmalli 

Muokatkaa yhdessä peruskoulun ja kirjaston kanssa sopimus tämän tekstin pohjalta kuntaanne sopivaksi tai käyttäkää sellaisenaan.
Sopimus yhteistyöstä on hyvä viedä kirjasto- ja kouluasioista päättäviin elimiin, kuten lautakuntiin ja johtokuntiin.

 

Pohja yhteistyösuunnitelman laatimiseen

Käytännön yhteistyöstä on hyvä sopia vuosittain koulujen ja kirjaston kesken.
Keskeiset toiminnat ja tavoitteet kannattaa kirjata lukuvuosisuunnitelmiin, paikallisiin opetussuunnitelmiin, vuosisuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin.
Laatimaamme mallipohjaa ja esimerkkitoteutuksia saa kunnissa hyödyntää vapaasti, muokata tai käyttää sellaisenaan.  
Huomaathan, että olemme määritelleet yhteistyölle myös minimitason.
Suositeltavaa olisi, että ainakin sillä tasolla yhteistyötä pystyttäisiin kunnissa tekemään.

 

1. Periaatesopimusmalli

Perusopetuksen ja yleisen kirjaston yhteistyösopimus  

 
Kunta___________________________________________________
 
Hyväksytty __________________________________lautakunnassa

Päiväys, pykälät__________________________________________ 

Sopimuksen tavoitteet  

Tällä sopimuksella sovitaan ____________________ kunnan/kaupungin perusopetuksen ja kirjaston yhteistyöstä. Koulun ja kirjaston toiminnan kohderyhmä ja tavoitteet ovat yhteneväisiä: molemmat tahot pyrkivät edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa ja hyvinvointia. Tämä yhteistyösopimus perustuu sekä kirjastolakiin (1492/2016 1-20§) että opetussuunnitelman (OPS2016) perusteisiin. Yhteistyön avulla kirjasto toteuttaa lain määrittelemiä tehtäviään ja koulu saa tukea opetustehtävässään.  
Yhteistyösopimus edistää tasa-arvon toteutumista ______________________n kunnassa/kaupungissa. Tavoitteena on, että  kaikilla perusopetuksen oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kirjaston palveluihin sekä monilukutaidon tukeen. Monialainen yhteistyö rikastaa opetussuunnitelmaa.  
Sopimuksen mukainen yhteistyö kirjataan tarkemmin vuosittain koulujen lukuvuosisuunnitelmiin ja kirjastojen vuosisuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin. Vuosittain yhteistyötä toteutetaan koko kunnassa vähintään näissä suunnitelmissa mainitulla minimitasolla. 
Tämä sopimus on voimassa ______-_______. 

Viestintä ja vastuut 

Tämän sopimuksen toteutumisesta vastaavat perusopetuksen ja kirjaston johto.   
Viestinnästä vastaavat nimetyt yhteyshenkilöt kouluissa ja kirjastoissa. Käytännössä yhteistyötä toteuttaa kukin opettaja ja kirjaston työntekijä omien vastuualueidensa mukaisesti. Toiminta integroidaan eri aineiden opetukseen, sillä monilukutaito liittyy moniin eri oppiaineisiin. 
Sopimuksen perusteella laadittu yhteistyösuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Tätä työtä koordinoi kirjasto.

Kustannukset ja resurssit 

Yhteistyö on resurssien jakamista ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Sopimuksen toteuttamista varten tarvitaan kuitenkin sekä henkilöstöresursseja että riittävät määrärahat. Toteuttamiseen tarvittavat resurssit varataan vuosittain kunnan budjettiin seuraavasti:  
 
Kukin kunta voi nostaa tähän ne kustannukset, jotka koskevat omaa suunnitelmaa/kuntaa.  

 

2. Pohja yhteistyösuunnitelman laatimiseen

Minimitaso

Valitaan vuosittain vähintään kolme yhteistyömuotoa, yksi luokille 0-2, yksi luokille 3-6 sekä yksi yläkoululle. Lisäksi koulu sitoutuu vähintään yhteen luokan omatoimiseen kirjastokäyntiin alakoulun aikana. 
Vuosittaiset toimenpiteet valitaan vaikuttavuuden ja paikallisten resurssien mukaan, myös listan ulkopuolisia yhteistyömuotoja voidaan valita. 
Valitut yhteistyömuodot toteutetaan koko ikäluokan kanssa ja toteutuneiden käyntien prosenttilukua seurataan vuosittain.  
Näiden lisäksi voidaan toteuttaa ylimääräisiä kirjastovierailuja, kirjavinkkausta, työpajoja yms. kulloistenkin resurssien mukaan.

