Suomen kirjastosäätiö

Suomen kirjastosäätiö on perustettu tukemaan kirjastoalan tutkimusta ja kehitystä vuonna 1995. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti:

  • kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita,
  • alan koulutusta sekä tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen tekemistä,
  • kirjastoalan kansainvälistä toimintaa,
  • muuta tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Apurahat

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 26 kpl, joista peruutettiin yksi.  Hakemusten yhteissumma oli 64 740 €. Myönnetyn tuen painopiste oli seminaarimatkoissa /kansainvälisessä toiminnassa. Suomen Kirjastosäätiön jakamat apurahat vuonna 2018: 

 Suomen kirjastosäätiön apurahapäätökset 2018

Kun hanke on päättynyt, tulee apurahan saajan toimittaa vapaamuotoinen tiliselvitys tositteineen Suomen Kirjastosäätiöön joko skannattuna sähköpostitse: anneliketonen@gmail.com tai postitse: 

Suomen kirjastosäätiö 
c/o Suomen kirjastoseura 
Runeberginkatu 15 A 6 
00100 Helsinki 

Lisätiedot:
Rebekka Pilppula, puh. 050 590 7691
Anneli Ketonen, puh. 040 520 6156

Apurahahakemusten tietokannan seloste


Hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen Kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen hallitus apunaan asiamies. Jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia, ja niitä saa olla korkeintaan kaksi peräkkäin.

Säätiön hallituksen jäsenet: 

Rebekka Pilppula, puheenjohtaja (rebekka.pilppula@turku.fi)
Pirkko Lindberg (pirkko.lindberg@tampere.fi)
Ulla Virranniemi (ulla.virranniemi@oamk.fi)
Kaisa Hypén (kaisa.hypen@
turku.fi)
Heli Roisko (heli.roisko@hel.fi)
Mervi Hietanen (mervi.hietanen@
tampere.fi)

Säätiön asiamiehenä toimii Anneli Ketonen (anneliketonen@gmail.com).

Säätiön hallitus pitää vuosittain keskimäärin kolme kokousta vuodessa

Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1§ Säätiön nimi on Suomen kirjastosäätiö ja kotipaikka Helsinki. Sitä kutsutaan näissä säännöissä säätiöksi.

Tarkoitus

2§ Suomen kirjastosäätiön tarkoituksena on tukea kirjastoalan tutkimusta ja kehittämistä.

Tarkoituksen toteuttaminen

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi Suomen kirjastosäätiö tukee taloudellisesti kirjastoja hyödyttäviä kampanjoita, projekteja, koulutusta, tutkimuksia, selvityksiä ja kokeiluja, kirjastoalan kansainvälistä toimintaa sekä muuta tarkoitustaan edistävää toimintaa. Se voi tukea sekä yksityisiä henkilöitä, vapaita yhteenliittymiä että yhteisöjä.

Peruspääoma

4§ Säätiön peruspääoma on yksi miljoonaa (1.000.000) mk. Säätiön varat on sijoitettava turvaavalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiön vuotuismenoihin saadaan peruspääomasta käyttää enintään sen tuotto.

Käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, joista ei ole toisin määrätty.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

Hallitus ja asiamies

5§ Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kunakin vuonna on kaksi jäsentä erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituskausia saa yhdellä hallituksen jäsenellä olla enintään kaksi peräkkäin.

Hallituksen jäsenet valitsee Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry:n hallitus. Kesken kauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitsee jäsenen samoin Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry:n hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Säätiöllä on asiamies ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka hallitus valitsee ja joiden toimien ehdoista se päättää.

Hallituksen kokous

6§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan todistettavasti ja henkilökohtaisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten ja asiamiehen palkkio

7§ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja asiamiehelle kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Hallituksen varsinainen kokous

8§ Kokous pidetään kunkin vuoden huhtikuun 20. päivään mennessä. Varsinaisessa kokouksessa:

- esitetään toimintakertomus tilinpäätöksineen edellisestä kalenterivuodesta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto; 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
- päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta; 
- päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle; 
- määrätään kokouspalkkioiden ja matkakulujen korvausten suuruus; 
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet sekä 
- käsitellään mahdolliset muut asiat.

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Säätiön nimen kirjoittaminen

9§ Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiamies, kaksi 
yhdessä.

Halllitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai asiamiehen kanssa.

Tiedottaminen

10§ Säätiön apurahojen haettavaksi julistamisesta ja myöntämisestä sekä muusta varainkäytöstä samoin kuin hallituksen jäsenten ja asiamiehen valinnasta, tiedotetaan Kirjastolehdessä ja/tai muussa vastaavassa julkaisussa.

Asiamies

11§ Asiamies hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan.

Asiamiehellä on säätiön hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asiamies ei voi olla säätiön hallituksen jäsen.

Tilikausi ja tilintarkastus

12§ Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen laatiman toimintakertomuksen on oltava valmiina maaliskuun 15. päivään mennessä, jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajille. Heidän tulee antaa niistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen hallituksen varsinaista kokousta.

Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

13§ Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

14§ Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Sääntömuutoksesta on pyydettävä lausunto Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry:n hallitukselta.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

15§ Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen. Varojen käytöstä lakkauttamisen jälkeen on pyydettävä Suomen kirjastoseura - Finlands biblioteksförening ry:n hallituksen lausunto.