 

Yhteistyön tavoitteet ja esimerkkitoteutuksia luokka-asteittain

Suunnitelman läpäisevät tavoitteet

Suunnitelmapohjaa laadittaessa on otettu huomioon perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitut tiedonhankinta- ja hallintataidot, elämyksellisyys, tiedon tuottamisen taidot ja kirjallisuuskasvatus. Suunnitelman avulla toteutetaan myös mm. seuraavia Suomen kirjastolain kirjastolle antamia tehtäviä: lukemisen ja kirjallisuuden edistämistä, tietopalvelun tarjoamista ja tiedonhankinnan ja -käytön sekä monipuolisen lukutaidon ohjausta ja tukea.  

Tarkemmat tavoitteet ja esimerkkitoteutuksia

Tavoitteet (0.) 1.-2.-luokille

Kirjasto on ensimmäisiä julkisia palveluja, joita lapset oppivat itsenäisesti käyttämään.  
Kirjasto pyrkii yhdessä koulun kanssa herättämään ja ylläpitämään positiivista kirjasto- ja lukemisasennetta.  
Oppilaat tutustuvat kirjaston tilaan, aineistoihin ja palveluihin ja oppivat toimimaan kirjastossa, lainaamaan ja palauttamaan.   
Oppilaat ottavat tiedonhankinnan ensiaskeleita.  

Toteutusehdotuksia

Esiopetus 

Kirjastoseikkailu  
Seikkailussa tutustutaan kirjallisuuteen, kirjastoon ja sen toimintaan leikinomaisesti ja toiminnallisesti sekä saadaan materiaalia kotiin vietäväksi, esimerkiksi kirjastokorttihakemus.

1. Luokka  

Kirjasto tutuksi koulutulokkaille ohjatulla luokkakäynnillä 
Käynnin aikana opitaan perusasioita kirjastosta, kuten lainaus, palautus, neuvon kysyminen ja itselle sopivan aineiston löytäminen.  
Käynnin aikana saadaan kirjastokortti, jos sitä ei vielä ole.  

2. Luokka  

Kirjavinkkaus  
Ikä- ja osaamistasoon sopivaa luettavaa esitellään oppilaille joko kirjastossa tai koululuokassa.  
  
Ohjattu kirjastokäynti  
Käynnin aikana tutustutaan syvemmin kirjaston tarjontaan, hyllyjärjestyksen ja aineistoihin sekä jaetaan lukukokemuksia. 
Käynnin aikana myös opetellaan faktan ja fiktion eroja, aakkostamista, kirjan rakennetta sekä harjoitellaan kirjojen etsimistä ja käyttöä. 
 
Some ja tunnetaidot -teematunti  
Tunnin aikana opetellaan kirjallisuuslähtöisesti ja toiminnallisesti tunnetaitoja, somekäyttäytymistä ja sen vaikutuksia sekä opetellaan lähdekritiikin alkeita.  

Tavoitteet 3.-6.-luokille 

Kirjasto ja koulu pyrkivät yhdessä tukemaan ja syventämään oppilaiden lukuharrastusta sekä ylläpitämään kirjastomyönteistä asennetta. 
Oppilaiden tiedonhallinnan taitoja syvennetään; tutustutaan tiedonhaun prosessiin ja opetellaan lähdekritiikkiä. 
Oppilaat tutustuvat kirjaston verkkopalvelujen käyttöön. 

Toteutusehdotuksia

Kirjailijavierailu  
Lastenkirjailija vierailee kouluilla. Vierailu toteutetaan yhteistyössä koulujen ja mahdollisesti alueen muiden kirjastojen kanssa.  
Vierailuun valmistaudutaan koululla tutustumalla kirjailijan teoksiin sekä miettimällä kysymyksiä.  

Ohjattu kirjastokäynti  
Käynnin aikana kirjaston osastot, hyllyjärjestys, lainaaminen, palauttaminen ja  laitteet tulevat tutuksi tai niiden käyttöä kerrataan. 
Käynnin aikana on myös aakkostus- ja luokitusjärjestelmään liittyviä harjoituksia sekä mahdollisesti tietovisa. Tämä kaikki voidaan toteuttaa myös pakopelinä.  

Tiedonhallinnan teematunti  
Tunnin aikana opitaan verkkokirjaston käytön perusteet, päivitetään kirjastokorttiasiat sekä tutustutaan aineistoihin, tiloihin ja palveluihin.  

Lukukokemuksen syventäminen, esim. kirjadraaman, pakopelin tai mysteerin keinoin      
Luokassa luetaan sama teos (luokkasarjoja saatavilla) tai luokka jaetaan pienempiin osiin ja ryhmät tutustuvat samaan teokseen, josta tehdään yhdessä video, pienoisnäytelmä, digitarina tms. 
Kirjojen valinnassa apuna on kirjaston kirjavinkkari. Mahdollisuuksien mukaan työpajat voidaan toteuttaa myös kirjastossa yhdessä kirjastohenkilöstön kanssa.
  
Kirjavinkkaus  
Vinkataan ikä- ja osaamistasoon sopivaa aineistoa,  tai oppilaat tekevät itse kirjavinkkauksia esim. kummiluokille.  Tämä voi olla kaverikirjavinkkausta tai yhdessä tehtyjä vinkkausvideoita.
   
Mediakasvatuksen teematunti 
Opetellaan vuorovaikutteisin menetelmin tiedonhallinnan taitoja, lähdekritiikkiä, ikärajoja ja kuvien käyttöä sekä nettikäyttäytymisen perusasioita. 

Tavoitteet 7.-9.-luokille

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti kirjastopalveluja, etsiä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä etsiä tietoa ja käyttää erilaisia tiedonlähteitä omaan tiedontarpeeseensa.   
Oppilas hallitsee lähteiden merkitsemisen ja tunnistaa erilaisia tietoturvaan liittyviä seikkoja sekä osaa arvioida kriittisesti tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.  
Kirjasto ja koulu tukevat ja monipuolistavat yhdessä oppilaiden lukuharrastusta, oppilaat oppivat tarkastelemaan ja tulkitsemaan kirjallisia tekstejä ja tutustuvat kaunokirjallisuuden genreihin.    
Toiminnassa on tärkeää vuorovaikutteisuus, osallisuus ja elämyksellisyys sekä aito läsnäolo ja kuunteleminen. 

Toteutusehdotuksia

Tiedonhallinnan teematunti 
Tunnin aikana kerrataan kirjastossa asioimisen ja toimimisen perusasioita ja esitellään e-aineistoa, kirjaston luokitusjärjestelmää sekä arvioidaan lähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Tutustutaan myös erilaisiin tietokantoihin ja tiedonhaun tekniikoihin.  
        
Kirjavinkkaus  
Kirjavinkkaus integroidaan jonkin aineen opetukseen, esimerkiksi äidinkielen kaunokirjallisuuden genret -opetukseen. Vinkkaus liittyy myös koulutehtävien tekemiseen.   
Vinkkaus on vuorovaikutteista ja lukukokemusten jakamisella sekä kirjallisuuskeskustelulla on siinä merkittävä rooli.  
  
Näyttelyn, projektin tai tapahtuman toteuttaminen  
Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan yhdessä kirjaston kanssa.  
Projekti toteutetaan yhteistyössä aineenopettajien kanssa.  
  
Elämykselliset tuokiot  
Media- ja kirjallisuuskasvatusta tehdään työpajan avulla, esim. sanataide, sarjakuva, vastamainos, mediakasvatuspakopeli. 

 

Esimerkkejä kirjaston ja perusopetuksen yhteistyömuodoista

 

Kirjasto tilantarjoajana  

Kirjasto tarjoaa tilat oppimisympäristönä, näyttely- ja esiintymistilana, oleskelutilana ja tapahtumapaikkana, johon kaikilla ihmisillä jo lainkin puitteissa on oikeus. Yhteyshenkilöt tiedottavat aktiivisesti kirjaston tarjoamista palveluista ja tapahtumista.   

Kirjastoauto  

Kirjastoauton palvelut tarjotaan kaikille kunnassa sijaitseville kouluille, mikäli koulun läheisyydessä ei ole kiinteää kirjastopistettä. Kirjastoauton henkilökunnan kanssa on etukäteen sovittava mahdollisista tapahtumista ja toiminnoista, kuten teemapäivistä, kirjastonkäytön opastuksesta ja kirjavinkkauksesta   

Yhteisökortti  

Kirjastosta voi saada yhteisökortin. Yhteisökortilla voidaan lainata kirjastosta aineistoja koko koulun, luokan tai muun ryhmän tarpeisiin. Yhteisökortin säännöistä saa tarkempaa tietoa kirjastosta.  

Opettajajohtoiset ryhmäkäynnit   

Luokat ja ryhmät ovat tervetulleita omatoimiselle kirjastokäynnille kirjastoon. Kirjastokäyntejä on hyvä valmistella etukäteen koulussa ja opettajan on oltava mukana. Erityistarpeista on hyvä ilmoittaa ajoissa etukäteen.    
Kunnassa, joissa on kirjastoautotoimintaa, auto palvelee vastaavasti niitä kouluja, jotka kuuluvat kirjastoauton reitille.   
 

Ohjatut kirjastokäynnit  

Kirjasto tarjoaa ohjattuja kirjastokäyntejä. Käynnit voivat sisältää mm. kirjaston palveluiden esittelyä, vinkkausta, kirjastonkäytön ja tiedonhaun ohjausta tai erilaista työpajatyöskentelyä. Myös muunlaisia ohjattuja käyntejä voidaan yhdessä opettajan kanssa suunnitellen sopia. Mikäli opettaja haluaa ohjatun käynnin, on syytä olla yhteydessä kirjastoon vähintään kaksi viikkoa ennen ajankohtaa.   

Kirjastonkäytön opastus   

Kirjastosta löytyy monipuolisesti aineistoa ja välineitä tietojen ja taitojen kehittämiseen. Kirjastonkäytön opastusta annetaan ohjattujen kirjastokäyntien yhteydessä. Opastukseen sisältyy yleensä tutustumista kirjastossa toimimiseen, tiloihin, kokoelmiin ja palveluihin sekä oman kirjastokortin hankkimiseen, mikäli sellaista ei vielä ole.   

Tiedonhankinta- ja hallintataitojen opastaminen  

Kirjasto tukee kouluja tiedonhallintataitojen opettamisessa. Tiedonhallintataitoja tarvitaan kaikissa oppiaineissa ja tiedonhaunopetus olisi hyvä integroida todellisiin oppimistehtäviin. Sekä kirjastonkäyttöä että tiedonhankintaa opastetaan toiminnallisin menetelmin joko koulun tai kirjaston tiloissa tai verkossa. 

Kirjavinkkaus  

Kirjasto tukee peruslukutaidon kehittymistä ja lukuharrastuksen syntymistä ja syvenemistä monin tavoin. Kirjavinkkaus ja aineiston esittely houkuttelevat lukemaan ja herättelevät lukuhalua. Kirjavinkkaus voidaan toteuttaa joko kirjaston oman henkilöstön voimin, ostopalveluna tai virtuaalisesti. Kirjaston henkilökunta myös kokoaa erilaisia suositus- ja kirjalistoja lapsille ja nuorille. 

Koulusarjakirjat  

Koulusarjakirjat ovat kirjoja, joita hankitaan ryhmille lainattavaksi useampi kappale samaa nimekettä. Sarjat hankitaan yhteistyössä koulujen kanssa. Koulusarjoja lainataan yleensä yhteisökortilla.  

Kirjapaketit  

Kirjastot kokoavat lainattavia kirjakasseja/paketteja koululuokkien toivomista aiheista ja teemoista. Käytännöistä saa tarkempaa tietoa kirjastoista.  Kirjaston kautta on myös mahdollisuus tilata maksutta vieraskielistä aineistoa monikielisestä kirjastosta. Monikielisen kirjaston aineisto koostuu kirjoista, musiikista, elokuvista ja aikakauslehdistä.   

Lukudiplomit  

Lukudiplomit innostavat lapsia lukemaan ja tutustumaan kirjallisuuden eri genreihin. Lukudiplomit tehtävineen laaditaan tai valitaan yhteistyössä opetus- ja kirjastohenkilöstön kanssa.   

Kirjailijavierailut

Kirjasto ja koulu voivat järjestää yhdessä ala- tai yläkouluille kirjailijavierailuja. Kirjailijavierailu voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti, jolloin vierailua voivat samalla kertaa seurata usean eri koulun oppilaat. Vierailuun valmistautumisesta sovitaan etukäteen. Oppilaat voivat esimerkiksi haastatella kirjailijaa.  

Lukukampanjat, hankkeet ja tapahtumat  

Kirjastolla ja kouluilla voi olla erilaisia yhteisiä lukukampanjoita ja hankkeita. Yhteiset kampanjat, hankkeet ja teemapäivät voivat olla valtakunnallisia, kunnallisia tai paikallisia. Niistä tiedotetaan erikseen.  

Työpajat

Kirjasto ja koulu voivat suunnitella ja toteuttaa yhdessä erilaisia työpajoja esimerkiksi mediakasvatuksesta, sanataiteesta, sarjakuvasta ja digitaidoista.  

Vierailut vanhempainiltoihin, henkilökunnan kokouksiin ym.  

Kirjaston henkilökunta jalkautuu vanhempainiltoihin, opettajien Veso-päiviin ja muihin koulun tilaisuuksiin esimerkiksi kertomaan lukemisen tärkeydestä, kirjaston palveluista ja kullekin ikäryhmälle sopivasta kirjallisuudesta, uutuuksista ja muusta aineistosta. Esiintymisestä on sovittava hyvissä ajoin.